Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру А (594)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
АЗАРТ
рос. азарт (фр. hasard-випадок, ризик, від hasardise) — сильне захоплення, надто велике прагнення до чогось, завзяття, запальність, гарячковість.
АЗБУКА
рос. азбука 1. Те саме, що й алфавіт. 2. Найпростіший посібник з навчання грамоті — буквар. 3. Система умовних знаків С у музиці — нотна А., у …
АЗБУКОВНИКИ
рос. азбуковники рукописні словники й навчальні посібники XVI-XVII ст. в Україні і Росії; тип старовинних енциклопедичних словників.
АКАДЕМІК
рос. академик дійсний член академії як корпорації вчених, обраний її загальними зборами.
АКАДЕМІЧНИЙ
рос. академический 1. Той, що стосується академії. 2. Навчальний (напр., рік, година). З. Той. хто дотримується існуючих традицій, канонів, …
АКАДЕМІЯ
рос. академия (грец. akademia — назва садів поблизу Афін, які, згідно з легендою, належали міфічному героєві Академу) — 1. Первісна назва …
АКВІЗИТОР
рос. аквизитор (латин. acquisitor, acquiro — додаю, збільшую) — агент транспортних або страхових організацій, який залучає нових клієнтів до …
АКВІЗИЦІЯ
рос. аквизиция (від латин. acquisitor, acquiro-додаю, збільшую)діяльність (операція) зі скуповування акціонерами (групою акціонерів) акцій окремих …
АКВА...
рос. аква... (від латин. aqua — вода) — у складних словах відповідає поняттю "водний", "водяний" (напр., акваланг, акваріум).
АКВАТОРІЯ
рос. акватория ділянка водної поверхні у визначених межах; водна частина морського порту з внутрішньою гаванню.
АКЛІМАТИЗАЦІЯ
рос. акклиматизация процес пристосування людей, тварин і рослин до нових умов середовища. У господарській практиці пов'язана найчастіше зі штучним …
АКЛАМАЦІЯ
рос. аккламация (латин. acclamatio, acclamo — виголошую) — прийняття або відхилення пропозиції на зібраннях без підрахунку голосів на підставі …
АКОРД
рос. аккорд (від італ. accordo — згода, співзвучність) — домовленість сторін про умови виконання певних двосторонніх зобов'язань. Напр., оплата …
АКОРДНА ОПЛАТА ПРАЦІ
рос. аккордная оплата труда форма відрядної оплати праці, за якою загальну суму заробітної плати робітникові або найчастіше колективові робітників …
АКОРДНИЙ
рос. аккордный (від італ. accordo — узгодженість, згода) — узгоджений, здійснюваний за угодою акт.
АКР
рос. акр земельна міра у ряді країн: в Англії і США один акр дорівнює 4840 кв. ордам. або 4047 м2.
АКРЕДИТАЦІЯ
рос. аккредитация (від латин. accredo-довіряю) — 1. У міжнародному праві — сукупність дій, пов'язаних з призначенням і вступом у дію (на посаду) …
АКРЕДИТИВ
рос. аккредитив (латин. accreditivus — довірчий) — розрахунковий чи грошовий документ, який засвідчує право фізичної чи юридичної особи отримати у …
АКРЕДИТИВ АВІЗОВАНИЙ
рос. аккредитив авизированный акредитив, за яким банк-емітент звертається з дорученням до Іншого банку, щоб повідомити бенефіціара про відкриття …
АКРЕДИТИВ АВІЗОВАНИЙ ПРЯМО
рос. аккредитив авизированный прямо акредитив, котрий банк-емітент направляє безпосередньо бенефіціарові. Така форма авізування має певні …
АКРЕДИТИВ ГРОШОВИЙ
рос. аккредитив денежный видається банком своєму клієнтові на право одержання повної зазначеної в ньому суми або окремими частками в інших банках …
АКРЕДИТИВ З ПОПЕРЕДНІМ АВІЗО
рос. аккредитив с предварительным авизо акредитив, за яким банк-емітент звертається з дорученням до іншого банку (авізуючого), щоб попередньо …
АКРЕДИТИВ КОМПЕНСАЦІЙНИЙ
рос. аккредитив компенсационный фор-ма розрахунків за експортно-імпортні операції, за якою у розрахунках за допомогою А.к. використовують два …
АКРЕДИТИВ НЕВІДКЛИКУВАНИЙ
рос. аккредитив безотзывной гарантоване, стабільне, фінансове забезпечене зобов'язання банку-емітента повсякчас проводити платежі чи купувати …
АКРЕДИТИВ НЕПОДІЛЬНИЙ
рос. аккредитив неделимый акредитив, яким передбачена оплата суми поставок товарів (здебільшого експортних) лише після завершення поставки у …
АКРЕДИТИВ НЕПОКРИТИЙ
рос. аккредитив непокрытый акредитив, оплату за яким у разі тимчасової відсутності у платника коштів гарантує банк-емітент шляхом надання …
АКРЕДИТИВ ПЕРЕКАЗНИЙ
рос. аккредитив переводной акредитив, який може бути переданий для будь-яких розрахунків іншій особі (іншому власнику).
АКРЕДИТИВ ПОКРИТИЙ
рос. аккредитив покрытый акредитив, за яким банк переводить власні кошти платника, що містяться на його рахунку, або наданий йому кредит у …
АКРЕДИТИВ ПОНОВЛЮВАНИЙ
рос. аккредитив возобновляемый акредитив, який призначається для багатьох почергових платежів при регулярних оплатах товарів стабільному …
АКРЕДИТИВ РЕВОЛЬВЕРНИЙ
рос. аккредитив револьверный акредитив, відповідно до якого оплата за відвантажені товари проводиться почергово за фактом відвантаження …
АКРЕДИТИВ ТРАНСФЕРАБЕЛЬНИЙ
рос. аккредитив трансферабельный (від латин. їгапзіего — переношу) — Див. Акредитив переказний.
АКРЕДИТИВНА ФОРМА РОЗРАХУНКІВ
рос. аккредитивная форма расчетов форма безготівкових розрахунків між постачальником і покупцями за фактично відпущений товар (послугу, виконану …
АКРЕДИТУВАТИ
рос. аккредитировать (фр. accrediter, від латин. accredo-довіряю) — 1. Уповноважити когось на посаду глави дипломатичного представництва в …
АКСІОЛОГІЯ
рос. аксиология (від грец. axios цінність і logos-слово, вчення) — вчення про цінності.
АКСІОМА
рос. аксиома (грец. axioma- значуще, загальноприйняте положення) — 1. Вихідне твердження будь-якої наукової теорії, яке приймається без доведення …
АКСІОМАТИЧНИЙ МЕТОД
рос. аксиоматический метод один із способів дедуктивної побудови наукової теорії, за якого: а) вибирається певна множинність прийнятих без …
АКСЕЛЕРАТОР
рос. акселератор (від латин. accelero — прискорюю) — співвідношення приросту сум інвестицій і приросту доходу, отриманого внаслідок приросту …
АКСЕСУАР
рос. аксессуар (від фр. accessoire — допоміжний, другорядний) — 1. Річ, належна до чогось; невід'ємна частка чого-не-будь. 2. Дрібні предмети …
АКТ
рос. акт (від латин. actus — дія; actum — документ) — 1. Документ, складений групою осіб для засвідчення встановлених фактів (напр., акт про …
АКТ ІНКОРПОРУВАННЯ
рос. акт инкорпорирования (від латин. inkorporo-включаю до свого складу, приєдную) — дозвіл, засвідчення державного органу на створення корпорації.
АКТ ГЛАССА-СТІН-ГОЛЛА
рос. Акт Гласса-Стин-Голла (англ. Glass-Steangoll Act) — закон, який заклав основи сучасного банківського законодавства США (названий за іменами …
АКТ КОМЕРЦІЙНИЙ
рос. акт коммерческий офіційний дво- чи багатосторонній документ, який складається у разі виникнення суперечностей між договірними сторонами при …
АКТ ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ
рос. акт приемки выполненных работ документ, який фіксує фактичне виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті будівництва та ремонтних робіт. …
АКТ ПРО СУБРОГАЦІЮ
рос. акт о суброгации (латин. actus, від ago-приводжу в рух) — документ про передачу страхувальником своїх прав на стягнення збитку з третіх осіб …
АКТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ
рос. акты гражданского состояния записи, що здійснюються державними органами, якими підтверджуються факти народження, смерті, шлюбу, розлучення, …
АКТИ СУДОВІ
рос. акты судебные юридичні документи встановленої процесуальним законодавством форми, які засвідчують той чи інший факт, котрий мав місце під час …
АКТИВ(И)
рос. актив(ы) (від латин. activus- діяльний) — 1. А. балансу — частка бухгалтерського балансу організації (підприємства), що відображає у …
АКТИВІЗАЦІЯ
рос. активизация (від латин. activus — діяльний) — посилення, підсилення діяльності, спонукання до рішучих дій.
АКТИВІСТ
рос. активист той, що належить до активу, діяльний член громадської, наукової або якоїсь іншої організації.
АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
рос. активные операции банков операції банків, пов'язані з ефективним використанням наявних фінансових ресурсів з метою одержання прибутків шляхом …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.