Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру А (594)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
АНТИТЕТИЧНИЙ
рос. антитетический протилежний.
АНТИЦИПАЦІЯ
рос. антиципация (від латин. anticipatio, anticipo-сприймаю заздалегідь) — 1. Дії, спрямовані на передбачення явищ, подій, прогнозування перебігу …
АНТОНІМИ
рос. антонимы (грец. від anti (префікс) і onoma, onyma — ім'я) — слова, терміни, вислови з протилежним значенням для надання контрастності з метою …
АНТРЕПРЕНЕР
рос. антрепренер (фр. entrepreneur — букв. підприємець) — 1. Власник, орендар, утримувач культурологічних бізнесових закладів, театрів, ансамблів, …
АНТРЕПРИЗА
рос. антреприза (фр. entreprise, від entreprendre — брати підряд) — ризиковане підприємство, підряд, ризикована підтримка якоїсь підприємницької …
АНТРОПО...
рос. антропо... (від грец. antropos — людина) — у складних словах відповідає поняттю "людина" (напр., антропологія — наука про походження та …
АНТУРАЖ
рос. антураж (фр. entourage, від entourer — оточувати) — оточення, середовище, навколишня обстановка.
АНУЇТЕТ
рос. аннуитет (фр. annuite — щорічний внесок, від латин. annus — рік) — різновиди щорічної державної позики, від якої кредитор щорічно одержує …
АНУЛЮВАННЯ
рос. аннулирование (від латин. annullo — знищую) — скасування договору, угоди, контракту, домовленості, цінних паперів або певних прав.
АПАРАТ
рос. аппарат (латин. apparatus — устаткування) — 1. Прилад, пристрій. 2. Сукупність установ, що обслуговують певну галузь управління, …
АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
рос. аппарат управления окремі органи, структурні підрозділи організацій, установ, підприємств різних форм власності, що виконують функції …
АПАРАТУРА
рос. аппаратура сукупність апаратів (приладів), обладнання лабораторій, цехів.
АПАРТАМЕНТИ
рос. апартаменты (фр. appartement — помешкання) — велике, розкішне приміщення.
АПАТІЯ
рос. апатия (грец. apatheia — нечутливість) — 1. Хворобливий стан, який характеризується байдужим ставленням до навколишнього, зникненням …
АПАТРИДИ
рос. апатриды (а... і грец. patris — вітчизна) — 1. Особи, що не мають громадянства, які вийшли з громадянства однієї держави і не набули …
АПЕЛЮВАТИ
рос. апеллировать (від латин. appello — звертаюсь) — 1. Оскарження якоїсь дії, постанови шляхом звернення до вищої владної чи судової інстанції. …
АПЕЛЯЦІЯ
рос. апелляция (латин. appellatio — звернення) — офіційне звернення до вищої інстанції з метою оскарження будь-якої постанови (рішення суду) чи з …
АПЛІКЕ
рос. апплике (фр. applique, від латин. applicatus — прикладений) — 1. Накладне срібло. 2. Металеві вироби, вкриті тонким шаром срібла.
АПЛОМБ
рос. апломб (фр. aplomb, букв. — рівновага, вертикаль) — надмірна, підкреслена самовпевненість у поведінці, розмові.
АПО...
рос. апо... (грец. apo...) — префікс, що означає віддалення, відокремлення, завершення, заперечення, припинення, перетворення (напр., аполітизм, …
АПОГЕЙ
рос. апогей (грец. apogelos — віддалений від Землі) — 1. Найвіддаленіша від Землі точка орбіти Місяця або штучного супутника Землі. 2. Переносно — …
АПОДИКТИЧНИЙ
рос. аподиктический (від грец. apodeiktikos-той, що доводить) — безумовний, достовірний, той, що базується на логічній необхідності; А. судження — …
АПОКОПА
рос. апокопа (грец. apokope-відсікання) — 1. Відпадання одного або кількох звуків у кінці слова (напр., "мо" замість "може"). 2. Утворення нових …
АПОЛІТИЗМ
рос. аполитизм байдуже (справжньо чи уявно) ставлення до політики, ухилення від участі в політичному жит-і. А. є наслідком відсталості деяких …
АПОЛОГІЯ
рос. апология (грец. apologia — захист, виправдання) — тенденційний, беззастережний захист певної теорії чи особи.
АПОЛОГЕТ
рос. апологет (грец. apologetos, від apologome — захищаю) — упереджений захисник тих чи інших ідей, теорій, учень тощо.
АПОРІЯ
рос. апория (грец. aporia-безвихідне становище) — поняття, що означає проблему, яку важко або неможливо вирішити. Виникає внаслідок того, що в …
АПОРТ
рос. апорт (фр. Apporte — розподілювати) — майно, яке поступає акціонерному товариству у вигляді оплати за акції. А. може бути представлений у …
АПОФЕГМА , АПОТЕГМА
рос. апофегма, апотегма стисле дотепне висловлювання.
АПОФЕОЗ
рос. апофеоз (від грец. apotheosis — обожнювання) — 1. Прославляння, звеличення особи, події, явища. 2. Заключна урочиста масова сцена вистави чи …
АППЕРЦЕПЦІЯ
рос. апперцепция зумовленість сприйняття людиною тих чи інших предметів і явищ об'єктивного світу її попереднім досвідом та її психічним станом у …
АПРІОРІ
рос. априори (латин. а priori, букв. — з попереднього) — 1. Незалежно від досвіду, незаперечне. 2. Переносно — без перевірки, відоме наперед; …
АПРІОРНИЙ
рос. априорный той, що передує досвіду.
АПРОБАЦІЯ
рос. апробация (латин. approba- tio — схвалення, визнання) — 1. Передвиробнича, передексплуатаційна перевірка в дії теоретично обґрунтованих …
АПРОКСИМАЦІЯ
рос. аппроксимация (від латин. approximatio — зближення) — наближене зображення одних математичних об'єктів іншими, напр., кривше ліній-ламаними, …
АПРОПРІАЦІЯ
рос. апроприация (латин. appropriatio — привласнення) — привласнення чогось, заволодіння чимось.
АР
рос. ар (фр. are, від лат. area-площа) — одиниця площі, що дорівнює 100 м2.
АРБІТР
рос. арбитр (фр. arbitre, від латин. arbiter — посередник) — 1. Службова особа, котра розв'язує майнові спори (претензії) між суб'єктами …
АРБІТРАЖ
рос. арбитраж (фр. arbitrage) — 1.Спо-сіб розв'язання спорів, коли сторони звертаються до третейського судді (незалежний від сторін, які …
АРБІТРАЖ ПОЗИЧАЛЬНИКА
рос. арбитраж заемщика Див. Арбітражер — позичальник.
АРБІТРАЖЕР
рос. арбитражер (від фр. arbitrage, латин. arbiter — посередник) — особа, яка проводить арбітражні операції.
АРБІТРАЖЕР-ВЛАСНИК
рос. арбитражер-собственник експортер, який інвестує власні кошти на потреби свого бізнесу.
АРБІТРАЖЕР-ПОЗИЧАЛЬНИК
рос. арбитражер-заемщик експортер, який позичає гроші на одному ринку і переводить їх на інший ринок, здебільшого готівкою, з метою отримання …
АРБІТРАЖНІ УГОДИ
рос. арбитражные соглашения 1. Укладені на біржових торгах торговельні двосторонні угоди, спрямовані на досягнення прибутків за рахунок різниці у …
АРБІТРАЖНА КОМІСІЯ
рос. арбитражная комиссия створена біржовим комітетом правнича комісія, що розв'язує майнові спори між юридичними особами (сторонами), які уклали …
АРБІТРАЖНИЙ СУД
рос. арбитражный суд державний, офіційний, незалежний третейський суд, створений для розв'язання майнових спорів між — юридичними особами різних …
АРБІТРАЖУВАННЯ
рос. арбитражирование комерційно-посередницька діяльність, пов'язана з закупівлею товарів, цінних паперів на певному регіональному ринку за однією …
АРГО
рос. арго (від фр. argot — жаргон) — мова якоїсь вузької соціальної чи професійної групи, не зовсім зрозуміла для сторонніх.
АРГУМЕНТ
рос. аргумент (латин. argumen-tum від arguo — показую, виявляю) — 1. Підстава, доказ, які обґрунтовують, підтверджують що-небудь. 2. У …
АРГУМЕНТ АНТИДЕМПІНГУ
рос. аргумент антидемпинга аргумент на користь протекціонізму, який полягає в захисті власного товаровиробника від імпортної продукції, що …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.