Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру А (594)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
АВТОР
рос. автор (латин. autor — письменник) — особа, творчою працею якої створено твір (науковий, економічний, архітектурний, мистецький), здійснено …
АВТОРЕФЕРАТ
рос. автореферат короткий виклад автором своєї наукової праці.
АВТОРИЗАЦІЯ
рос. авторизация (фр. auto- risation, букв. — дозвіл) — 1. У банківській справі — підтвердження авторства або повноважень особи, яка пред'являє …
АВТОРИЗОВАНИЙ
рос. авторизированный (від фр. autoriser — дозволяти) — зроблений за згодою автора чи схвалений ним.
АВТОРИТАРИЗМ
рос. авторитаризм (фр. autoritarisme, від латин. autoritas — вплив, влада) — антидемократична система політичного володарювання. Характеризується …
АВТОРИТАРНИЙ
рос. авторитарный (від латин. аиіогіїаз — влада) — 1. Той, що ґрунтується на беззаперечному підкоренні владі. 2. Той, хто намагається утвердити …
АВТОРИТЕТ
рос. авторитет (від латин. аисіогіїаз — сила, влада, гідність) — 1. Загальновизнане значення, вплив, яким користується особа і може впливати на …
АВТОРИТЕТНИЙ
рос. авторитетный 1. Впливовий, поважний. 2. Той, що не допускає заперечень.
АВТОРСЬКЕ ПРАВО
рос. авторское право сукупність правових норм, що регулюють відносини, пов'язані зі створенням і використанням творів науки, літератури, …
АВТОРСЬКЕ СВІДОЦТВО
рос. авторское свидетельство документ, що засвідчує юридичне право автора на винахід. За вимогою автора на винахід може бути виданий інший …
АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР
рос. авторский договор Див. Договір авторський.
АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД
рос. авторский надзор контроль (нагляд) авторів винаходу (проекту) за відповідністю створюваного проекту (споруди, будови) художнім замислам і …
АВТОСАЛОН
рос. автосалон виставка (розділ виставки), де демонструють автомобілі нових зразків.
АВТОСЕРВІС
рос. автосервис технічне обслуговування автомобілів, які є в індивідуальному користуванні.
АВТОСТОП
рос. автостоп (від авто... і англ. stop — зупинення) — 1. Система організованого використання туристами попутного транспорту. 2. Пристрій для …
АВУАР
рос. авуар (від фр. avoir — майно, надбання) — різниця між кредитом і дебетом на користь власника банківського рахунку.
АВУАРИ
рос. авуары (від фр. avoir — майно, надбання) — 1. Найчастіше — кошти банку в іноземній валюті, які знаходяться на його рахунках у іноземних …
АГІТАТОР
рос. агитатор (латин. agitator — той, що приводить у рух) — особа, що проводить агітацію.
АГІТАЦІЯ
рос. агитация (від латин. agitatio-приведення в рух, спонукання) — 1. Поширення певних ідей або лозунгів за допомогою різноманітних засобів: …
АГЕНТ
рос. агент (від латин. agentis — діючий) — у комерційній діяльності фізична чи юридична особа, яка виконує роль довіреної особи з певним колом дій …
АГЕНТ ПЛАТІЖНИЙ
рос. агент платежный фінансова фірма, банк, які спеціально делеговані акціонерним товариством для виконання усіх операцій, пов'язаних з акціями …
АГЕНТ СТРАХУВАЛЬНИЙ
рос. агент страховой офіційний працівник страхової компанії, який від імені страхувального органу укладає з населенням угоди майнового та …
АГЕНТ ТОРГОВИЙ
рос. агент торговый особа, яка діє від імені фірми і виконує одну чи кілька таких функцій: виявлення потенційних клієнтів, налагодження …
АГЕНТ-ДЕЛЬКРЕДЕРЕ
рос. агент-делькредере (від латин. agens (agentis) — діючий, нім. Delkredere — порука, італ. del credere — на віру) — біржовий агент, який за …
АГЕНТИ-РЕЗИДЕНТИ
рос. агенты-резиденты (фр. resident, латин. residens (residentis) — той, що залишається) — іноземні агенти, які перебувають у країні принципала, …
АГЕНТСТВО
рос. агентство 1. Організація, що виконує певні доручення юридичних і фізичних осіб. 2. Назва основної, як правило, великої, відомої організації …
АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
рос. агентство развития малого й среднего предпринимательства агентство є акціонерним товариством закритого типу. Створене в рамках Програми ТАСІС …
АГЕНТСТВО МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ
рос. агентство международного развития Див. Міжнародна асоціація розвитку.
АГЕНТСТВО США З МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ
рос. агентство сша по междуна-родному развитию (U.S. Agence International Developement (USAID)) — незалежне відомство, що надає гуманітарну …
АГЕНТСЬКІ ОПЕРАЦІЇ
рос. агентские опе-рации (англ. agent's operations) — торговельно-посередницькі дії з наданням певних послуг, пов'язаних із купівлею-продажем …
АГЕНТСЬКА ВИНАГОРОДА
рос. агентское вознаграждение винагорода (плата, премія) агенту фірмою, брокерською конторою, біржею за виконані посередницькі операції. Розмір і …
АГЕНТСЬКА УГОДА
рос. агентское согла-шение Див. Угода агентська.
АГЕНТУВАННЯ
рос. агентирование агентські послуги, що надаються за дорученням однієї юридичної чи фізичної особи (агентом) іншій особі (принципалу) на певних …
АГЕНТУРА
рос. агентура (нім. Agentur) — 1. Сукупність агентів будь-якої установи, підприємства або організації. 2. Мережа агентів, що створюється для …
АГЛОМЕРАЦІЯ
рос. агломерация (від латин. agglomero — приєдную, нагромаджую, накопичую) — зосередження населених пунктів (здебільшого міського типу) на певній …
АГОР
рос. агор розмінна монета Ізраїлю, дорівнює 1/100 ізраїльського фунта.
АГРАРІЙ
рос. аграрий працівник аграрного сектора економіки, зайнятий виробництвом і переробкою с.-г. продукції, а також обслуговуванням сільського …
АГРАРНА ПОЛІТИКА
рос. аграрная полити-ка сукупність заходів щодо розвитку аграрного сектора економіки, які здійснює держава в галузі аграрних відносин, пов'язаних …
АГРАРНИЙ
рос. аграрний (латин. agrarius, від ager — земля, поле) — земельний, пов'язаний з землеволодінням, землекористуванням.
АГРАРНО-ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ
рос. аграрно-промышленные комплексы форма територіальної організації виробництва с.-г. сировини та її промислової переробки в роки існування …
АГРЕГАТНИЙ ІНДЕКС ЦІН
рос. агрегатный индекс цен узагальнюючий показник динаміки і співвідношення рівня цін. Найчастіше А. і. використовується в аналізі та …
АГРЕГАЦІЯ РИНКУ
рос. агрегация рынка (від латин. aggregatio — приєднання) — об'єднання всіх або окремих сегментів товарного чи регіонального ринку з метою …
АГРЕГУВАННЯ
рос. агрегирование (від латин. aggregatio — приєднання) — групування споріднених економічних показників за певними узагальненими статистичними …
АГРЕГУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
рос. агрегирование экономических показателей об'єднання, укрупнення економічних показників (інформації) за певними ознаками. Застосовується у …
АГРЕЖЕ
рос. агреже (від фр. agrege — прийнятий у товариство) — вчений ступінь на право викладання в середньому навчальному закладі (ліцеї), а також в …
АГРЕМАН
рос. агреман (від фр. agrement — згода) — попередня згода держави на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої держави. …
АГРЕСИВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ
рос. агрессивые ценные бумаги перспективні цінні папери (акції, облігації) зі зростаючим курсом (котируванням) відповідно до кон'юнктури ринку. …
АГРЕСОР
рос. агрессор (латин. aggressor — той, що нападає) — 1. Сторона, що нападає. 2. Держава, яка здійснює агресію, першою застосовує зброю проти іншої …
АГРО...
рос. агро... (від грец. agros — поле) — у складних словах відповідає поняттям "земля", "землеробський" (напр., агроном, агротехніка, …
АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ
рос. агропромышленная интеграция форма органічного поєднання с.-г. і промислового виробництва, що забезпечує більш ефективне використання …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.