Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру А (594)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
АНАЛІТИК
рос. аналитик фахівець, здатний до аналітичних досліджень та узагальнень фінансово-господарської і комерційно-підприємницької діяльності, який …
АНАЛІТИЧНИЙ
рос. аналитический (грец. analitykos — відповідний) — отриманий в результаті розчленування об'єкта й аналізу одержаних внаслідок цього частин.
АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК
рос. аналитический учет (грец. analitykos — відповідний) — детальне відображення в натуральних і грошових показниках господарських операцій, …
АНАЛОГ
рос. аналог (від грец. analogos — відповідний) — термін теорії пізнання, що означає ідеальний об'єкт, предмет (поняття, теорію, метод дослідження …
АНАЛОГІЧНИЙ
рос. аналогичный (грец. analogos — відповідний) — подібний, тотожний.
АНАЛОГІЯ
рос. аналогия (грец. analogіа — відповідність) — схожість нетотожних матеріальних, нематеріальних об'єктів за деякими ознаками, якостями, …
АНАМОРФІЧНИЙ
рос. анаморфический (від грец. anamorphoo — перетворюю) — спотворений, неправильний, змінений.
АНАРХІЯ
рос. анархия (грец. anarchia) — 1.Безладдя. 2. Розпущеність, хаос. 3. А. виробництва — стихійність, хаотичність і безплановість суспільного …
АНАТОЦИЗМ
рос. анатоцизм (від грец. ana-tokismos — складні проценти) — обчислення процентів не лише з початкової суми, а й з відсотків, що набігли за …
АНАХРОНІЗМ
рос. анахронизм (від ana — назад, проти і грец. chronos — час) — 1. Помилка проти літочислення, хронології подій. 2. Перенесення на будь-яку епоху …
АНГАР
рос. ангар (фр. hangar, букв. — навіс) — 1. Закрита споруда на аеродромі для зберігання, технічного обслуговування й поточного ремонту літаків і …
АНГОЛАР
рос. анголар (порт. angolar) — грошова одиниці Анголи (до 1977 р.), поділяється на 100 сентаво.
АНДЕРАЙТЕР
рос. андерайтер юридична або фізична особа, яка гарантує емітенту розміщення на фондовому ринку його облігаційної позики чи пакету акцій на …
АНДЕРАЙТИНГ
рос. андерайтинг (англ. underwriting — підписка) — форма первинного розміщення фінансового капіталу (цінних паперів), первинна емісія акцій. …
АНДЕРЛАЇНГ
рос. андерлаинг (англ. underlaying) — різновиди цінних паперів, які призначені для аукціону і забезпечені гарантованим правом купівлі-продажу …
АНДИНУВАННЯ
рос. андинование (англ. odden to supply) — пропозиція власника товару на його поставку (продаж).
АНЕКСІОНІЗМ
рос. аннексионизм (фр. annexionisme, від латин. annexio-приєднання) — політика анексії, загарбницька політика.
АНЕКСІЯ
рос. анексия (латин. annexio) — насильницьке захоплення, приєднання, загарбання однією державою всієї (або частини) території іншої держави або …
АНЕКСУВАТИ
рос. аннексировать насильницьки приєднувати (загарбувати) всю або частину території іншої держави або народу.
АНКЕТА
рос. анкета (фр. enquete) — 1. Спеціально розроблений дослідниками (спеціалістами) опитувальний лист (картка) для отримання інформації, не …
АНКЕТУВАННЯ
рос. анкетирование (фр. enquete) — процес збору первісних матеріалів у соціологічних, економічних, демографічних, маркетингових та інших …
АНКЕТУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ
рос. анкетирование потребителей анкетний метод опитування споживачів, який використовується в маркетингових дослідженнях і при …
АНКЛАВ
рос. анклав (фр. enclave, від латин. inclavo — замикаю на ключ) — територія або частина території держави, оточена навколо територією іншої …
АНОМІЯ
рос. аномия соціальна нестабільність, що склалася внаслідок зменшення поваги до соціальних норм і цінностей (напр., зниження в Україні попиту на …
АНОМАЛІЯ
рос. аномалия (грец. anomalia- нерівність, відхилення) — неправильність, невідповідність, відхилення від загальної закономірності, ненормальність.
АНОМАЛЬНИЙ
рос. аномальный неправильний. той, що не відповідає певним нормам, правилам.
АНОМАЛЬНИЙ СВІЧ
рос. аномальный свич (від англ. switch — перехід, переведення) — переведення інвестицій з однієї операції з цінними паперами в іншу з метою …
АНОНІМ
рос. аноним (грец. anonimos — безіменний) — 1. Автор листа, повідомлення, твору, який умисно приховує своє ім'я. 2. Твір без зазначення імені …
АНОНІМНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
рос. анонимное акционерное общество акціонерне товариство з акціями на пред'явника.
АНОНІМНИЙ
рос. анонимный той (те), що без прізвища автора.
АНОНІМНИЙ РАХУНОК
рос. анонимный счет банківський рахунок, який дає право виконувати будь-які операції на рахунку, розпоряджатися коштами його без встановлення …
АНОНС
рос. анонс (фр. annonce — об'ява) — попереднє коротке повідомлення, узагальнення про проведення окремої широкомасштабної акції (напр., попередня …
АНОТАЦІЯ
рос. аннотация (латин. annotatio — зауваження, помітка) — короткий виклад змісту книги, статті, розробки, звіту тощо. Розміщується на звороті …
АНТАГОНІЗМ
рос. антагонизм (грец. antago-nisma — суперечка, боротьба) — суперечності, що характеризуються найгострішою боротьбою і непримиренністю поглядів …
АНТАГОНІСТИЧНИЙ
рос. антагонистический пройнятий антагонізмом, непримиренно ворожий.
АНТИ...
рос. анти... (грец. anti — префікс, що означає протидію, протилежність, заміну, ворожість, непримиренність (напр., антидемократичний, …
АНТИІНФЛЯЦІЙНИЙ ВЕКСЕЛЬ
рос. антиинфляционный вексель Див. Вексель антиінфляційний.
АНТИДАТУВАТИ
рос. антидатировать (фр. antidater) — видавати документи (цінні папери) заднім числом (за датою, що минула).
АНТИДЕМПІНГОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ
рос. антидемпинговые расследования розслідування, що проводяться урядами країн-імпортерів з метою виявлення субсидування імпортних товарів …
АНТИДЕМПІНГОВЕ МИТО
рос. антидемпинговая пошлина додатковий митний податок, яким обкладаються товари, що експортуються зарубіжними державами за демпінговими цінами …
АНТИКВА
рос. антиква (від латин. antiquus — стародавній) — шрифт із закругленими контурами на відміну від готичного, який має кутасту форму.
АНТИКВАР
рос. антиквар (латин. antiquari-us, від antiquus — старовинний) — знавець або продавець старовинних речей, картин, книг.
АНТИКВАРНИЙ
рос. антикварный старовинний, цінний, рідкісний.
АНТИКОНКУРЕНТНА ПРАКТИКА
рос. антиконкурентная практика порушення монополіями норм конкурентної боротьби шляхом завоювання домінуючого положення на ринку, яке дозволяє …
АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
рос. антимонопольное законодатель-ство сукупність законодавчих, урядових та інших нормативних актів, які обмежують монополізацію виробництва, …
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ
рос. антимонопольный комитет в Україні — державний орган, підпорядкований Верховній Раді України. Основними завданнями А.к. є здійснення …
АНТИПАТІЯ
рос. антипатия (грец. antipatheia — огида) — почуття неприязні, відрази до кого-небудь, чого-небудь.
АНТИПАТИЧНИЙ
рос. антипатичный той, що викликає антипатію, неприємний.
АНТИПОДИ
рос. антиподы (грец. antipodes, букв. — розташований ногами до ніг) — 1. Мешканці протилежних пунктів земної кулі. 2. Переносно-люди протилежних …
АНТИСОЦІАЛЬНИЙ
рос. антисоциальный спрямований проти суспільства.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.