Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру З (374)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
ЗАЛИШКОВА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
рос. остаточная стоимость основных фондов Див. Залишкова вартість основних засобів.
ЗАЛИШОК ВІЛЬНИЙ
рос. остаток свободный сума коштів на окремому брокерському рахунку клієнта біржі, яка може бути використана для купівлі або продажу нових …
ЗАЛИШОК МАРЖИНАЛЬНИЙ
рос. остаток маржинальный виручка від продажу з відрахуванням певних або повних витрат.
ЗАЛИШОК СОЛОД
рос. остаток солод макроекономічний показник, що дорівнює приросту сукупної продуктивності факторів виробництва. Вимірюється у вигляді різниці між …
ЗАЛУЧЕНІ КОШТИ
рос. привлеченные средства оборотні засоби, одержані підприємствами у тимчасове користування. Основним джерелом З.к. є кредити. До них належать і …
ЗАМІНА
рос. замена введення нового елемента замість такого, що використовувався у певній системі, але не відповідав її вимогам.
ЗАМІНА ЕКВІВАЛЕНТНА
рос. замена эквивалентная заміна однієї торговельної чи фінансової кредитної операції іншою, аналогічною за сумою (збалансованою). Напр., заміна …
ЗАМІННИКИ
рос. заменители 1. Група товарів і послуг, для яких зростання ціни на один із них веде до збільшення попиту на інші, що є 3. повними або …
ЗАМІЩЕННЯ
рос. замещение 1. В економіці — заміна виробництва і споживання одного товару іншим, близьким йому за властивостями та якістю. 2. Виконання …
ЗАМКНЕНА ВАЛЮТА
рос. замкнутая валюта валюта країни, у якій існують контроль і обмеження на обмін, ввезення і вивезення іноземної і національної валюти, тобто …
ЗАМКНЕНА ГРУПА КОРИСТУВАЧІВ
рос. замкнутая группа пользователей група користувачів мережі передавання даних, якій надана можливість здійснювати зв'язок між собою, але …
ЗАМОВЛЕННЯ
рос. заказ пропозиція покупця, споживача виготовити, відвантажити, продати йому продукцію певного виду і якості або виконати роботу, надати …
ЗАМОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНЕ
рос. заказ государственный замовлення держави на виготовлення певного виду продукції за рахунок бюджетного фінансування.
ЗАМОВЛЕННЯ ДИСКРЕЦІЙНЕ
рос. заказ дискреционный замовлення зареєстрованому представнику або брокерській фірмі на прийняття особистого рішення від імені клієнта у справі …
ЗАМОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНЕ
рос. заказ социальный виконання інтелектуальної роботи (напр., в галузі науки, мистецтва, культури) з урахуванням ідеологічної спрямованості …
ЗАМОВЛЕННЯ-НАРЯД
рос. заказ-наряд планове забезпечення фінансуванням конкретного замовлення, представленого у формі завдання на проведення певних робіт. …
ЗАМОВНИК
рос. заказчик 1. Організація, якій надано право й кошти для будівництва, реконструкції або розширення будівельних об'єктів згідно з договором або …
ЗАМОРОЖЕНИЙ
рос. замороженный термін, що характеризує стан, коли інвестор не може продати цінні папери. У такому разі торгівля цінними паперами може бути …
ЗАМОРОЖЕНИЙ РАХУНОК
рос. замороженный счет 1. Банківські рахунки, використання яких обмежене урядом (як правило, це рахунки для переведення коштів за кордон). 2. …
ЗАМОРОЖУВАННЯ
рос. замораживание блокування, державна заборона на використання та управління грошовими коштами (активами, заробітною платою, капіталами, …
ЗАМОРОЖУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТНИХ АКТИВІВ
рос. замораживание иностранных валютных активов позбавлення органами державної влади власників банківських рахунків права вільно користуватися …
ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ
рос. заочное обучение навчання, що здійснюється без відриву від виробництва через заочну форму навчання у середніх спеціальних і вищих навчальних …
ЗАОЩАДЖЕННЯ
рос. сбережения грошові вклади фізичних осіб, населення в ощадні банки з метою отримання процентів.
ЗАОЩАДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
рос. сбережения населения сума грошового доходу, яка не використовується на поточне споживання і призначається для задоволення потреб у …
ЗАПАМ'ЯТОВУЮЧИЙ ПРИЛАД
рос. запоминающее устройство прилад для запису, збереження і видачі інформації, зображеної у кодовій формі. Використовується в обчислювальних …
ЗАПАСИ
рос. запасы матеріальні цінності, оборотні кошти у вигляді сировини, матеріалів, палива, напівфабрикатів, готової продукції, що не використані на …
ЗАПАСИ БУФЕРНІ
рос. запасы буферные запаси, що створюються виробниками, продавцями на випадок циклічного, сезонного коливання попиту. Інша назва — ринкові запаси.
ЗАПАСИ ВАЛЮТНІ
рос. запасы валютные запаси, фонди державну конвертованій валюті, що визначають її платоспроможність.
ЗАПАСИ ВИРОБНИЧІ
рос. запасы производственные частина оборотних засобів на підприємстві, яка ще не включена у процес виробництва, не надійшла на робочі місця.
ЗАПАСИ СТРАТЕГІЧНІ
рос. запасы стратегические державні запаси продовольства, палива, товарів, а також запаси сировини у нерозроблених природних покладах, що …
ЗАПЕВНЕННЯ
рос. заверение скріплена печаткою і підписом або усна обіцянка виконати певну роботу.
ЗАПИС
рос. запись письмова фіксація державних актів, операцій, угод, бухгалтерських проводок, зміни в рахунках.
ЗАПИС ДАНИХ
рос. запись данных режим роботи запам'ятовуючого приладу, в процесі якого здійснюється занесення даних у його пам'ять.
ЗАПИТ
рос. запрос звернення потенційного покупця товарів і послуг до їх виробників і продавців з проханням внести пропозицію стосовно продажу. 3. …
ЗАПОВІДНИК
рос. заповедник окремі лісові, земельні та водні простори, природні багатства яких мають особливу наукову й історичну або народногосподарську …
ЗАПОВІТ
рос. завещание духівниця, акт. за яким власник розпоряджається своїм майном на випадок смерті. Кожен громадянин може залишити своє майно або …
ЗАПОВІТНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
рос. завещательное распоряжение Див. Заповіт.
ЗАРАХУВАННЯ
рос. зачет 1. Один із способів взаємних розрахунків за платіжними зобов'язаннями юридичних і фізичних осіб між собою. Полягає в скороченні …
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ДОХІД
рос. зарегистрированный доход сукупний офіційно підтверджений грошовий дохід особи, що отримується з усіх джерел їх надходження основа для …
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
рос. заработная плата форма оплати праці робітників і службовців підприємств, фірм, компаній, установ державної і недержавної форм власності. Це …
ЗАРОБІТНА ПЛАТА РЕАЛЬНА
рос. заработная плата реальная Див. Реальна заробітна плата.
ЗАРУКА
рос. залог у литовсько-руському праві — вид покарання, який полягав у виплаті певної суми грошей, встановленої у т. зв. заручному листі на …
ЗАРУЧНИК
рос. заложник особа, примусово захоплена для того, щоб забезпечити виконання певних вимог, пред'явлених тим, хто зацікавлений у визволенні 3. У …
ЗАСІДАННЯ
рос. заседание організаційна форма діяльності колегіальних органів управління, яка полягає в обговоренні винесених на засідання питань та …
ЗАСВІДЧЕНІ ТОВАРИ
рос. освидетельствованные товары товари, що пройшли перевірку, контроль якості і визнані гідними до поставки, продажу.
ЗАСВІДЧЕНИЙ ЦІННИЙ ПАПІР
рос. освидетельствованная ценная бумага цінний папір, власність на який може бути підтверджена документально.
ЗАСВІДЧЕННЯ
рос. засвидетельствование підтвердження достовірності конкретних дій, процесів, явищ або їхніх результатів.
ЗАСВОЄННЯ
рос. усвоение зміни, що відбуваються у свідомості, поведінці, обізнаності людини з нагромадженням інформації, знань, досвіду.
ЗАСНОВНИКИ
рос. учредители фізичні та юридичні особи, які створюють нову організацію (акціонерне товариство, компанію, громадське об'єднання тощо) за власною …
ЗАСНОВНИЦТВО
рос. учредительство процес створення, заснування юридичних осіб — державних підприємств і організацій, малих підприємств, акціонерних товариств, …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.