Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру З (374)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
ЗАСНОВНИЦЬКІ АКЦІЇ
рос. учредительские акции акції, що розповсюджуються серед засновників акціонерних компаній і дають їм деякі переваги порівняно з іншими …
ЗАСНОВНИЦЬКІ ВИТРАТИ
рос. учредительские затраты витрати підприємця, пов'язані з заснуванням, організацією та функціонуванням підприємства (компанії). З.в. складаються …
ЗАСНОВНИЦЬКІ ДОКУМЕНТИ
рос. учредительские документы комплект документів, необхідних для заснування (створення) нового підприємства (юридичної особи) згідно з чинним …
ЗАСНОВНИЦЬКИЙ ПРИБУТОК
рос. учредительская прибыль прибуток, що його отримують засновники акціонерного товариства (компанії) у вигляді різниці між сумою, отриманою від …
ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА
рос. средства производства сукупність засобів і предметів праці, що їх використовують у процесі виробництва матеріальних благ. До засобів праці …
ЗАСОБИ ПРАЦІ
рос. средства труда Див. Засоби виробництва.
ЗАСТАВА
рос. залог за цивільним правом — один із засобів забезпечення зобов'язань. 3. дає можливість кредиторові в разі невиконання боржником своїх …
ЗАСТАВА ІПОТЕЧНА
рос. залог ипотечный застава іпотечному банку землі або іншої нерухомості. Див. також Іпотека.
ЗАСТАВА ГЕНЕРАЛЬНА
рос. залог генеральный загальна застава, яка дійсна не лише для даного кредиту, а й для забезпечення всіх операцій за певним договором …
ЗАСТАВА ЗА ВИДАНОЮ ПОЗИКОЮ
рос. залог по выданной ссуде товарно-матеріальні цінності, продукція, земельні ділянки, що перебувають у власності позичальника, а також майно …
ЗАСТАВА РЕНТНА
рос. залог рентный застава, як правило, іпотечна, що передбачає ренту. Застосовується, насамперед, для недієздатних.
ЗАСТАВНІ ОПЕРАЦІЇ
рос. залоговые операции операції банків, ломбардів з надання позички під заставу.
ЗАСТАВНА
рос. закладная юридичний документ. що свідчить про заставу боржником свого нерухомого майна (землі, будинку, транспортних засобів). Складається у …
ЗАСТАВНА ОБЛІГАЦІЯ
рос. залоговая облигация 1. Один із видів цінних паперів, пов'язаних з іпотечним кредитом, що котируються на біржі. 2. Цінний папір, забезпечений …
ЗАСТАВНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
рос. залоговое обязательство документ, що видається позичальником кредитору у вигляді підтвердження його права у разі невиконання забезпеченого …
ЗАСТАВНЕ ПРАВО
рос. залоговое право переважне право кредитора (заставотримача) на задоволення своїх претензій за рахунок продажу, вилучення заставленого майна у …
ЗАСТАВНЕ СВІДОЦТВО
рос. залоговое свидетельство документ про заставу боржником нерухомого майна. Інша назва — заставний лист.
ЗАСТАВНИЙ БІЛЕТ
рос. залоговый билет іменний документ, що видається ломбардом особі, котра вклала договір про заставу речей.
ЗАСТАВНИЙ ЛИСТ
рос. залоговый лист Див. Заставне свідоцтво.
ЗАСТАВНИК
рос. залогодатель 1. Боржник, що надав заставу як Гарантію повернення боргу. 2. Боржник, який придбав щось під заставу, оформивши це відповідним …
ЗАСТАВОТРИМАЧ
рос. залогодержатель 1. Кредитор із забезпеченого заставою зобов'язання. Відповідає за повну або часткову втрату чи пошкодження переданого йому …
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
рос. оговорка спеціальна застережна умова у договорі, згідно з якою регулюються відносини сторін, що домовилися, у разі непередбаченого …
ЗАСТРАХОВАНИЙ
рос. застрахованный фізична особа, що бере участь в особистому страхуванні, майнові інтереси якої, пов'язані з життям та здоров'ям, пенсійним …
ЗАСТУПНИЦТВО
рос. заместительство виконання одним працівником службових обов'язків на посаді тимчасово відсутнього іншого працівника, якщо це викликано …
ЗАТОВАРЮВАННЯ
рос. затоваривание стан ринку одного або кількох товарів, за якого пропозиція цих товарів значно перевищує попит.
ЗАХИСНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
рос. защитные оговорки договірні умови, що включаються за згодою сторін у приватні й міждержавні економічні угоди і контракти, які передбачають …
ЗАХИСНА ОФЕРТА
рос. защитная оферта оферта, не пов'язана з реальним продажем товару. Вона використовується для таємного поділу ринків між членами монополістичних …
ЗАХИСНИК
рос. защитник фізична або юридична особа, яка офіційно захищає в суді інтереси іншої особи (підзахисного).
ЗАХИСТ
рос. защита 1. Заходи запобігання можливого погіршання становища суб'єкта відносин через активні дії інших суб'єктів або внаслідок несприятливих …
ЗАХИСТ ГРОШЕЙ
рос. защита денег запобігання підробки грошей.
ЗАХИСТ ДАНИХ
рос. защита данных організаційні програмні й технічні методи і засоби, спрямовані на задоволення обмежень, встановлених для деяких типів даних або …
ЗАХИСТ ПАТЕНТНИЙ
рос. защита патентная юридичний захист права авторства, підприємницької діяльності, що передбачає оформлення за законом і видачу патенту на …
ЗАХИСТ ПРАВ ВЛАСНОСТІ
рос. защита прав собственности законодавчі, правові акти й інші заходи, спрямовані на запобігання незаконного вилучення власності у його власника.
ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
рос. защита прав потребителей офіційно встановлені законом та іншими нормативними документами правила, норми, що охороняють споживача від продажу …
ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ
рос. защита социальная Див. Соціальний захист населення.
ЗАХИСТ ФАЙЛА
рос. защита файла засоби, що забезпечують збереження файла, а також захищають від випадкового стирання або викривлення внаслідок програмних …
ЗАХИЩЕНІ АКЦІЇ
рос. защищенные акции відносно надійні акції досить високої рентабельності, біржовий курс яких є стабільним і не піддається кон'юнктурним …
ЗАХОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПУ НА РИНОК
рос. меры регулирования доступа на рынок інструменти торгової політики, що обмежують або забороняють іноземним фірмам — виробникам послуг діяти на …
ЗАЯВА
рос. заявление 1. Письмове звернення громадян до керівництва установи-організації, підприємства) з метою виконання певних умов щодо особистих прав …
ЗАЯВА НА ВИДАЧУ ПОЗИКИ
рос. заявление на выдачу ссуды планове звернення позичальника, що заповнюється на бланку встановленої форми, про надання йому кредиту в банку або …
ЗАЯВА ПРЕТЕНЗІЇ
рос. заявление претензии офіційна заява фізичної чи юридичної особи про порушення її прав, невиконання взятих зобов'язань, подана на ім'я сторони, …
ЗАЯВКА
рос. заявка завчасно заявлений в усній або письмовій формі намір, бажання споживача придбати, отримати необхідні йому товари і послуги або взяти …
ЗБІР
рос. сбор 1. Встановлені державою або її адміністративними органами стягнення грошей з юридичних чи фізичних осіб за певні дії, надані послуги …
ЗБІР АДМІНІСТРАТИВНИЙ
рос. сбор административный різновид платежів, що стягуються з юридичних і фізичних осіб за адміністративні дії в їхніх інтересах.
ЗБІР БАНДЕРОЛЬНИЙ
рос. сбор бандерольный різновид непрямих платежів, які стягуються через продаж бандеролей для наклеювання на товар у вигляді свідоцтва про сплату …
ЗБІР ВАНТАЖНИЙ
рос. сбор грузовой збір, що являє собою оплату вантажовласником послуг, які надаються йому морським портом.
ЗБІР ГЕРБОВИЙ
рос. сбор гербовый Див. Гербовий збір.
ЗБІР КЛІРИНГОВИЙ
рос. сбор клиринговый вид платежу, що стягується розрахунковою палатою за реєстрацію ф'ючерсного контракту.
ЗБІР КОМІСІЙНИЙ
рос. сбор комиссионный різновид платежу, що стягується за посередницькі послуги.
ЗБІР КОНСУЛЬСЬКИЙ
рос. сбор консульский Див. Консульський збір.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.