Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру К (798)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
К'ЯТ
рос. кьят грошова одиниця Бірми, поділяється на 100 п'я.
КІБЕРНЕТИКА
рос. кибернетика наука про загальні закони перетворення інформації в складних керуючих системах. Головна прикладна мета К. — автоматизація …
КІБОРГ
рос. киборг 1. Кібернетичний організм. 2. Пристрій, у якому певною мірою поєднано фізичні та інтелектуальні можливості (здібності) людини і …
КІБУЦ
рос. кибуц кооперативне с.-г. підприємство в Ізраїлі, що має риси колективного господарства. Колективізація в К. охоплює ряд функцій, починаючи …
КІЛО...
рос. кило... у складних словах означає "тисяча" (напр., кіловат — тисяча ват).
КІЛОБАЙТ
рос. килобайт одиниця ємності комп'ютера і запам'ятовуючого пристрою. Вміщає інформацію, що розміщується на стандартній машинописній сторінці.
КІЛЬКІСНІ ОБМЕЖЕННЯ
рос. количественные ограничения адміністративна форма нетарифного державного регулювання торгового обороту, що визначає кількість і номенклатуру …
КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ
рос. количественные показатели показники в статистиці, що в чисельному виразі відображають соціально-економічні та інші явища і процеси. …
КІН
рос. кин міра ваги в Японії, дорівнює 600г.
КІНЦЕВИЙ ПРОДУКТ
рос. конечный продукт узагальнюючий економічний показник, що характеризує сумарний обсяг виробленої кінцевої, завершеної у виробництві, готової …
КІНЦЕВИЙ СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ
рос. конечный общественный продукт сума матеріальних благ (товарів, послуг), вироблених за певний період (як правило, рік) у державі за мінусом …
КІП
рос. кип грошова одиниця Лаосу, дорівнює 100 атам.
КАБІНЕТ
рос. кабинет 1. Окрема кімната — спеціально обладнане службове приміщення для управлінської діяльності, ділових розмов. 2. Кабінет Міністрів — …
КАБЕЛЬТОВ
рос. кабельтов одиниця довжини — 0,1 морської милі (1к = 185,2 лі).
КАБОТАЖ
рос. каботаж перевезення пасажирів, вантажів морським або річковим транспортом між портами однієї держави.
КАДАСТР
рос. кадастр систематизоване, офіційно складене на основі періодичних або постійних спостережень зведення (реєстр) основних відомостей про …
КАДАСТР ЗЕМЕЛЬНИЙ
рос. кадастр земельный сукупність відомостей про природний, господарський та правовий стан земель. Включає дані щодо реєстрації землекористувань, …
КАДРИ
рос. кадры 1. Склад штатних працівників підприємств, організацій, установ усіх форм власності. 2. Сукупність працівників певного рівня знань, …
КАЗНА
рос. казна (тюрк.) — 1. Сховище грошей, коштовностей та інших матеріальних цінностей ханів, князів, царів, монастирів. 2. Сукупність фінансових …
КАЗНАЧЕЙСТВО
рос. казначейство (від тюрк. казна) — державний фінансовий орган, що відає касовими операціями державного бюджету. Див. Державна скарбниця.
КАЗНАЧЕЙСЬКІ БОНИ
рос. казначейские боны один із видів державних цінних паперів, що являють собою довгострокові державні зобов'язання; е ринковими цінними паперами. …
КАЗНАЧЕЙСЬКІ ВЕКСЕЛІ
рос. казначейские векселя державні цінні папери, що являють собою короткострокові грошові зобов'язання і випускаються на строк від 3 до 12 …
КАЗНАЧЕЙСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ
рос. казначейские обязательства государства один із різновидів випущених державою цінних паперів, що розповсюджуються на добровільних засадах. …
КАЗНАЧЕЙСЬКІ НОТИ
рос. казначейские ноты 1. Різновид паперових грошей, що випускають у деяких країнах міністерства фінансів або державні фінансові органи в порядку …
КАЗНАЧЕЙСЬКА ЕМІСІЯ
рос. казначейская эмиссия Див. Емісія казначейська.
КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ БІЛЕТ
рос. казначейский билет нерозмінні на золото паперові гроші, що їх випускає національний банк або казначейство, а також короткострокові …
КАЗУС
рос. казус 1. Випадок, пригода, незручна ситуація. 2. У юриспруденції — подія, що не викликана провиною у її скоєнні певної особи і виключає …
КАЗУСНИЙ
рос. казусный надзвичайно складний, заплутаний.
КАЛЕНДАР
рос. календарь 1. Система виміру часу, що ґрунтується на періодичності явищ природи, пов'язаних з рухом небесних тіл. Сучасний К. бере початок від …
КАЛЕНДАРНИЙ РІК
рос. календарный год рік, що обчислюється строго за календарем, і з яким збігаються обліковий і звітний періоди. Господарський і фінансовий рік …
КАЛЬКУЛЮВАННЯ
рос. калькулирование спосіб розрахунків, групування й розподілу (членування) витрат у натуральному і вартісному показниках для вирахування …
КАЛЬКУЛЯЦІЙНІ РАХУНКИ
рос. калькуляционные счета активні рахунки бухгалтерського обліку, призначені для відображення та групування витрат, які формують собівартість …
КАЛЬКУЛЯЦІЙНА ОДИНИЦЯ
рос. калькуляционная единица одиниця виміру продукції (послуги, виконання робіт), прийнята для обчислення собівартості (ціни) об'єкта, на котрий …
КАЛЬКУЛЯЦІЯ
рос. калькуляция один із різновидів структурного (постатейного) розрахунку складових від загальних витрат на одиницю виробничої (товарної) …
КАЛЬКУЛЯЦІЯ ЗВІТНА
рос. калькуляция отчетная бухгалтерський документ, що містить розрахунок фактичних витрат у грошовому вираженні на виробництво і збут одиниці …
КАЛЬКУЛЯЦІЯ КОШТОРИСНА
рос. калькуляция сметная Див. Кошторисна калькуляція.
КАЛЬКУЛЯЦІЯ НОРМАТИВНА
рос. калькуляция нормативная визначення (вирахування) собівартості одиниці продукції (робіт, послуг) за елементами витрат на основі прогресивних …
КАЛЬКУЛЯЦІЯ ПЛАНОВА
рос. калькуляция плановая обліковий документ, що містить розрахунок планових (передбачуваних) витрат у грошовому вираженні на виробництво і збут …
КАЛЬКУЛЯЦІЯ ПРОГНОЗНА
рос. калькуляция прогнозная розрахунок прогнозних (очікуваних) показників витрату грошовому вираженні на виробництво і збут одиниці (або партії) …
КАМБІО
рос. камбио позиковий лист, вексель.
КАМБІСТ
рос. камбист особа, що проводить вексельні операції, торгує монетами.
КАНІКУЛИ ПОДАТКОВІ
рос. каникулы налоговые Див. Податкові канікули.
КАНАЛ ВВЕДЕННЯ-ВИВЕДЕННЯ
рос. канал ввода-вывода пристрій, що забезпечує пересилання даних між основною пам'яттю і периферійними приладами.
КАНАЛ ЗВ'ЯЗКУ
рос. канал связи телефонна, телеграфна або широкосмугова лінія зв'язку та апаратні засоби, які використовуються для передачі даних.
КАНАЛ МАРКЕТИНГУ
рос. канал маркетинга шлях товару від товаровиробника до оптових торговців, а від них — до роздрібних торговців, кожний з яких являє собою торгову …
КАНАЛ НУЛЬОВОГО РІВНЯ
рос. канал нулевого уровня канал прямого маркетингу: розподілу, що безпосередньо з'єднує виробника зі споживачем або безпосередній продаж товару …
КАНАЛ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
рос. канал распространения сукупність фірм або окремих осіб, які беруть на себе або допомагають передавати комусь іншому право власності на …
КАНАЛ РУХУ ТОВАРІВ І ГРОШЕЙ
рос. канал движения товаров и денег шлях і спосіб розповсюдження товарів від виробника до споживача і відповідної грошової оплати споживачем …
КАНАЛИ ТОВАРО ПРОСУВАННЯ
рос. каналы товародвижения способи доставлення товарів до місця продажу або місця споживання у визначені строки при оптимальних (мінімальних) …
КАНАЛЬНИЙ ЗБІР
рос. канальний сбор обов'язковий збір, який стягують з торгових суден за використання каналів, що ведуть до портів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.