Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру К (798)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
КЛІМАТОЛОГІЯ
рос. климатология наука про клімат, що вивчає стан, динаміку, причини й особливості виникнення різних кліматологічних умов на окремих територіях, …
КЛІПА
рос. клипа грошова одиниця — монета некруглої форми.
КЛІРАНС
рос. клиранс виконання встановлених законом вимог митних органів про порядок заходу в порт і виходу з нього суден, а також ввезення і вивезення з …
КЛІРИНГ
рос. клиринг система безготівкових розрахунків між банками, яка ґрунтується на зарахуванні взаємних вимог і зобов'язань. Широко застосовується у …
КЛІРИНГ БАГАТОСТОРОННІЙ
рос. клиринг многосторонний угода, що укладена між урядами кількох країн про взаємний залік зустрічних вимог через їх центральні банки.
КЛІРИНГ БАНКІВСЬКИЙ
рос. клиринг банковский система міжбанківських безготівкових розрахунків, що здійснюються через розрахункові палати і основані на взаємному заліку …
КЛІРИНГ ВАЛЮТНИЙ
рос. клиринг валютный Див. Валютний кліринг.
КЛІРИНГ ВНУТРІШНІЙ
рос. клиринг внутренний взаємний залік платежів за чеками в межах банківської системи однієї країни.
КЛІРИНГ ДВОСТОРОНШЙ
рос. клиринг двухсторонний угода між урядами двох країн про взаємний залік зустрічних вимог за експортно-імпортними операціями через центральні …
КЛІРИНГ-БАНК
рос. клиринг-банк банк, який є членом розрахункової палати, учасником національної системи взаємного заліку платежів.
КЛІРИНГОВІ РОЗРАХУНКИ
рос. клиринговые расчеты взаєморозрахунки на основі клірингу, заліку взаємних вимог через клірингові банки, розрахункові клірингові палати.
КЛІРИНГОВА ВАЛЮТА
рос. клиринговая валюта Див. Валюта клірингова.
КЛІРИНГОВА УГОДА
рос. клиринговое соглашение Див. Угода клірингова.
КЛАН
рос. клан 1. Невелика соціальна група людей, члени якої взаємодіють один з одним більше, аніж з іншими людьми, об'єднаннями. 2. У шотландців та …
КЛАРИРУВАННЯ
рос. кларирование виконання усіх формальностей та операцій, необхідних для отримання дозволу на вхід судна в порт і вихід з нього.
КЛАС
рос. класс 1. Сукупність, група людей, предметів, явищ, що мають спільні ознаки, якість. 2. Усі опціони на купівлю і продаж одного і того ж …
КЛАСИК
рос. класик видатний діяч економічної, політичної, історичної чи іншої науки, культури, мистецтва, автор загальновизнаних художніх творів, …
КЛАСИФІКАТОР
рос. классификатор систематизований перелік об'єктів (продукції, товарів), кожному з яких присвоєний власний певний шифр, код.
КЛАСИФІКАЦІЯ
рос. классификация розподіл об'єктів, понять, назв за класами, групами, розрядами, за якого в одну групу потрапляють об'єкти, що мають певні …
КЛАСИФІКАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ
рос. классификация бухгалтерских документов групування за певними ознаками бухгалтерських документів з метою їх вивчення та ефективного …
КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БЮДЖЕТУ
рос. классификация доходов и расходов бюджета систематизоване економічне групування доходів і витрат бюджету за подібними ознаками. Напр., за …
КЛАСИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ
рос. классификация материалов групування матеріалів за їх видами, що застосовується у плануванні, обліку і звітності. Розрізняють такі види …
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ
рос. классификация налогов групування податків, обумовлене методами їх стягнення, особливостями об'єкта оподаткування, характером ставок, …
КЛАСИФІКАЦІЯ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
рос. классификация счетов бухгалтерского учета групування рахунків бухгалтерського обліку за певними ознаками і встановлення загальних …
КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
рос. классификация технико-экономических показателей розподіл показників за певними групами з урахуванням конкретних класифікаційних ознак.
КЛАУЗУЛА
рос. клаузула положення, пункт, умова, стаття закону, договору, заповіту тощо. Під К. звичайно розуміють особливу умову або право, що застережені …
КЛЕЙМ
рос. клейм 1. Претензія покупця до продавця стосовно низької якості проданого товару. 2. Позов, рекламація, вимога щодо відшкодування збитків.
КЛЕЙМЕННЯ
рос. клеймение накладення клейма на виріб.
КЛЕЙМО
рос. клеймо відтиск, знак, відмітка, що наносяться на товар з метою фіксування його належності, порядкового номера, дати виготовлення, …
КЛЕРК
рос. клерк 1. У Західній Європі за середньовіччя — духовна особа, пізніше-письменна людина, переписувач тощо. 2. В Англії, США, Франції, Бельгії, …
КЛУБ
рос. клуб об'єднання громадян певного соціального стану, споріднених професійними, політичними, науковими, культурологічними чи іншими Інтересами. …
КЛЮЧ БАЗИ ДАНИХ
рос. ключ базы данных елемент даних, значення якого використовується для пошуку окремих сукупностей даних у базі даних, найчастіше записів або …
КЛЮЧ КОРИСТУВАЧА
рос. ключ пользователя 1. Елемент даних або група елементів даних, що використовується користувачем як ключ для деякої операції. 2. Визначена …
КЛЮЧ ПОШУКУ
рос. ключ поиска назва елемента даних, значення якого розглядається при пошуках шляхом порівняння з ключами записів. Див. також Пошук даних.
КЛЮЧОВЕ СЛОВО
рос. ключевое слово 1. Лексична одиниця, яка у певних контекстах описує мовну конструкцію. 2. Зарезервоване слово мови програмування, яке дає …
КНИГА АКЦІОНЕРІВ
рос. книга акционеров книга реєстрації, що являє собою документ для обліку власників іменних акцій і самих іменних акцій.
КНИГА БУХГАЛТЕРСЬКА
рос. книга бухгалтерская Див. Бухгалтерські книги.
КНИГА КАСОВА
рос. книга кассовая Див. Касова книга.
КНИГА ОБЛІКУ ОБЛІГАЦІЙ
рос. книга учета облигаций реєстр брокерської фірми, в якому зазначені власники, покупці й продавці облігацій та інших цінних паперів.
КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ ІМЕННИХ АКЦІЙ
рос. книга регистрации именных акций книга обліку власників іменних акцій, що знаходяться в брокерській фірмі.
КНИГА ТРАНСФЕРТІВ
рос. книга трансфертов книга реєстрації переведення іменних цінних паперів від одного власника до іншого.
КНИГА ЦІННИХ ПАПЕРІВ
рос. книга ценных бумаг зведена відомість цінних паперів фірми, компанії, що зберігаються в даному банку.
КНИЖКА ВЕКСЕЛЬНА
рос. книжка вексельная зброшуровані векселі, що випускаються в обіг і продаються комерційними банками як універсальний платіжний засіб при …
КНИЖКА ОЩАДНА
рос. книжка сберега-тельная документ, що видається вкладнику ощадним банком і є підтвердженням відкриття ним особового рахунку, наявності і …
КНИЖКА ЧЕКОВА
рос. книжка чековая Див. Чекова книжка.
КО-МЕНЕДЖЕР
рос. ко-менеджер один з основних банків, що входить до групи організаторів позики (на відміну від звичайних учасників консорціуму).
КО... , КОМ... , КОН...
рос. ко...,ком...,кон... префікс, що означає об'єднання, спільність, сумісність (напр., концентрувати — від кон... і латин. centrum — середина — …
КОАЛІЦІЯ
рос. коалиция 1. Союз, добровільне об'єднання громадян, організацій, що створюється на добровільних засадах для досягнення загальних цілей, …
КОВЕРНОТ
рос. ковернот документ, що видається страховиком страхувальникові як підтвердження договору страхування.
КОВЕРНОТА
рос. ковернота тимчасове страхове зобов'язання, тимчасовий документ, що видається страховиками страхувальникам як Гарантія для наступного …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.