Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Л (270)

< 1 2 3 4 5 6 > >>
ЛІНІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
рос. линейно-функциональная система управления форма управління організацією, компанією, установою, в якій комбінуються лінійне та функціональне …
ЛІНІЯ КРЕДИТНА
рос. линия кредитная Див. Кредитна лінія.
ЛІНІЯ ЦІНИ
рос. линия ценовая застосовується при продажу продукції в діапазоні цін, де кожна з них відображає певний рівень якості.
ЛІНГВІСТИКА
рос. лингвистика наука про мову; мовознавство.
ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПРОЦЕСОР
рос. лингвистический процессор автоматизована система обробки текстової або мовної інформації, до складу якої входять: система машинного …
ЛІНКІДЖ
рос. линкидж надане біржею право своїм клієнтам на купівлю-продаж біржових контрактів з наступною торгівлею ними на іншій біржі.
ЛІНСТИНГ
рос. линстинг 1. Біржовий документ, що засвідчує перелік цінних паперів, допущених спеціальною біржовою комісією до купівлі-продажу на фондовому …
ЛІРА ІТАЛІЙСЬКА
рос. лира итальянская грошова одиниця Італії, поділяється на 100 чентезимо. Введена в обіг у 1862 р.
ЛІРА ТУРЕЦЬКА
рос. лира турецкая грошова одиниця Туреччини, поділяється на 100 курушів. Введена в обігу 1861 р. замість піастра.
ЛІРИК
рос. лирик 1. Автор ліричних творів. 2. Переносно-особа зі схильністю до мрійливих, роздумливих настроїв.
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
рос. лесное хозяйство галузь, що межує з сільським господарством, пов'язується з вирощуванням, очисткою, охороною та експлуатацією лісів, …
ЛІСОВИЙ ДОХІД
рос. лесной доход кошти, що надходять у бюджет за користування лісом. До їх складу входять: плата від пня (основна частина Л.д.). яка утримується …
ЛІСП
рос. лисп алгоритмічна мова, що має засоби для обробки списків (нецифрової інформації). Використовує структури даних у вигляді двійних дерев. …
ЛІСТИНГ ПОДВІЙНИЙ
рос. листинг двойной котирування цінних паперів однієї і тієї ж корпорації більш ніж на одній фондовій біржі.
ЛІТЕР
рос. литер літерний білет, документ на право безоплатного або пільгового проїзду людей, перевезення вантажів. Назва пов'язана з позначенням таких …
ЛІТЕРАЛ
рос. литерал 1. Лексична одиниця, яка однозначно відповідає деякому значенню. 2. Послідовність знаків (літер), що сприймається в програмі як …
ЛІТЕРАЛЬНИЙ
рос. литеральный буквальний.
ЛІТЕРАТОР
рос. литератор письменник.
ЛІТЕРАТУРА
рос. литература 1. У широкому розумінні — сукупність писаних і друкованих творів того чи іншого народу, епохи або людства. 2. Сукупність творів …
ЛІТР
рос. литр одиниця об'єму рідини і сипких тіл у метричній системі мір. 1 л = 1 дм3.
ЛІТРА
рос. литра основна одиниця візантійської монетної ваги (дорівнює 327,45 г).
ЛІТРАЖ
рос. литраж об'єм у літрах.
ЛІФО
рос. лифо 1. Метод бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей у вартісному вираженні за ціною партії, яка поступила або була …
ЛІЦЕЙ
рос. лицей 1. Назва гаю біля храму Аполлона Лікейського поблизу Афін, де Аристотель (384-322 рр. до н.е.) навчав своїх учнів. 2. Тип середнього …
ЛІЦЕНЗІАР
рос. лицензиар особа, що дає право на проведення певних видів діяльності, які обмежуються чи контролюються державою на певних умовах, зазначених у …
ЛІЦЕНЗІАТ
рос. лицензиат особа, що одержала повноваження, право (ліцензію) від ліцензіара (ліцензіодавця) на певні види обмеженої державою діяльності або на …
ЛІЦЕНЗІЙНА НАГОРОДА
рос. лицензионное вознаграждение плата ра надання (придбання) права на використання ліцензій, ноу-хау, інших об'єктів, предметів ліцензійної угоди.
ЛІЦЕНЗІЙНА СИСТЕМА
рос. лицензионная система спеціальна система державного регулювання зовнішньоторговельних операцій за допомогою надання дозволу (ліцензій) на …
ЛІЦЕНЗІЙНА ТОРПВЛЯ
рос. лицензионная торговля форма міжнародної торгівлі технологічними і технічними новинками (ноу-хау), патентами, ліцензіями на винаходи, які …
ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА
рос. лицензионное соглашение Див. Угода ліцензійна.
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ЗБІР
рос. лицензионный сбор плата отримувачів ліцензій їх продавцям за використання предмета ліцензійної угоди. Право видачі ліцензій надається …
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ПАСПОРТ
рос. лицензионный паспорт спеціальний документ, що обумовлює можливість і технічні умови продажу певного об'єкта вітчизняному або іноземному …
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ПЛАТІЖ
рос. лицензионный платеж грошова винагорода, премії та інші виплати власнику заліцензованої інтелектуальної власності (винаходу, патенту, ноу-хау) …
ЛІЦЕНЗІЯ
рос. лицензия 1. Спеціальний дозвіл, виданий відповідними органами державної влади на право здійснення експортно-імпортних операцій з …
ЛІЦЕНЗІЯ ІМПОРТНА
рос. лицензия импортная офіційний дозвіл юридичній або фізичній особі на імпорт одного чи кількох певних товарів.
ЛІЦЕНЗІЯ ВАЛЮТНА
рос. лицензия валютная дозвіл, що надається центральним банком комерційному банку на кредит-но-розрахункове обслуговування зовнішньоекономічних, …
ЛІЦЕНЗІЯ ГЕНЕРАЛЬНА
рос. лицензия генеральная 1. Дозвіл на експорт та імпорт товарів, що видається на довготривалий строк. 2. Валютна ліцензія, що дає право …
ЛІЦЕНЗІЯ ЕКСПОРТНА
рос. лицензия экспортная інструмент контролю за вивезенням із країни об'єктів, що мають культурну, історичну чи стратегічну цінність.
ЛІЦЕНЗІЯ НА ВИРОБНИЦТВО
рос. лицензия на производство ліцензія на використання патентованого винаходу у виробництві, що видається власником патенту.
ЛІЦЕНЗІЯ ПАТЕНТНА
рос. лицензия патентная надане власником патенту (ліцензіаром) право (дозвіл) на використання іншою особою (ліцензіатом) запатентованих винаходів …
ЛІЦЕНЗІЯ РАЗОВА
рос. лицензия разовая дозвіл на експорт чи імпорт товарів у межах однієї зовнішньоторговельної операції.
ЛІЦЕНЗУВАННЯ
рос. лицензирование 1. Надання на певних умовах дозволу (ліцензій) на право здійснення певних операцій суб'єктами підприємницької діяльності, …
ЛІЦЕНЦІАТ
рос. лиценциат перший учений ступінь у деяких закордонних університетах.
ЛАБІЛЬНІСТЬ
рос. лабильность нестійкість організму щодо змін зовнішнього і внутрішнього середовища.
ЛАБІЛЬНИЙ
рос. лабильный нестійкий, рухливий.
ЛАБІРИНТ
рос. лабиринт 1. У Стародавній Греції — система різнорозташованих приміщень з надто складним сполученням, внаслідок чого з них важко або неможливо …
ЛАБОРАНТ
рос. лаборант (від латин. ІаЬогапа (ІаЬогапїіз) — працюючий) — 1. Науковий або технічний співробітник лабораторії. 2. Особа, що готує препарати, …
ЛАБОРАТОРІЯ
рос. лаборатория 1. Спеціально обладнане та устатковане приладами, комп'ютерами, машинами, пристроями, мережами приміщення для наукових …
ЛАВІРУВАТИ
рос. лавировать 1. Рухатись непрямо, минаючи перешкоди. 2. Переносно — ухилятися від виконання прямих зобов'язань і прямої відповіді: уникати …
ЛАГ
рос. лаг економічний показник, що характеризує часовий інтервал між двома взаємопов'язаними економічними явищами, одне з яких є причиною, а …

< 1 2 3 4 5 6 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.