Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру М (548)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
МАЙНОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
рос. имущественная декларация офіційна заява юридичної чи фізичної особи про розміри наявного майна, з якого сплачується податок. Свідомі …
МАЙНОВЕ ВИНАЙМАННЯ
рос. имущественный наем договір, згідно з яким наймодавець зобов'язується надати винаймачеві майно у тимчасове користування за плату. М.в. інколи …
МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ
рос. имущественное страхование різновид страхування, об'єктом якого є майно, що перебуває у власності юридичних або фізичних осіб. Може бути …
МАЙНОВИЙ ПОДАТОК
рос. имущественный налог прямий податок з юридичних чи фізичних осіб, об'єктом оподаткування якого є рухоме й нерухоме майно.
МАЙНОВИЙ ЦЕНЗ
рос. имущественный ценз показник, що характеризує кількість майна (в натуральному чи грошовому виразі), яке належить даній юридичній або фізичній …
МАЙОРАТ
рос. майорат порядок успадкування майна, згідно з яким спадкоємцем є старший у сім'ї.
МАЙСТЕР
рос. мастер 1. Керівник певної дільниці в цеху, який відповідає за її виробничу діяльність. 2. Фахівець своєї справи.
МАКЕТ
рос. макет просторове зображення різного масштабу (рідко в натуральній, а здебільшого — у значно зменшеній формі) певного предмета, модель …
МАКЛЕР
рос. маклер професійний посередник, що займається посередницькою діяльністю на фондових, торгових і валютних біржах. Здійснює біржові операції, …
МАКЛЕР КУРСОВИЙ
рос. маклер курсовой біржовий маклер, що займається котируванням курсів цінних паперів або валюти.
МАКЛЕР ОПЕРАЦІЙНИЙ
рос. маклер операционный біржовий маклер, який здійснює операції за дорученням брокерів і за їхній рахунок.
МАКЛЕР СТРАХОВИЙ
рос. маклер страховой посередник між тим, хто хоче застрахуватися, і тим, хто здійснює цю операцію.
МАКЛЕРІАТ
рос. маклериат основний склад працюючого персоналу біржі.
МАКРО...
рос. макро... у складних словах відповідає поняттям "великий", "довгий" (напр., макромолекула).
МАКРОЕКОНОМІКА
рос. макроэкономика галузь економічної науки, що вивчає взаємозв'язки, аналізує, узагальнює і прогнозує великомасштабні структури, сегменти …
МАКРОЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ
рос. макроэкономические модели економіко математичні моделі, що описують тенденції розвитку економіки, ЇЇ найважливіших галузей, розділів, основні …
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
рос. макроэкономические показатели узагальнюючі економічні показники обсягів виробництва і споживання, робочої сили, доходів і видатків, темпів …
МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
рос. макроэкономическая политика дії держави, спрямовані на загальнодержавне регулювання економіки в цілому з метою запобігання диспропорцій, …
МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА
рос. макроэкономическое равновесие стан (ситуація), коли відбувається ідеальний збіг (поєднання) запланованих обсягів покупок і продажу для всіх …
МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
рос. макроэкономический анализ аналіз основних тенденцій і напрямів економічного розвитку країни на загальнодержавному рівні (пропорцій розподілу …
МАКРОМОВА
рос. макроязык мова програмування, призначена для подання макровизначень.
МАКРОРІВЕНЬ
рос. макроуровень рівень економіки країни в цілому на відміну від галузевого рівня чи рівня підприємств. Напр., рівень державних фінансів на …
МАКРОСЕРЕДОВИЩЕ
рос. макросреда природне, економічне, політичне, соціально-культурне середовище, в умовах якого функціонує фірма, підприємство.
МАКРОСТРУКТУРА РИНКУ
рос. макроструктура рынка співвідношення попиту і пропозиції за групами товарів і послуг, об'єднаних спільністю функціонального призначення …
МАКСІ
рос. макси скорочення від максимальний. Протилежне — міні.
МАКСИМАЛІЗМ
рос. максимализм впадання у крайнощі, найбільша, надмірна вимога чогось.
МАКСИМАЛЬНИЙ
рос. максимальный найбільший, граничний.
МАКСИМУМ
рос. максимум найбільша або гранична кількість (обсяг, величина); найвищий ступінь. Програма М. накреслює найвищу на даний час або в перспективі …
МАКУЛАТУРА
рос. макулатура 1. Відходи виробництва, побуту, серед них паперові, картонні, будь-які речі з інших матеріалів, що втратили своє первісне …
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО
рос. малое предприятие організаційна структура, суб'єкт підприємницької діяльності (підприємство, організація, фірма) різного виробничого, …
МАЛИЙ БІЗНЕС
рос. мелкий бизнес Див. Бізнес малий.
МАЛЬТУЗІАНСТВО
рос. мальтузианство теорія, висунута англійським священиком й економістом Т.-Р. Мальтусом у XVIII ст, за якою зростання народонаселення …
МАЛЬТУЗІАНСЬКА ПАСТКА
рос. мальтузианская ловушка формальний висновок з теорії Мальтуса, згідно з яким темпи зростання населення значно перевищують темпи зростання …
МАН
рос. ...ман у складних словах відповідає поняттю "безмежно захоплений", "пристрасний поцінувач", напр. гурман.
МАНІПУЛЮВАННЯ
рос. манипулирование поширення чуток, різної інформації з метою впливу на покупців з використанням рекламних засобів, щоб у такий (часто …
МАНІПУЛЮВАННЯ ДАНИМИ
рос. манипулирование данными сукупність операцій над базою даних: пошук, читання, оновлення, додавання і стирання записів.
МАНІПУЛЯЦІЯ
рос. манипуляция незаконна операція купівлі-продажу цінних паперів з метою підвищення або зниження ціни, щоб спонукати інших до купівлі або …
МАНІФЕСТ
рос. манифест документ, що пред'являється адміністрацією суднової компанії митним органам. Являє собою перелік накладних про товари, які …
МАНАТ
рос. манат грошова одиниця Туркменії.
МАНГОНІЗАЦІЯ
рос. мангонизация підробка товарів.
МАНДАТ
рос. мандат 1. Документ, що засвідчує права і повноваження певної особи. 2. Повноваження, наказ, доручення.
МАНДАТАРІЙ
рос. мандатарий особа, установа, організація, держава, які одержали мандат.
МАНДРІВНИК
рос. путешественник людина, котра перебуває менше року у країні, де не є резидентом, якщо вона не співробітник урядової установи іншої країни або …
МАНЕВР
рос. маневр 1. Переміщення військ у бойових чи навчальних умовах під час виконання тактичних завдань. 2. Переміщення транспортних засобів, вагонів …
МАНЕВРУВАТИ
рос. маневрировать 1. Здійснювати маневри. 2. Уміло розпоряджатися, вправно використовувати резерви. 3. Переносно — хитрувати, обходити …
МАНКІРУВАННЯ
рос. манкирование недбале, легковажне ставлення до своїх обов'язків; іноді перебільшена оцінка власної персони.
МАНКО
рос. манко 1. Недостача грошей у касі, недолік у касових відомостях через прорахунок касира чи помилку в записі. 2. Недоважування товару.
МАНТО
рос. манто титр, що пояснює текст акції, облігації.
МАНТО АКЦІЙНЕ
рос. манто акционное тіньове підприємство; стан фірми, коли вона існує суто формально, лише як юридична особа, не займаючись підприємницькою …
МАНУФАКТУРА
рос. мануфактура 1. Форма промислового виробництва, що історично передувала великій машинній промисловості. У Західній Європі домінувала у …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.