Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру М (548)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
МІНІМАКС
рос. минимакс базовий алгоритм систем штучного інтелекту, що застосовується в основному при створенні програм для гральних задач. На кожному кроці …
МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
рос. минимальная заработная плата офіційно встановлений державою мінімальний рівень оплати праці у вигляді мінімальної місячної ставки чи …
МІНІМАЛЬНА ЦІНА
рос. минимальная цена нижній рівень ціни, яка встановилася на певний товар на певному ринку.
МІНІМАЛЬНЕ ВІДХИЛЕННЯ
рос. минимальное отклонение встановлена правилами біржі допустима величина коливань курсу, ціни в межах одного контракту.
МІНІМАЛЬНИЙ
рос. минимальный щонайменший серед чогось, найменший з можливих.
МІНІМАЛЬНИЙ ПРИБУТОК
рос. минимальная прибыль найменший прибуток, необхідний для збереження і функціонування підприємства, фірми.
МІНІМУМ НЕОПОДАТКОВУВАНИЙ
рос. минимум необлагаемый налогом розмір об'єкта оподаткування, у межах якого юридичні й фізичні особи податку не сплачують.
МІНІСТЕРСТВО
рос. министерство центральний орган, що здійснює керівництво певною галуззю державного управління: очолюється міністром.
МІНІСТЕРСТВО ГАЛУЗЕВЕ
рос. министерство отраслевое центральний орган, що здійснює керівництво певною галуззю господарства країни (напр.. Міністерство харчової …
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
рос. министерство экономики украины державний орган виконавчої влади, що визначає цілі і пріоритети розвитку економіки України на …
МІНІСТЕРСТВО ФУНКЦІОНАЛЬНЕ
рос. министерство функциональное центральний орган, що здійснює керівництво певною сферою діяльності. Напр., міністерства фінансів, економіки та …
МІНОВА ВАРТІСТЬ
рос. меновая стоимость форма вираження вартості товару, завдяки їй товар може бути обміняний на інший товар у певній пропорції, яка відображена в …
МІНОРАТ
рос. минорат 1. Порядок спадкування, коди майно передається молодшому за віком у роді або сім'ї. 2. Саме майно, що передається за міноратом.
МІРА
рос. мера 1. Філософська категорія, що виражає діалектичну єдність кількісного і якісного визначення об'єкта; показує межу, за якою зміна …
МІРА ВАРТОСТІ
рос. мера стоимости 1. Одиниці, в яких вимірюються ціни й ведеться бухгалтерський облік. 2. Одна з функцій грошей.
МІРИ
рос. меры система мір, особливо довжини, була в Україні, як і в багатьох країнах світу, вже з доісторичних часів. Назву окремих мір виводять з …
МІСІОНЕР
рос. миссионер торговий працівник, якому необов'язково чи заборонено приймати замовлення, але чий обов'язок полягає у створенні позитивного образу …
МІСІЯ
рос. миссия 1. Постійне дипломатичне представництво однієї держави в іншій. 2. Представники держави, міжнародної організації, їхні посланці зі …
МІСІЯ ДИПЛОМАТИЧНА
рос. миссия дипломатическая дипломатичне представництво, яке очолює посланник (посланець) або постійний повірений у справах. М.д. вважається також …
МІСТИФІКАЦІЯ
рос. мистификация 1. Умисне введення когось в оману. 2. Тлумачення або сприйняття реальних явищ у містичному дусі.
МІСТО
рос. город значний населений пункт, який відповідає певним вимогам структури господарського, соціально-культурного комплексу, його благоустрою, …
МІСЦЕ БРОКЕРСЬКЕ
рос. место брокерское Див. Брокерське місце.
МІСЦЕ НА БІРЖІ
рос. место на бирже 1. Право брокерської фірми вести торговельні операції на біржі і мати своїх грейдерів у її торговельному залі. 2. Стенд у …
МІСЦЕ РОБОЧЕ
рос. место рабочее Див. Робоче місце.
МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ
рос. местные налоги и сборы платежі фізичних та юридичних осіб. що надходять у місцеві бюджети. Як правило, вони є доповненням до …
МІСЦЕВЕ ГОСПОДАРСТВО
рос. местное хозяйство сукупність підприємств, організацій і установ, що забезпечують безпосереднє задоволення потреб населення і функціонування …
МІСЦЕВЕ САМОУПРАВЛІННЯ
рос. местное самоуправление територіальна самоорганізація громадян для самостійного вирішення безпосередньо або за допомогою вибраних ними …
МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ
рос. местный бюджет Див. Бюджет місцевий.
МІСЬКІ ЗЕМЛІ
рос. городские земли всі землі в межах міста, а саме: зайняті житловим, промисловим та іншим капітальним будівництвом; землі загального …
МІСЯЦЬ КОНТРАКТНИЙ
рос. месяц контрактный місяць, протягом якого має бути здійснена операція за контрактом, доставлений товар за ф'ючерсним контрактом; місяць …
МІСЯЦЬ НАЙБЛИЖЧИЙ
рос. месяц ближайший найближчий місяць, з якого починається процедура укладання ф'ючерсних контрактів або опціонів на ф'ючерсні контракти на …
МІТИНГ
рос. митинг 1. Масові збори людей з приводу обговорення надзвичайних, найактуальніших, невідкладних, здебільшого соціальних і політичних, проблем. …
МІЩАНСТВО
рос. мещанство суспільний стан, до якого у середньовіччі і в більш пізній час належало населення міст і містечок України. Основні сфери занять — …
МАГІСТР
рос. магистр 1. Другий академічний ступінь, що присуджується особам, які закінчили університет чи інші вузи, мають ступінь бакалавра й пройшли …
МАГІСТРАЛЬ
рос. магистраль термін математичної теорії економічного зростання, яку розробив американський вчений Дж.Нейман. Означає траєкторію розвитку …
МАГІСТРАТ
рос. магистрат узагальнена назва органів міського (міщанського) самоврядування і суду в українських містах XIV-XVIII ст., діяльність яких …
МАГАЗИН ТОРГОВЕЛЬНИЙ
рос. магазин торговый підприємство або заклад роздрібної торгівлі. Складові магазину: торговельний зал (один або кілька) для обслуговування …
МАГАЗИНАЖ
рос. магазинаж гроші, що сплачуються за зберігання товарів у магазині.
МАГАТЕ
рос. магатэ Міжнародне агентство з атомної енергетики, створене у 1957 р. з метою розвитку міжнародного співробітництва в галузі широкого …
МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО
рос. магдебургское право міське право в Україні XIV ст. — першої половини XIX ст. Започатковане в XIII ст. в німецькому місті Магдебурзі. …
МАГНІТНА ГОЛОВКА
рос. магнитная головка частина периферійного пристрою, що контактує з магнітним носієм інформації або знаходиться дуже близько від нього і …
МАГНІТНИЙ ЗАПАМ'ЯТОВУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ
рос. магнитное запоминающее устроиство пристрій, в якому запам'ятовуючим середовищем є феромагнітні матеріали, що мають здатність зберігати стан …
МАГНІТНИЙ ЗАПИС
рос. магнитная запись запис даних способом вибіркового намагнічування тонкого шару магнітного матеріалу. Застосовуються поздовжній і вертикальний …
МАГНАТИ
рос. магнаты 1. В ряді країн Західної Європи, в Україні за феодальних часів — великі землевласники, багаті аристократи, родовита знать. 2. …
МАЖОРИЗАЦІЯ
рос. мажоризация умовна участь інвестора у попередній підписці на акції, які він насправді не має наміру придбати, а робить це суто з рекламною …
МАЖОРИТАРНИЙ
рос. мажоритарный той, що належить до більшості, заснований більшістю. Напр., М. виборча система — система виборів до представницьких органів …
МАЙНО
рос. имущество 1. У цивільному праві — матеріальні блага, що є об'єктом права. Розуміють не тільки річ, сукупність речей, гроші, що належать …
МАЙНОВІ ПРАВА
рос. имущественные права права, що належать громадянам і організаціям, які беруть участь у майнових відносинах, що регулюються цивільним правом. …
МАЙНОВІ СПОРИ
рос. имущественные споры спори, що виникають при порушенні права власності на майно. Власник має право: вимагати повернення свого майна, яке …
МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
рос. имущественная ответственность Див. Матеріальна відповідальність.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.