Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру О (418)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
ОРЕНДНА ПЛАТА
рос. арендная плата суми, сплачені за договором оренди, який укладається з місцевими органами самоврядування або з юридичними і фізичними особами, …
ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО
рос. арендное предприятие Див. Підприємство орендне.
ОРЕНДНИЙ ПІДРЯД
рос. арендный подряд одна з форм управління та внутрігосподарського розрахунку, суть якого полягає у переході на оренду окремих структурних …
ОРЕНДОДАВЕЦЬ
рос. арендодатель фізична або юридична особа, яка здає майно (землю) в оренду.
ОРИГІНАЛ
рос. оригинал 1. Перший, основний примірник документа. 2. У міжнародних торговельних операціях — штамп на першому примірнику документа, договору.
ОРИГІНАЛЬНИЙ
рос. оригинальный 1. Справжній, первісний, той, що не має аналогів. 2. Переносно — самобутній, своєрідний, дивний.
ОРТ...
рос. орт... у складних словах відповідає поняттям "прямий", "правильний". Напр., ортодоксальний, ортопедичний, ортогональний.
ОРТОДОКС
рос. ортодокс той, хто неухильно дотримується певних переконань, напрямів.
ОРТОДОКСАЛЬНІСТЬ
рос. ортодоксальность неухильне, тверде дотримання певних переконань, правил, дій.
ОСІДАННЯ ВКЛАДІВ
рос. оседание вкладов показник руху вкладів, що зберігаються в ощадних установах, чисельно рівний відношенню приросту вкладів за рік до загальної …
ОСАДНИКИ
рос. осадники назва польських колоністів на західноукраїнських і західнобілоруських землях у 20-30-х роках XX ст. Вони отримували від держави …
ОСВІТА
рос. образование сукупність організацій, установ, підприємств, зайнятих навчанням, вихованням, передачею знань, випуском навчальної літератури, …
ОСВІТНІ ВАУЧЕРИ
рос. образовательные ваучеры грошові сертифікати, що видаються державою батькам учнів для використання їх для плати за навчання.
ОСЕРЕДОК
рос. ячейка мінімальна адресована ділянка пам'яті ЕОМ.
ОСНОВНІ ЗАСОБИ
рос. основные средства сукупність засобів праці, що діють протягом тривалого періоду й у процесі виробництва (відтворення) поступово переносять …
ОСНОВНІ МАТЕРІАЛИ
рос. основные материалы Див. Матеріали основні.
ОСНОВНІ ФОНДИ
рос. основные фонды засоби праці, що беруть участь у процесі виробництва протягом багатьох циклів і поступово, в міру зношування, переносять свою …
ОСНОВНА СТАВКА ПРОЦЕНТА
рос. основная ставка процента ставка, за якою комерційні банки надають позики своїм найбільш кредитоспроможним клієнтам.
ОСНОВНА СУМА БОРГУ
рос. основная сумма долга сума боргу за вирахуванням боргового процента.
ОСНОВНА СУМА ОБЛІГАЦІЙ
рос. основная сумма облигаций номінальна вартість облігацій, що виплачується їх пред'явнику з настанням строків погашення (не рахуючи процентів).
ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ
рос. основной капитал узагальнюючий показник, що характеризує в грошовому виразі увесь капітал підприємства, компанії (як фізичний, так і …
ОСОБА
рос. личность у цивільному праві — громадяни і юридичні особи, що є суб'єктами цивільних правовідносин. О, які беруть участь у цивільних …
ОСОБА ПІДЗВІТНА
рос. лицо подотчетное працівник підприємства, організації чи установи, який отримав гроші для майбутніх витрат під звіт. О.п. звітує про …
ОСОБИСТІ ДОКУМЕНТИ
рос. личные документы засвідчені підписом службової особи та печаткою державного органу, підприємства, установи, організації офіційні записи про …
ОСОБИСТІ ЗАОЩАДЖЕННЯ
рос. личные сбережения частина особистих грошових доходів, що не використана на споживання. Чисельно вона дорівнює різниці між особистим доходом і …
ОСОБИСТІ СПОЖИВЧІ ВИТРАТИ
рос. личные потребительские расходы витрати домашніх господарств на споживчі товари й послуги, величина яких залежить від особистого доходу й цін …
ОСОБИСТА БІБЛІОТЕКА
рос. личная библиотека набір даних, розміщених за розділами, який є, по суті, бібліотекою користувача або групи користувачів і може бути захищений …
ОСОБИСТА БАЗА ДАНИХ
рос. личная база данных база даних, що обслуговує одного користувача і містить його особисту інформацію.
ОСОБИСТА ВЛАСНІСТЬ
рос. личная собственность індивідуальна власність громадян на майно (житловий будинок, господарські будівлі, худоба, птиця й бджоли, транспортні …
ОСОБИСТЕ МАЙНО НАСЕЛЕННЯ
рос. личное имущество населения сукупність матеріальних благ для ведення домашнього господарства і особистого споживання, що є в особистій …
ОСОБИСТЕ ПІДСОБНЕ ГОСПОДАРСТВО
рос. личное подсобное хозяиство різновид особистої власності, що являє собою господарство жителів села, робітників і службовців державних …
ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ
рос. личное страхование Див. Страхування особисте.
ОСОБИСТИЙ ДОХІД
рос. личный доход грошовий прибуток працівника, що складається із заробітної плати і додаткових надходжень (дивіденди, проценти, рента, премії, …
ОСОБИСТИЙ НОМІНАЛЬНИЙ ДОХІД
рос. личный номинальный доход особистий дохід, що обраховується у грошовій формі.
ОСОБИСТИЙ РЕАЛЬНИЙ ДОХІД
рос. личный реальный доход особистий дохід, що обчислюється з урахуванням купівельної спроможності грошей і визначається рівнем цін.
ОСОБЛИВІ НАРАДИ
рос. особые совещания внутрішні суди в СРСР у системі ДПУ-НКВС-МВС; існували впродовж 1928-1953 рр. та були головними силовими органами нечуваного …
ОСОБЛИВИЙ РАХУНОК
рос. особый счет рахунок покупця, замовника, відкритий у банку за місцем знаходження постачальника продукції для оплати поставок, документально …
ОСОБОВА КАРТОЧКА
рос. личная карточка документ, який служить для аналізу складу та обліку руху кадрів, має типову форму. Вона заводиться на кожного під час прийому …
ОСОБОВИЙ РАХУНОК
рос. лицевой счет бухгалтерський рахунок для запису операцій, що відображають розрахунки підприємства, установи, організації з постачальниками й …
ОСТАРБАЙТЕР
рос. остарбайтер офіційна назва, вживана у Третьому рейху стосовно людей, вивезених із окупованих територій. Рішення про масові депортації робочої …
ОФІС
рос. офис офіційна штаб-квартира фірми, приміщення, в якому міститься офіційне представництво фірми, її керівництво.
ОФІЦІЙНІ РЕЗЕРВНІ ОПЕРАЦІЇ
рос. официальные резервные операции купівля і продаж іноземної валюти центральним національним банком країни.
ОФІЦІЙНІСТЬ ДОКУМЕНТА
рос. официальность документа особливості управлінських документів, які полягають у тому, що вони створюються і використовуються органами …
ОФІЦІЙНА ОБЛІКОВА СТАВКА
рос. официальная учетная ставка процентна ставка, що застосовується центральним банком у його операціях з комерційними банками та іншими …
ОФІЦІЙНИЙ
рос. официальный 1. Урядовий, службовий, легітимний. 2. Формальний, наділений і уповноважений всіма необхідними правами.
ОФІЦІЙНИЙ ВАЛЮТНИЙ КУРС
рос. официальный валютный курс курс валют, що офіційно встановлюється державою.
ОФІЦІЙНИЙ КУРС ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ
рос. официальный курс денежной единицы розрахунковий курс грошової одиниці, який застосовується в економічному аналізі, міжнародній статистиці, в …
ОФЕРЕНТ
рос. оферент фізична або юридична особа, яка виступає з офертою.
ОФЕРТА
рос. оферта попередня пропозиція однієї сторони іншій укласти угоду з обов'язковим докладним переліком умов. Прийняття О. іншою стороною тягне за …
ОФЕРТА ВІЛЬНА
рос. оферта свободная попередня пропозиція продавця товарів кільком покупцям придбати товар із зазначенням строку зворотної відповіді для …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.