Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру О (418)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
ОБЧИСЛЮВАЛЬНА СИСТЕМА
рос. вычислительная система 1. Сукупність технічних і програмних засобів, що забезпечує виконання обчислювальних робіт. 2. Система, що включає …
ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА
рос. вычислительная техника сукупність засобів, спрямована на полегшення й прискорення процесів обчислення за допомогою їх механізації й …
ОБЩИНА
рос. община форма громадського землеволодіння й землекористування, за якої земля була віддана у розпорядження сільської громади для розподілу між …
ОБҐРУНТОВАНІСТЬ ПРОГНОЗУ
рос. обоснованность прогноза допустима величина відхилень прогнозу від дійсного стану об'єкта або шляхів і строків його здійснення.
ОВЕРБОТ
рос. овербот різке підвищення цін на певний товар внаслідок значного збільшення його закупок; зростання цін, що виходить за межі розумного.
ОВЕРДРАФТ
рос. овердрафт особлива форма надання короткострокового кредиту клієнтові банку у разі, коли сума банківського кредиту перевищує залишкове сальдо …
ОВЕРСОЛД
рос. оверсолд різке зниження цін на певний товар внаслідок значного збільшення його надходження на ринок; зниження цін, що виходить за межі …
ОВЕРТАЙМ
рос. овертайм понадурочний час; проведення вантажно-розвантажувальних операцій у неробочий час з оплатою за підвищеним тарифом.
ОГЛЯД
рос. обзор різновид довідки, в якій містяться відомості про діяльність одного або кількох підприємств для інформування підвідомчих та інших …
ОГЛЯДОВИЙ РОЗПИС
рос. досмотровая роспись митний документ, яким визначається стягнення мита.
ОДІОЗНИЙ
рос. одиозный неприємний, небажаний, відразливий, той, що справляє негативне враження.
ОДИНИЦІ ВИМІРУ
рос. единицы измерения величини, на основі яких порівнюють інші однорідні з ними величини, тобто вимірники, які дають можливість обчислювати різні …
ОДИНИЦЯ
рос. единица організаційно-управлінська категорія, що відображає місце, зв'язки, статус певного осередку, елементу в територіальній, галузевій або …
ОДИНИЦЯ ГРОШОВА
рос. единица денежная Див. Гроші.
ОДИНИЦЯ ЗВІТНА
рос. единица отчетная юридична або фізична особа, яка подає звіти про свою діяльність вищестоящим органам та органам державної статистики. О.з. …
ОДИНИЦЯ КАЛЬКУЛЯЦІЙНА
рос. единица калькуляционная Див. Калькуляційна одиниця.
ОДИНИЦЯ ОБКЛАДЕННЯ
рос. единица обложения одиниця виміру об'єкта оподаткування: за прибутковим податком — грошова одиниця країни, за земельним податком — гектар, акр.
ОДИНИЦЯ ОПОДАТКУВАННЯ
рос. единица налогообложения одиниця виміру об'єкта оподаткування, що використовується для кількісного вираження податкової бази. Напр., при …
ОДИНИЦЯ ШТАТНА
рос. единица штатная посадова одиниця, передбачена штатним розкладом організації, установи, підприємства.
ОДНОГОЛОСНІСТЬ
рос. единогласность стан повної згоди, однодумства за демократичних методів прийняття рішень прямим відкритим або таємним голосуванням, коли всі …
ОДНОМАНІТНІСТЬ
рос. единообразие характеристика будь-якої системи, побудованої за єдиним зразком. Одноманітна система управління може включати в себе різні …
ОДНООСІБНИК
рос. единоличник селянин, який під час колективізації не вступив до колгоспу й зберіг на якийсь час своє приватне господарство. О. сплачували …
ОДНОРАЗОВІ СТАТИСТИЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ
рос. одноразовые статистические обследования спеціально організовані статистичні спостереження з метою отримати дані, що характеризують …
ОДНОРАЗОВІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ
рос. однократность налогообложения принцип, згідно з яким один і той самий об'єкт може обкладатись податком певного виду тільки один раз за …
ОКАЗІЯ
рос. оказия незвичайна пригода, непередбачена подія, випадок.
ОКЛАД
рос. оклад 1. Посадовий оклад. 2. Тверда обкладинка книги.
ОКЛАД ПОСАДОВИЙ
рос. оклад должностной щомісячний розмір почасової заробітної плати, встановленої для певної посади згідно зі штатним розкладом. Застосовують для …
ОКЛАДНИЙ ЛИСТ
рос. окладной лист документ, що повідомляє платника податків про суму і строки внесення податкових платежів.
ОКУПНІСТЬ ВИТРАТ
рос. окупаемость затрат і .Показник відшкодування використаних коштів, що розраховується порівнянням витрат з доходами, одержаними внаслідок цих …
ОКУПНІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
рос. окупаемость капитальных вложений показник відшкодування витрат на капітальні вкладення за рахунок прибутку або економії внаслідок Зниження …
ОКУПНІСТЬ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
рос. оку паемость основных фондов відшкодування авансованих витрат на основні фонди підприємства до завершення обороту їх на виробництві з суми …
ОЛІГ... , ОЛІГО...
рос. олиг.., олиго... у складних словах відповідає поняттям "малий", "нечисленний", "зменшений". Напр., олігополіс тощо.
ОЛІГАРХІЯ
рос. олигархия політичне та економічне панування невеликої групи людей, що має значний вплив на керівництво державою та економікою.
ОЛІГОПОЛІЯ
рос. олигополия панування невеликої кількості фірм і компаній у виробництві певних товарів і на ринку їх збуту.
ОЛІГОПСОНІЯ
рос. олигопсония ринкова ситуація, для якої характерним є значне перевищення кількості продавців (виробників) товару над обмеженим числом …
ОМ
рос. ом одиниця електричного опору; опір провідника, в якому проходить струм в і а з напругою і в на кінцях провідника. Походить від прізвища …
ОМОЛОГАЦІЯ
рос. омологация приведення технічних характеристик, параметрів ринкового товару у відповідність до вимог стандартів або звичаїв, запитів …
ОН ЛАЙН
рос. он лайн безпосередній зв'язок з комп'ютером емітента кредитної картки, що здійснюється в момент укладення угоди з використанням цієї картки.
ОНКОЛЬ
рос. онколь форма короткострокового кредиту, яка передбачає право позичальнику поступово користуватися відкритим йому кредитом, як правило, під …
ОНКОЛЬНА УГОДА
рос. онкольная сделка угода на покупку реального товару, за якою ціна не фіксується доти, доки цього не вимагатиме покупець товару. Продавець …
ОНКОЛЬНИЙ КРЕДИТ
рос. онкольный кредит короткостроковий комерційний кредит, який позичальник зобов'язується погасити на першу вимогу кредитора. Він вважається …
ОНОВЛЕННЯ
рос. обновление зміна даних у базі даних зі збереженням способів їх організації і зовнішньої ідентифікації.
ОПІКУНСТВО
рос. опекунство здійснення опікунами від імені підопічних осіб юридичних дій.
ОПЕК
рос. опек Див. Організація країн-експортерів нафти.
ОПЕРАНД
рос. операнд 1. Частина машинної команди, що визначає об'єкт, над яким виконується операція. 2. Аргумент операції.
ОПЕРАТИВНІ ЗАХОДИ
рос. оперативные меры поточні заходи, відносно короткотермінові дії, зумовлені економічною ситуацією, кон'юнктурою ринку, що складається на даний …
ОПЕРАТИВНА ЗВІТНІСТЬ
рос. оперативная отчетность поточна звітність, оперативні дані про діяльність підприємства, фірми, компанії.
ОПЕРАТИВНА ОБРОБКА
рос. оперативная обработка обробка даних у темпі їх надходження в обчислювальну машину або в темпі роботи користувача.
ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ
рос. оперативное планирование поточне виробничо-фінансове й виконавче планування на короткий час, яке зорієнтоване на доповнення, деталізацію, …
ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
рос. оперативное управление управління поточними діями, що поєднує оперативне планування, оперативний облік та оперативний контроль.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.