Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру П (780)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
ПРАВОМІРНІСТЬ
рос. правомерность відповідність діяння (дії чи бездіяльності) окремих громадян або службових осіб, а також актів (наказів, розпоряджень, рішень …
ПРАВОНАСТУПНИЦТВО
рос. правопреемственность 1. Перехід прав та обов'язків від однієї особи до іншої. Може бути універсальним, коли переходять усі майнові права та …
ПРАВОПОРУШЕННЯ
рос. правонарушение свідоме протиправне діяння (дія або бездіяльність) повнолітньої та осудної людини, а також організацій. Розрізняють …
ПРАВОПОРЯДОК
рос. правопорядок стан урегульованих правом суспільних відносин, що виникає в результаті реалізації норм права і практичного здійснення вимог …
ПРАВОСВІДОМІСТЬ
рос. правосознательность сукупність поглядів, ідей, теорій, уявлень, почуттів людей (класів, суспільства, колективів) щодо права чинного і …
ПРАВОСПРОМОЖНІСТЬ
рос. правомочие визначена чинним законодавством можливість учасника (суб'єкта) правових відносин виконувати певні дії або вимагати певних …
ПРАВОТВОРЧІСТЬ
рос. правотворчество діяльність компетентних державних органів і громадських організацій, спрямована на створення, зміну або скасування певних …
ПРАГМАТИКА
рос. прагматика 1. Будь-яке вчення про реальну діяльність, практику. 2. Оцінка і порівняння різних комп'ютерних мов програм і систем за критеріями …
ПРАГМАТИЧНИЙ
рос. прагматический 1. Властивий прагматизмові. 2. Те, що є практичним знаряддям чогось, має практичне застосування. 3. Той, хто шукає матеріальну …
ПРАЙМ-РЕЙТ
рос. прайм-рэйт процентна ставка за короткостроковими незабезпеченими позичками комерційних банків США, які надаються постійним, надійним …
ПРАКТИКА
рос. практика 1. Цілеспрямована діяльність людей, направлена на перетворення природи, використання ресурсів, вдосконалення суспільно-виробничих …
ПРАЦІВНИК
рос. работник особа, що виконує роботу на підприємстві, в організації, установі.
ПРАЦІВНИК РИНКУ
рос. работник рынка висококваліфікований працівник фондової біржі, менеджер ринку цінних паперів, що вивчає процеси на фондовому ринку, оцінює …
ПРАЦІВНИКИ ПОЗАШТАТНІ
рос. работники внештатные Див. Позаштатні працівники.
ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ
рос. трудоспособность здатність до праці, що залежить від стану здоров'я і віку працівника. Розрізняють П.: загальну — здатність до виконання …
ПРАЦЯ
рос. труд діяльність людини, яка вимагає від неї зусиль, енергозатрат, усвідомлення доцільності і необхідності виконання роботи.
ПРЕАМБУЛА
рос. преамбула 1. Вступна частина певного документа, трактату з коротким (стислим) розкриттям його основного змісту, обґрунтуванням основних …
ПРЕВАЛЮВАТИ
рос. превалировать переважати у чомусь, мати перевагу, домінувати.
ПРЕВЕНТИВНИЙ
рос. превентивный 1. Запобіжний. 2. Заходи, спрямовані на зниження ризику в майновому страхуванні. 3. Запобіжні заходи, коли треба знизити ризики, …
ПРЕВЕНЦІЯ
рос. превенция запобігання злочинам.
ПРЕД'ЯВНИЦЬКИЙ ЧЕК
рос. предьявительский чек чек, виписаний на пред'явника. Див. також Чек на пред'явника.
ПРЕДМЕТ ПРАЦІ
рос. предмет труда об'єкт прикладання людської праці в процесі виробництва. У добувній промисловості П.п. є природні матеріали (поклади руди, …
ПРЕДМЕТИ ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ
рос. предметы первой необходимос-ти найбільш потрібні і часто вживані речі, предмети, товари. Критерієм належності предметів споживання до групи …
ПРЕДМЕТИ РОЗКОШІ
рос. предметы роскоши предмети, без яких можна обійтись у повсякденному житті, доступні за ціною тільки високодохідним сім'ям. У зв'язку з цим на …
ПРЕДМЕТИ СПОЖИВАННЯ
рос. предметы потребления частина сукупного суспільного продукту, яка призначена і використовується у сфері невиробничого споживання для …
ПРЕДСТАВНИЦТВО
рос. представительство 1. Юридичне оформлене, надане фізичною чи юридичною особою право (повноваження) іншій особі (представнику) здійснювати від …
ПРЕЗЕНТ
рос. презент подарунок, благочинне підношення.
ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНИЙ
рос. презентабельный видний, показний, ставний, статечний, поважний, представницький.
ПРЕЗЕНТАНТ
рос. презентант особа, що представляє пред'явника векселя.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
рос. презентація 1. Офіційне представлення колу запрошених осіб новоствореного підприємства, фірми, проекту, продукції, товару тощо. 2. …
ПРЕЗИДІЯ
рос. президиум 1. Постійний колегіальний виборний орган громадських, профспілкових, наукових та інших організацій і установ. 2. Група осіб, …
ПРЕЗИДЕНТ
рос. президент 1. В ряді країн з республіканською формою правління глава держави. 2. Виборний голова, керівник громадських організацій. 3. Вища …
ПРЕЗУМПЦІЯ
рос. презумпція 1. Припущення, що базується на ймовірності. 2. Юридичне закріплене законом припущення щодо існування певного істинного факту, …
ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ
рос. презумпция невиновности положення у юриспрунденції, відповідно до якого підозрюваний або звинувачений у правовідступництві (скоєнні злочину) …
ПРЕЙСКУРАНТ
рос. прейскурант офіційно затверджений, систематизований документ, у якому міститься згрупований за певними ознаками перелік (список) товарів і …
ПРЕЙСКУРАНТНІ ЦІНИ
рос. прейскурантные цены ціни на окремі види товарів і послуг, що офіційно затверджені відповідними органами чи окремими провідними компаніями, …
ПРЕМІЯ
рос. премия 1. Грошова винагорода за успіхи або заслуги в певній галузі діяльності, за досягнення кращих результатів у конкурсі тощо. В Україні …
ПРЕРОГАТИВА
рос. прерогатива виключне право на щось, що належить певній фізичній чи юридичній особі, державному органу або посадовій особі, громадській …
ПРЕС-РЕЛІЗ
рос. пресс-релиз 1. Спеціальний інформаційний одноразовий випуск, який містить стислу інформацію про певну подію для поширення серед представників …
ПРЕТЕНЗІЙНИЙ ПОРЯДОК
рос. претензионный порядок встановлений нормативними актами особливий порядок розгляду господарських спорів між державними, кооперативними, …
ПРЕТЕНЗІЯ
рос. претензия 1. Пред'явлення права нащось. 2. Заява кредитора, покупця, клієнта з вимогою про сплату боргу, відшкодування збитків, усунення …
ПРЕФІКС
рос. префикс 1. Певна ціна, яку не можна підняти або понизити. 2. Невід'ємна складова слова.
ПРЕФІЦИТ
рос. префицит перевищення доходів над видатками.
ПРЕФАКЦІЯ
рос. префакция різновид преференційних акцій.
ПРЕФЕРЕНЦІЇ
рос. преференции переваги, пільги, надані окремим державам, підприємствам, організаціям для підтримки окремих видів діяльності; бувають у формі …
ПРЕФЕРЕНЦІЇ ТОРГОВІ
рос. преференции торговые система пільг у торгово-політичному режимі, що надаються однією державою іншій на взаємній основі або в односторонньому …
ПРЕФЕРЕНЦІЙНІ АКЦІЇ
рос. преференциальные акции Див. Акції преференційні.
ПРЕФЕРЕНЦІЙНЕ МИТО
рос. преференциальные пошлины різновиди мита, встановлені державою для створення особливо сприятливого режиму для деяких держав при ввезенні ними …
ПРЕФЕРЕНЦІЙНИЙ
рос. преференциальный найкращий, якому віддається перевага, пільговий.
ПРЕФЕРЕНЦІЙНИЙ БОРГ
рос. преференциальный долг борг, що має погашатись у першу чергу. Коли компанія припиняє свою діяльність, її борги класифікуються як забезпечені і …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.