Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру П (780)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
ПАТЕНТ
рос. патент документ, що визнає, засвідчує право наукового, інтелектуального чи технічного винаходу, його авторство і виключне монопольне право …
ПАТЕНТ НА ВИНАХІД
рос. патент на изобретение документ, що посвідчує визнання винаходом зазначеного в ньому технічного рішення, авторство на винахід та виключне …
ПАТЕНТНА ЛІЦЕНЗІЯ
рос. патентная лицензия Див. Ліцензія патентна.
ПАТЕНТНА СЛУЖБА
рос. патентная служба спеціальні органи, які здійснюють заходи для забезпечення патентоспроможності в організаціях, що розробляють або …
ПАТЕНТНА УГОДА
рос. патентное соглашение угода між двома або більшим числом юридичних чи фізичних осіб (патентний пул) про спільне впровадження (використання).
ПАТЕНТНА ЧИСТОТА
рос. патентная чистота юридичне закріплена власність об'єкта винаходу — техніки, обладнання, технологічного процесу з правом вільного використання …
ПАТЕНТНЕ МИТО
рос. патентная пошлина плата за надання права на використання винаходу відповідно до виданого патенту.
ПАТЕНТНЕ ПРАВО
рос. патентное право сукупність юридичних норм, правил щодо охорони пов'язаних з винаходом прав на основі патенту.
ПАТЕНТНИЙ ЗБІР
рос. патентный сбор платежі в бюджет підприємств і громадян, які мають дохід від занять промислом і мають патент на цей промисел.
ПАТЕНТНИЙ ПАСПОРТ
рос. патентный паспорт документ, що засвідчує зміст і належність винаходу та обґрунтовані пропозиції щодо патентування вітчизняних винаходів за …
ПАТЕНТНИЙ ПУЛ
рос. патентный пул багатостороння угода (більш як два компаньйони) про спільне використання патенту на певних договірних пайових (часткових) …
ПАТЕНТОЗНАВСТВО
рос. патентоведение сукупність знань про патентне право, патентну експертизу, організацію винахідництва і впровадження нової техніки, про патентну …
ПАТЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
рос. патентоспособность властивість технічного рішення (пристрою, способу, речовини, технології), яка означає, що воно може бути визнане винаходом …
ПАТЕРНАЛІЗМ
рос. патернализм 1. Піклування держави про своїх громадян, фірми — про своїх працівників, однієї країни — про іншу. 2. Переконання в тому, що …
ПАУПЕРИЗМ
рос. пауперизм масове зубожіння, зумовлене безробіттям, низькими доходами.
ПАУШАЛЬНА СУМА
рос. паушальная сумма загальна сума платежів, зумовлених зобов'язаннями, розрахунками між державами, підприємствами, фізичними особами без поділу …
ПАУШАЛЬНИЙ ПЛАТІЖ
рос. паушальный платеж певна твердо зафіксована в угодах сума ліцензійної винагороди, що встановлюється виходячи з оцінок очікуваної економічної …
ПАЦИФІКАЦІЯ
рос. пацификация офіційна назва репресій проти українського населення, що здійснювались польським урядом на західноукраїнських землях у 30-х …
ПЕЙНЕВЕЛОН
рос. пейнэвелон конверт із заробітною платою.
ПЕКЕЛЬНА МАШИНА
рос. адская машина 1. Застаріле — бомба уповільненої дії з детонатором, вибуховим пристроєм і годинниковим механізмом. 2. Переносно — заготовлена …
ПЕННІ
рос. пенни розмінна монета Фінляндії, дорівнює 1/100 фінляндської марки. Інша назва — пенс.
ПЕНС
рос. пенс 1. Розмінна монета Великобританії, дорівнює 1/100 фунтів стерлінгів. 2. Розмінна монета Ірландії, дорівнює І/ 100 ірландського фунта.
ПЕНСІЙНІ КАСИ
рос. пенсионные кассы установи, що займаються страхуванням пенсій і допоміг, акумулюючи страхові внески своїх членів і перерозподіляючи їх.
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
рос. пенсионный фонд позабюджетний цільовий фонд, що формується з відрахувань підприємств, підприємців, організацій, з яких потім виплачуються …
ПЕНСІЯ
рос. пенсия грошове забезпечення, регулярні грошові виплати, що надаються громадянам при досягненні ними певного віку, у зв'язку з інвалідністю, у …
ПЕРІОД
рос. период термін здійснення економічного процесу, дії, плану, договору, Гарантії, сплати податків, виконання робіт (Гарантійний П., плановий П., …
ПЕРІОД БАЗИСНИЙ
рос. период базисный відтинок часу, взятий у статистиці за основу при порівнюванні економічних явищ або процесів. Напр., при обчисленні відносних …
ПЕРІОДИЧНА ЗВІТНІСТЬ
рос. периодическая отчетность звітність, що подається статистичним або вищестоящим органам періодично, через заздалегідь встановлені проміжки часу …
ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
рос. первоначальная стоимость основных фондов сукупність грошових витрат, пов'язаних з виготовленням або придбанням основних фондів, включаючи …
ПЕРВІСНЕ НАГРОМАДЖЕННЯ
рос. первоначальное накопление стартовий капітал, необхідний підприємцю для відкриття підприємства з виробництва, продажу товарів і послуг, інших …
ПЕРВІСНИЙ ЗАВАНТАЖУВАЧ ПРОГРАМ
рос. первоначальный загрузчик программ обслуговуюча програма, що забезпечує початкове завантаження частини програми або ядра операційної системи.
ПЕРВИННІ ДОХОДИ
рос. первичные доходы доходи, що утворюються у сфері виробництва, які є первісним джерелом доходів у сфері обігу.
ПЕРВИННЕ РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
рос. первичное размещение ценных бумаг продаж нововипущених цінних паперів через передоплату на них або у формі безпосереднього продажу первинним …
ПЕРВИННИЙ ДОКУМЕНТ
рос. первичный документ бухгалтерський документ, що складається у момент здійснення господарських операцій і є початком їх облікової реєстрації.
ПЕРВИННИЙ ОБЛІК
рос. первичний учет початкова стадія облікового процесу, на якій проводиться вимір даних господарських операцій і реєстрація їх у документах. Є …
ПЕРВИННИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ
рос. первичный рынок ценных бумаг ринок, на якому реалізуються нововипущені цінні папери їх емітентом (організацією, що випустила їх).
ПЕРЕБУДОВА
рос. перестройка реформи соціально-економічної системи, зміни політичного курсу, істотні перетворення форм і методів господарювання.
ПЕРЕВІРКА
рос. проверка контроль, аналіз, що проводиться для встановлення відповідності реального стану речей, документів, проектів, товарів, виконання …
ПЕРЕВІРКА ПРОГРАМИ
рос. проверка программы перевірка правильності реалізації заданого алгоритму шляхом контрольного виконання програми на обчислювальній машині.
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
рос. перевозки транспортування вантажів, товарів, пасажирів.
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗМІШАНІ
рос. перевозки смешанные перевезення вантажів, пасажирів з використанням кількох видів транспорту (сухопутного, морського, повітряного).
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗУСТРІЧНІ
рос. перевозки встречные транспортування товарів одного й того самого виду у зустрічних напрямках. Є свідченням нераціональної організації …
ПЕРЕВИРОБНИЦТВО
рос. перепроизводство перевищення пропозиції продукції над попитом на неї, і як наслідок — збільшення запасів продукції, уповільнення оборотності …
ПЕРЕВИТРАТИ
рос. перерасход перевищення фактичної величини показника витрат ресурсів порівняно з її плановим значенням, бюджетом, або встановленою нормою.
ПЕРЕВСТАНОВЛЕННЯ У СТРАХУВАННІ
рос. переустановление в страховании вимога додаткової премії порівняно з тією, що встановлена полісом. Приводить страхову суму до первісного …
ПЕРЕДОПЛАТА
рос. предоплата попередня і часткова оплата товарів і послуг у рахунок загальної суми, є Гарантією оплати всієї кількості товару, що купується.
ПЕРЕДПЛАТНИК
рос. подписчик 1. Продавець опціону, зобов'язаний передати під час опціону на купівлю або прийняти під час опціону на продаж предмет опціону за …
ПЕРЕКАЗ БАНКІВСЬКИЙ
рос. перевод банковский Див. Банківський переказ.
ПЕРЕКАЗ ГРОШЕЙ
рос. перевод денег спосіб пересилання грошей підприємствами, організаціями, установами, громадянами при взаємних розрахунках через кредитні …
ПЕРЕКАЗНІ ОПЕРАЦІЇ
рос. переводные операции переказ грошей через кредитні установи і підприємства зв'язку одного суб'єкта іншому суб'єктові.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.