Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру П (780)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
ПРОПОРЦІЙНЕ ОБКЛАДЕННЯ
рос. пропорциональное обложение принцип оподаткування, який полягає в тому, що податкова ставка не залежить від розмірів оподаткованого доходу, …
ПРОСПЕКТ
рос. проспект 1. Багатотиражне поширене довідкове видання у вигляді брошури, рекламної листівки, буклету, що містить систематизовані за певними …
ПРОСПЕРИТІ
рос. просперити 1. Короткочасний період піднесення економіки США після Першої світової війни. 2. Тимчасове, ненадійне процвітання, піднесення.
ПРОСТІ АКЦІЇ
рос. простые акции цінні папери без визначеного часу обігу, що засвідчують участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджують …
ПРОСТА МОНОПОЛІЯ
рос. простая монополия фірма-монополіст, яка незалежно від терміну продає свою продукцію по одній і тій самій ціні всім покупцям.
ПРОСТА ПРАЦЯ
рос. простой труд праця некваліфікованого працівника, що не має спеціальної підготовки.
ПРОСТЕ ВІДТВОРЕННЯ
рос. простое воспроизводство постійне відновлювання, безперервне повторювання процесу виробництва в незмінних розмірах.
ПРОСТИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР
рос. простой мультипликатор мультиплікатор в економічній моделі, очищений від чистих податкових надходжень, що визначається з припущення про …
ПРОСТРОЧЕНІ ПОЗИЧКИ
рос. просроченные ссуды позички, не повернені банкові у встановлений термін.
ПРОСТРОЧЕНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
рос. просроченная задолженность Див. Заборгованість прострочена.
ПРОТЕЖЕ
рос. протеже особа, що користується будь-чиєю протекцією, підтримкою.
ПРОТЕКЦІЙНЕ МИТО
рос. покровительственные пошлины високі митні ставки на ввезені в країну товари, що вводяться для підтримання власних виробників аналогічних …
ПРОТЕКЦІОНІЗМ
рос. протекционизм політика держави, спрямована на захист національної економіки, національного товарного ринку, вітчизняного товаровиробника від …
ПРОТЕКЦІЯ
рос. протекция заступництво, підтримка, що надаються впливовою особою у влаштуванні будь-чиїх справ (напр., у просуванні по службі).
ПРОТЕСТ
рос. протест 1. Рішуче заперечення проти будь-чого, заява про незгоду з будь-чим, про небажання чого-небудь. 2. Офіційне представлення відповідних …
ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ
рос. протест векселя нотаріально завірений акт про несплату векселя в строк чи про відмову в його акцептуванні.
ПРОТИДІЮЧИЙ МАРКЕТИНГ
рос. противодействующий маркетинг Див. Маркетинг протидіючий.
ПРОТОКОЛ
рос. протокол 1. Документ, підписаний сторонами, що фіксує результати переговорів перед укладанням договору. 2. Стисло записані виступи учасників …
ПРОТОКОЛ ДИПЛОМАТИЧНИЙ
рос. протокол дипломатический сукупність загальноприйнятих правил, традицій та умовностей, що їх додержують уряди, відомства закордонних справ, …
ПРОТОТИП
рос. прототип 1. Первісний вигляд, форма якогось органа чи організму, з якого розвинулись дані органи чи організми. 2. Мінімальна версія системи, …
ПРОФІЛАКТИЧНИЙ РЕМОНТ
рос. профилактический ремонт вид технічного обслуговування, спрямованого на недопущення виникнення пошкоджень, дефектів.
ПРОФІТ
рос. профит легко одержаний прибуток, вигода, дохід, бариш.
ПРОФІЦИТ
рос. профицит позитивне сальдо бюджету.
ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ
рос. профессиональные союзы масові громадські непартійні організації, що об'єднують на добровільних засадах робітників і службовців усіх професій, …
ПРОФЕСІОНАЛ
рос. профессионал майстер своєї справи.
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
рос. профессионализм висока майстерність, професіональне виконання своєї справи, глибокі професійні знання.
ПРОФЕСІЯ
рос. профессия вид трудової діяльності, що вимагає певних знань, трудових навичок, умінь, щоб кваліфіковано виконувати певну роботу; предмет …
ПРОФОРМА-РАХУНОК
рос. проформа- счет попередній рахунок, що надсилається продавцем покупцеві згідно з умовами договору.
ПРОФСПІЛКА
рос. профсоюз Див. Професійні спілки.
ПРОЦЕДУРА
рос. процедура 1. Офіційно встановлений або визначений порядок для здійснення певних справ. 2. Складова операції, послідовність дій.
ПРОЦЕДУРНА МОВА
рос. процедурный язык 1. Мова програмування, призначена для описання алгоритмів розв'язування певного класу задач. 2. Мова програмування, у якій …
ПРОЦЕДУРНО ОРІЄНТОВАНА МОВА
рос. процедурно ориентированный язык мова програмування, у якій програми описуються як сукупності процедур. Ці процедури можуть викликати одна …
ПРОЦЕНТ БАНКІВСЬКИЙ
рос. процент банковский плата за надання грошей у борг. Розрізняють кредит-процент і дебет-процент, що відповідає двом видам діяльності банків — …
ПРОЦЕНТ ЗА КРЕДИТ
рос. процент за кредит плата, що утримується банком за надання кредиту (позички), розмір якої залежить від величини кредиту, строку його …
ПРОЦЕНТ ПОЗИЧКОВИЙ
рос. процент ссудный Див. Позичковий процент.
ПРОЦЕНТ СКЛАДНИЙ
рос. процент сложный Див. Складний процент.
ПРОЦЕНТ ТОЧНИЙ
рос. процент точный процент, обчислений з урахуванням реальної тривалості року, зокрема з 365, а не з 360 днів, прийнятих економічною практикою.
ПРОЦЕНТНІ ПАПЕРИ
рос. процентные бумаги боргові зобов'язання, згідно з якими боржник виплачує кредитору процент за надану позичку.
ПРОЦЕНТНІ ПОЗИКИ
рос. процентные займы позики, за якими дохід виплачується у вигляді певного твердого процента.
ПРОЦЕНТНА ПОЗИКА
рос. процентный заем позика, за якою дохід виплачується у вигляді певного твердого процента.
ПРОЦЕНТНА СТАВКА
рос. процентная ставка плата у процентному співвідношенні, яку одержує кредитор від позичальника за надання у тимчасове користування грошей чи …
ПРОЦЕНТНА СТАВКА ПЛАВАЮЧА
рос. процентная ставка плавающая процентна ставка, що не фіксується на весь період кредиту, а змінюється залежно від зміни економічних умов …
ПРОЦЕНТНЕ ЧИСЛО
рос. процентное число сума залишку коштів на особовому рахунку за певний час, на який за встановленою процентною ставкою банки нараховують …
ПРОЦЕНТНИЙ АРБІТРАЖ
рос. процентный арбитраж операція, що поєднує у собі валютну (конверсійну) і депозитну операції. Вона спрямована на регулювання банками і фірмами …
ПРОЦЕНТНИЙ ПЕРІОД
рос. процентный период частина терміну середньострокового і довгострокового кредиту, наданого за плаваючою процентною ставкою. Протягом цього …
ПРОЦЕНТНИЙ РИЗИК
рос. процентный риск один з видів банківського ризику, зумовлений коливанням ринкових процентних ставок. Такі зміни можуть призвести до зменшення …
ПРОЦЕНТНО-ВИГРАШНА ПОЗИКА
рос. процентно-выиграшный заем позика, дохід за якою видається власникам облігацій як у вигляді процентів, так і у вигляді виграшів. Проценти …
ПРОЦЕС
рос. процесс закономірна, послідовна зміна явища, її перехід в інше явище (розвиток).
ПРОЦЕС СИСТЕМНОГО ВВЕДЕННЯ
рос. процесс системного ввода системний процес, призначений для автоматичного введення в обчислювальну систему пакета завдань за допомогою …
ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ФАЙЛАМИ
рос. процесс управления файлами процес, що підтримує роботу програм з зовнішньою пам'яттю і забезпечує пошук даних, контроль, обслуговування й …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.