Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру П (780)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
ПЛАНИ ДИРЕКТИВНІ
рос. планы директивные плани, які після затвердження набувають сили закону і підлягають обов'язковому виконанню.
ПЛАНИ ПЕРСПЕКТИВНІ
рос. планы перспективные плани, показники яких розроблені на тривалий прогнозований період. Розрізняють довогострокові плани — на 10-15 років і …
ПЛАНИ ПОТОЧНІ
рос. планы текущие плани, розраховані на короткий період-до і року.
ПЛАНТАЦІЯ
рос. плантация 1. Велике землеробське господарство, що спеціалізується на вирощуванні певних культур. 2. Значні за розмірами земельні ділянки, …
ПЛАНУВАННЯ
рос. планирование одна із складових управління, що полягає в розробці планів і їх реалізації. Планами визначаються основні показники розвитку …
ПЛАНУВАННЯ ОПТИМАЛЬНЕ
рос. планирование оптимальное планування з використанням економіко-математичних методів і моделей, що дає можливість із багатьох варіантів вибрати …
ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНЕ
рос. планирование социальное розробка планів, які передбачають значні зрушення у соціально-економічній сфері.
ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВЕ
рос. планирование финансовое планування фінансового забезпечення розвитку економічної системи, галузей, підприємств.
ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ
рос. платежная ведомость бухгалтерський касовий документ, на основі якого провадиться виплата заробітної плати працівникам підприємства, окремим …
ПЛАТІЖНА ВИМОГА
рос. платежное требование розрахунковий платіжний документ, що пред'являється одержувачем коштів у банк. З допомогою Л.в. постачальники, продавці …
ПЛАТІЖНА ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ
рос. платежное требование-поручение розрахунковий платіжний документ, що пред'являється одержувачем коштів у банк, який обслуговує його. П.в.-д. …
ПЛАТІЖНА ДИСЦИПЛІНА
рос. платежная дисциплина Див. Дисципліна платіжна.
ПЛАТІЖНА УГОДА
рос. платежное соглашение Див. Угода платіжна.
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ
рос. платежное поручение розрахунковий документ, що містить доручення підприємства обслуговуючому його банкові про перерахування коштів на рахунок …
ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
рос. платежный баланс відомість, у якій показаний рух коштів у вигляді платежів із однієї країни в іншу. П.б. характеризує співвідношення сум …
ПЛАТІЖНИЙ КАЛЕНДАР
рос. платежный календарь графік надходження коштів і платежів підприємств, фірм, компаній.
ПЛАТІЖНИЙ КРЕДИТ
рос. платежный кредит кредит, що надається платникам на оплату ними розрахункових документів, виконання зобов'язань щодо оплати в разі тимчасових …
ПЛАТІЖНИЙ ОБОРОТ
рос. платежный оборот частина сукупного грошового обігу, в якому гроші функціонують як засіб платежу в безготівковій формі й готівкою. В …
ПЛАТА
рос. плата 1. Кошти, що їх належить сплачувати за придбані товари, за використані ресурси, за наданий кредиту формі розрахунків за зобов'язаннями, …
ПЛАТА АБОНЕНТНА
рос. плата абонентная внески, сплачувані за обслуговування чи користування чим-небудь.
ПЛАТА ОРЕНДНА
рос. плата арендная Див. Орендна плата.
ПЛАТЕЖІ
рос. платежи 1. Фінансово-грошові операції, пов'язані з оплатою фінансово-господарських операцій з розрахунками за договірними зобов'язаннями, …
ПЛАТЕЖІ В БЮДЖЕТ
рос. платежи в бюджет відрахування коштів юридичних і фізичних осіб, що їх здійснюють у державний (регіональний, місцевий) бюджет.
ПЛАТЕЖІ КОМУНАЛЬНІ
рос. платежи коммунальные платежі населення й орендарів приміщень за користування комунальним майном і відповідними послугами (тепло-, газо-, …
ПЛАТНИК ПОДАТКІВ
рос. налогоплательщик юридична або фізична особа, на яку згідно з законом покладений обов'язок платити податки і яка безпосередньо перераховує …
ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ
рос. платежеспособность здатність держави, юридичних і фізичних осіб повністю виконувати свої зобов'язання щодо платежів, наявність у них для …
ПЛАТОСПРОМОЖНИЙ ПОПИТ
рос. платежеспособный спрос попит покупців на товари й послуги, забезпечений наявними у них коштами. Див. також Попит і пропозиція.
ПЛАТФОРМА
рос. платформа 1. Поміст, майданчик на залізничній станції, пункті зупинки поїздів, посадки і висадки пасажирів тощо. 2. Невелика залізнична …
ПЛАЦКАРТА
рос. плацкарта додаток до проїзного документа (або проїзний квиток), який надає право пасажирові зайняти певне місце у вагоні, каюті, салоні …
ПЛЕБІСЦИТ
рос. плебисцит 1. У Стародавньому Римі — рішення плебейських народних зборів. 2. Опитування населення, всенародне голосування (референдум) з …
ПЛЕНАРНІ
рос. пленарий повний, загальний збір людей за участю всього складу членів якоїсь організації, установи, партії. Див. також Пленум.
ПЛЕНУМ
рос. пленум збори, спільне загальне засідання членів виборного керівного органу організації, спілки, об'єднання, партії, міжнародної організації, …
ПЛИННІСТЬ
рос. текучесть показник рівня зміни складу працівників підприємства, організації, установи внаслідок звільнення їх і переходу на іншу роботу за …
ПЛИННІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ
рос. текучесть рабочей силы переміщення робочої сили з одних суб'єктів підприємництва, галузей економіки й економічних районів у інші. П.р.с. …
ПОВІДОМЛЕННЯ
рос. извещение офіційне письмове, телеграфне чи телефонне повідомлення заінтересованих осіб про події, що відбуваються або мають відбутися, …
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДКРИТТЯ КРЕДИТУ
рос. извещение об открытии кредита документ, у якому підтверджується відкриття кредиту, надходження грошей на рахунок.
ПОВІРЕНИЙ
рос. поверенный особа, уповноважена здійснювати певні дії від імені і за дорученням інших осіб.
ПОВІСТКА , ОПОВІСТКА
рос. повестка письмове повідомлення про виклик до офіційного державного органу — військкомату, на засідання суду, а також про виклик до слідчого …
ПОВЕРНЕНІСТЬ КРЕДИТУ
рос. возвратность кредита принцип кредитування, який полягає в необхідності повернення позичальником одержаної позички кредиторові у встановлений …
ПОВЕРНЕННЯ
рос. возврат 1. Повернення кредиту, боргу, одержаних на певний час речей. 2. Повернення помилково чи незаконно стягнених податків, коштів їх …
ПОВЗУЧА ІНФЛЯЦІЯ
рос. ползущая инфляция Див. Інфляція повзуча.
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
рос. полное товарищество господарське товариство, члени якого ведуть підприємницьку діяльність відповідно до укладеного договору. Майно П.пг. …
ПОВНИЙ СТРОК КРЕДИТУ
рос. полный срок кредита період з початку надання кредиту до його повної сплати.
ПОВНОВАЖЕННЯ
рос. полномочия права юридичної чи фізичної особи на здійснення господарських операцій, а також на представництво, що закріплено законодавче або …
ПОВОРОТНІСТЬ КРЕДИТУ
рос. возвратность кредита повернення коштів, одержаних у тимчасове користування, кредиторові у строки, що були обумовлені.
ПОВТОРНА ЗАЙНЯТІСТЬ
рос. вторичная занятость робота за сумісництвом, не за основним місцем роботи, а як додаткова до основної.
ПОВТОРНИЙ БОЙКОТ
рос. вторичный бойкот заклик профспілок не купувати або не використовувати товари, продукти, вироблені членами іншого профспілкового об'єднання.
ПОГАШЕННЯ
рос. погашение повернення позичальником коштів, одержаних ним від кредиторів, в обумовлені строки. Л. може бути окремими частинами чи цілою сумою.
ПОГРОЗА
рос. угроза виявлення на словах, письмово або в іншій формі намірів завдати шкоди окремій особі, групі людей, громадським інтересам. П. як намір …
ПОДІЛ ПРАЦІ
рос. разделение труда форма організації суспільної праці, за якої окремі групи працівників закріплюються на тривалий час за певними видами …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.