Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру П (780)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
ПОЗОВ НЕГАТОРНИЙ
рос. иск негаторный позов власника, спрямований на усунення перешкод, що заважають йому скористатися своєю власністю.
ПОЗОВ ПОХІДНИЙ
рос. иск производный позов, поданий пайовиком від імені акціонерного товариства.
ПОЗОВ РЕГРЕСИВНИЙ
рос. иск регрессионный позов на боржника про повернення грошової суми (або майнових цінностей), яку з вини боржника ця особа сплатила третій особі.
ПОЗОВ ЧЕРЕЗ РЕГІСТР
рос. иск через регистр стягнення боргів, що застосовується до дебіторів, через комерційний регістр (у разі, коли боргове зобов'язання попередньо …
ПОЗОВ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ
рос. иск по возмещению ущерба позов, згідно з яким позивач вимагає від відповідача відшкодувати йому заподіяні збитки шляхом сплати зазначеної …
ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
рос. исковая давность строк для захисту порушеного права шляхом пред'явлення позову в арбітраж або суд. П.д. застосовують до всіх вимог …
ПОЗОВНА ЗАЯВА
рос. исковое заявление документ, що засвідчує звернення до суду або в арбітраж за захистом порушеного права або інтересів, що охороняються …
ПОКАЗНИК
рос. показатель 1. Складова інформації, створена реквізитом — основою і реквізитами — ознаками, які належать до неї. 2. Адресна константа, яка …
ПОКАЗНИК КОНЦЕНТРАЦІЇ
рос. показатель концентрации частка великих фірм у загальному обсязі продажу певної галузі.
ПОКАЗНИКИ АГРЕГОВАНІ
рос. показатели агрегированные групові, синтетичні, узагальнені показники, що характеризують розвиток економічних процесів.
ПОКАЗНИКИ АНАЛІТИЧНІ
рос. показатели аналитические показники, що використовуються для аналізу економічної діяльності, результатів економічного розвитку.
ПОКАЗНИКИ ГРУПОВІ
рос. показатели групповые показники агреговані, узагальнені.
ПОКАЗНИКИ ДОХІДНОСТІ
рос. показатели доходности відносні показники, що визначаються як відношення величини одержаного компанією (напр., за рік) прибутку з розрахунку …
ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНІ
рос. показатели экономические величини, які дають можливість робити висновки про стан економіки країни, регіону, підприємства, домашнього …
ПОКАЗНИКИ ЗВІТНОСТІ
рос. показатели отчетности показники, що використовуються при складанні звітів, де віддзеркалені фактичні результати.
ПОКАЗНИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
рос. показатели конкурентоспособности 1. Ступінь конкурентних можливостей товару, його здатність бути своєчасно реалізованим з певними перевагами …
ПОКАЗНИКИ ПЛАНОВІ
рос. показатели плановые показники, які використовуються при складанні планів. Виражають планові завдання програми.
ПОКАЗНИКИ ПРОГНОЗНІ
рос. показатели прогнозные показники, що дають можливість обґрунтувати, передбачити розвиток певних економічних процесів, дію окремих …
ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ФІРМИ
рос. показатели работы фирмы одними з найголовніших показників є дохід, прибуток, а також співвідношення суми основного капіталу та оборотного, …
ПОКАЗНИКИ РОЗРАХУНКОВІ
рос. показатели расчетные показники, одержані шляхом чисельних розрахунків, використовуються для встановлення прогнозних і планових величин.
ПОКАЗНИКИ СТАТИСТИЧНІ
рос. показатели статистические кількісна характеристика суспільно-економічних явищ і процесів. П.с. умовно поділяють на об'ємні, що характеризують …
ПОКОЛІННЯ ЕОМ
рос. поколение эом сукупність ЕОМ, що належать до певного етапу розвитку обчислювальної техніки і характеризуються спільністю ряду основних ознак: …
ПОКОЛІННЯ ФАЙЛА
рос. поколение файла певний варіант оновленого файла, його виправлена версія.
ПОКРИТТЯ
рос. покрытие в економіці означає забезпеченість коштами для виплат, погашення боргів, внесення грошей для сплати сум витрат або викуп — зворотну …
ПОКРИТТЯ ОПЦІОНУ
рос. покрытие опциона 1. Викуп первісне проданого опціону з метою закриття операції. 2. Викуп раніше проданих на строк без покриття цінних паперів …
ПОЛ
рос. пол місце на біржах, де проводяться операції з укладання договорів, угод.
ПОЛІ...
рос. поли... у складних словах відповідає поняттям "численний", "багато". Напр., поліглот — особа, яка володіє багатьма мовами народів світу.
ПОЛІГІНІЯ
рос. полигиния багатожонство; одна з історичних форм шлюбу, характерна здебільшого для доби патріархату.
ПОЛІПОЛІЯ
рос. полиполия ринкова ситуація, в якій існує обмежена кількість великих продавців, достатня для підтримання умов конкуренції.
ПОЛІС
рос. полис документ, що його видає страхова компанія страхувальникові (фізичній чи юридичній особі) на підтвердження укладеного між ними договору …
ПОЛІС НЕВАЛЮТИЗОВАНИЙ
рос. полис невалютизированный різновид договору страхування, в якому обумовлена тільки максимальна межа застрахованої суми.
ПОЛІС СТРАХОВИЙ
рос. полис страховой договір про страхування. На одному боці його відображені основні положення договору, на зворотному — правила страхування. …
ПОЛІСМЕН
рос. полисмен назва поліцейського в англомовних країнах.
ПОЛІТИКА
рос. политика 1. Цілі й завдання, що їх ставлять суспільні класи, партії у боротьбі за свої інтереси; методи і засоби досягнення цих цілей і …
ПОЛІТИКАН
рос. политикан особа (ділок), яка займається політикою заради власних інтересів, особистої вигоди; безпринципний політичний діяч.
ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ
рос. политическая экономия наука про економічні відносини і закони суспільного виробництва, розподіл, обмін та споживання матеріальних благ. …
ПОЛЕ
рос. поле 1. Окремо названа частина структури даних або запису, що має самостійне значення й опрацьовується у програмі як окремий елемент даних. …
ПОЛЕ ВИВЕДЕННЯ
рос. поле вывода задана частина візуального простору.
ПОЛЕМІЗУВАТИ
рос. полемизировать вести полеміку, сперечатися.
ПОЛЕМІКА
рос. полемика дискусія у пресі, на зборах, на диспуті, зіткнення різних поглядів під час обговорення будь-яких питань, програм, планів.
ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ
рос. восстановление на работе надання за рішенням суду або вищестоящого господарського органу попередньої або рівноцінної за оплатою, умовами …
ПОПЕРЕДНІЙ АКЦЕПТ
рос. предварительный акцепт згода на сплату грошових і товарних документів тільки після закінчення строку акцепту, встановленого згідно з …
ПОПЕРЕДНЯ ОПЛАТА
рос. предварительная оплата попередня повна або часткова оплата за товари чи послуги в рахунок загальної суми боргу. Проводиться відповідно до …
ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ
рос. спрос и предложение економічні категорії, властиві товарному виробництву. Попит — це представлена на ринку потреба в товарах або послугах, що …
ПОПИТ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
рос. спрос индивидуальный попит окремо взятої особи.
ПОПИТ АЖІОТАЖНИЙ
рос. спрос ажиотажный непомірно стрімко зростаючий попиту зв'язку з різкою зміною кон'юнктури ринку.
ПОПИТ НЕЕЛАСТИЧНИЙ
рос. спрос неэластичный попит, величина якого слабо реагує на зміну ціни внаслідок сталості кон'юнктури.
ПОПИТ НЕРАЦІОНАЛЬНИЙ
рос. спрос нерациональный попит на товари, шкідливі для здоров'я.
ПОПИТ РИНКОВИЙ
рос. спрос рыночный попит споживачів на конкретному товарному чи регіональному ринку.
ПОПИТ СУКУПНИЙ
рос. спрос совокупный попит споживачів на всіх ринках даного товару; попит на всі товари, що виробляються і реалізуються, або певну групу товарів, …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.