Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Р (615)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
РИНОК ПРОМІЖНИХ ПРОДАВЦІВ
рос. рынок промежуточных продавцов Див. Ринок посередників.
РИНОК РЕГІОНАЛЬНИЙ
рос. рынок региональный Див. Регіональні ринки.
РИНОК СВІТОВИЙ
рос. рынок мировой Див. Світовий ринок.
РИНОК СПОЖИВАЧА
рос. рынок потребителя сукупність окремих осіб і домогосподарств, що купують товари і послуги для особистого споживання.
РИНОК СТРАХОВИЙ
рос. рынок страховой система економічних відносин, що виникають з приводу купівлі-продажу специфічного товару "страхове покриття" в процесі …
РИНОК ТОВАРІВ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
рос. рынок товаров промышленного назначения сукупність осіб і організацій, що купують товари та послуги, які використовуються при виробництві …
РИНОК ФРАХТОВИЙ
рос. рынок фрахтовый Див. Фрахтовий ринок.
РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ
рос. рынок ценных бумаг частина ринку позичкових капіталів, де здійснюється купівля-продаж цінних паперів.
РИНОК ЧИСТОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
рос. рынок чистой конкуренции сукупність продавців і покупців, що здійснюють операції з подібним товаром за ситуації, коли один окремий покупець …
РИТОРИКА
рос. риторика 1. Наука красномовства. 2. Переносно — зовнішньо ефектне, але малоефективне, малозмістовне красномовство, пустослів'я.
РОБІТНИКИ
рос. рабочие працівники сфери матеріального виробництва (промисловість, будівництво, транспорт та інші галузі), що займаються фізичною працею.
РОБОТ
рос. робот 1. Автомат. що своєю конструкцією і складними рухами імітує людину. 2. Переносно-людина, що діє автоматично, несвідомо, не з власної …
РОБОТА
рос. работа 1. Вид і місце трудової діяльності людини. 2. Здійснення трудової діяльності, виконання людиною певного кола завдань, доручень.
РОБОТА НАДУРОЧНА
рос. работа сверхурочная робота, яка виконана понад встановлений робочий час. У трудовому законодавстві передбачений перелік виняткових випадків, …
РОБОТА СЕЗОННА
рос. работа сезонная робота, яка виконується у певні періоди року, сезони, що пов'язано з природними, кліматичними умовами (напр.. збирання і …
РОБОЧА КАРТА
рос. рабочая карта документ, що фіксує робочий час, затрачений робітником на певну роботу, операцію чи завдання. Р.к. використовується для …
РОБОЧА СИЛА
рос. рабочая сила сукупність фізичних і духовних здібностей людини, що використовується нею в процесі виробництва матеріальних благ, здатність до …
РОБОЧЕ МІСЦЕ
рос. рабочее место ділянка виробничої площі, закріпленої за окремим робітником або бригадою, що оснащена необхідним устаткуванням та інструментами …
РОБОЧИЙ ДЕНЬ
рос. рабочий день кількість годин на добу, протягом яких працівник виконує службові обов'язки на підприємстві, в установі або організації. Див. …
РОБОЧИЙ ПЕРІОД
рос. рабочий период тривалість робочого часу, потрібного для перетворення вихідної сировини на готовий продукт. Р.п. може дуже коливатися в різних …
РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ
рос. рабочая неделя встановлена законом для робітників і службовців тривалість робочого часу в годинах протягом календарного тижня. Середня …
РОБОЧИЙ ЧАС
рос. рабочее время встановлена законом тривалість перебування працівника на підприємстві, в установі, організації з метою виконання службових …
РОЗБІЖНІСТЬ
рос. расхождение такий вид динаміки, що спостерігається при аналізі стану ринку, коли показники його свідчать про різні тенденції розвитку (явище …
РОЗВИТОК
рос. развитие процес руху від нижчого до вищого (до більших досягнень), в результаті чого відбувається зміна якості предмета, явища, діяльності, …
РОЗДІЛ МАЙНА
рос. раздел имущества розділ майна, що належало одному власникові або перебувало в загальній власності, на частини, що належатимуть окремим …
РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ
рос. разгосударствление экономики процес приватизації частини державної власності, передання ряду повноважень державних органів підприємствам, …
РОЗДРІБ
рос. розница 1. Товар, що продається (купується) поштучно або у невеликій кількості. 2. Дрібноштучний продаж товару для особистого чи сімейного …
РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ
рос. розничная торговля продаж товарів на основі обміну їх на гроші покупців, заключна фаза обігу предметів споживання. Р.т. здійснюють через …
РОЗДРІБНА ЦІНА
рос. розничная цена ціна. за якою продаються (купуються) товари в роздрібній торгівлі. Дорівнює оптовій ціні плюс витрати, пов'язані з роздрібною …
РОЗДРІБНИЙ ТОРГОВЕЦЬ
рос. розничный торговец особа, яка торгує вроздріб.
РОЗКЛАДОВІ ПОДАТКИ
рос. раскладочные налоги прямі податки, загальна сума яких встановлюється завчасно державними органами для адміністративно-територіальних одиниць, …
РОЗКЛАДОВА СИСТЕМА СТРАХУВАННЯ
рос. раскладочная система страхования первісна форма страхування, що здійснюється за принципом взаємодопомоги у разі стихійного лиха та нещасного …
РОЗМІННА МОНЕТА
рос. разменная монета металеві монети невисокої вартості, що використовуються для дрібних платежів і для розміну більш великих грошей, видачі …
РОЗМІР ПІДПРИЄМСТВА
рос. размер предприятия розмір суб'єкта господарювання, який визначається, виходячи з поєднання економії масштабу та посиленої конкуренції. Таке …
РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА
рос. размещение производства 1. Термін економічної географії, що характеризує розподілення по регіонах виробничих об'єктів різних галузей …
РОЗНАРЯДКА
рос. разнарядка 1. Заявка на ресурси, яка містить вказівку про необхідність і спосіб розподілу загального ресурсу на частини і види, що …
РОЗПИСКА
рос. расписка документ, скріплений підписом особи, яка дала розписку, який є підтвердженням того, що ця особа отримала від іншої гроші, речі, …
РОЗПИСКА КОНТИНЕНТАЛЬНА ДЕПОЗИТНА
рос. расписка континентальная депозитная документ на пред'явника, що дозволяє купівлю-продаж акцій американських, англійських і японських компаній …
РОЗПИСКА ТАЛЬМАНСЬКА
рос. расписка тальманская вантажний документ, що стверджує кількість вантажу і його стан під час приймання на судно або здання в порту …
РОЗПОДІЛЕННЯ
рос. распределение 1. Розподілення грошових коштів, майнових цінностей, прибутків тощо між кимось з наданням певної частки кожному з учасників …
РОЗПОДІЛЕННЯ ВТОРИННЕ
рос. распределение вторичное операції, пов'язані з механізмом розподілення первинних доходів (прямі податки, дивіденди, субсидії, соціальні …
РОЗПОДІЛЕННЯ ВТОРИННЕ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
рос. распределение вторичное ценных вумаг торгівля цінними паперами їх першим власником.
РОЗПОДІЛЕННЯ НА ПРАВАХ ВИНЯТКОВОСТІ
рос. распределение на правах исключительности надання обмеженому колу дилерів виняткового (ексклюзивного) права на продаж товарів у регіонах.
РОЗПОДІЛЕННЯ ПЕРВИННЕ
рос. распределение первичное операції розподілення, пов'язані з виробничою діяльністю (заробітна плата, непрямі податки, внески у фонд соціального …
РОЗПОДІЛЕННЯ ПРИБУТКІВ
рос. распределение прибыли розподілення чистого прибутку підприємства, компанії, акціонерного товариства на частини у вигляді дивідендів …
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
рос. распоряжение 1. Одна з форм управлінського рішення. 2. Управлінський акт, що видається органами управління або посадовими особами у …
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВКЛАДОМ
рос. распоряжение вкладом право, що надається вкладнику грошових коштів розпоряджатися вкладом особисто або через свого представника за …
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗАСТАВНЕ
рос. распоряжение залоговое документ, що видається зареєстрованою особою і містить вимогу щодо внесення в реєстр акціонерного товариства запису …
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПЕРЕДАТНЕ
рос. распоряжение передаточное документ, що видається зареєстрованою особою і містить вимогу здійснити передання акцій, записаних на її ім'я в …
РОЗПОРЯДЖЕННЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ
рос. распоряжение в менеджменте завдання (наказ) керівника підлеглому, що містить розпорядження про те, щоб у певних умовах останній здійснив …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.