Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Р (615)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
РЕЖИМ ПРЕФЕРЕНЦІЙНИЙ
рос. режим преференциальный Див. Преференційний режим.
РЕЖИМ СПЕЦІАЛЬНИЙ
рос. режим специальный нормативні положення, закріплені міжнародними договорами й угодами, які дають можливість юридичним і фізичним особам …
РЕЗЕРВ
рос. резерв запас товарів. грошей, іноземної валюти тощо на випадок непередбаченої потреби; джерело, з якого беруться ресурси, що спеціально …
РЕЗЕРВ ВНЕСКІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
рос. резерв взносов по страхованию жизни фонд, що створюється страховою установою для наступних виплат страхових і викупних сум, а також надання …
РЕЗЕРВ ЛІКВІДНИЙ
рос. резерв ликвидный частина капіталу у формі готівкового резерву, що зберігається для несподіваних високорентабельних інвестицій.
РЕЗЕРВ МАЙБУТНІХ ВИДАТКІВ І ПЛАТЕЖІВ
рос. резерв предстоящих расходов и платежей вид стійких пасивів підприємств, компаній, що створюються в поточному періоді з метою покриття …
РЕЗЕРВ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ
рос. резерв обязательныйи норми резервування коштів, ресурсів, що встановлюються у законодавчому порядку, на основі нормативних документів, чинних …
РЕЗЕРВ ОФІЦІЙНИЙ
рос. резерв официальный офіційні запаси в іноземній валюті, призначені для забезпечення вимог уряду стосовно оплати поточних і короткотермінових …
РЕЗЕРВ ПРЕМІЇ У СТРАХУВАННІ
рос. резерв премии в страховании у перестрахованих договорах — тимчасово утримувана перестраховиком частина премії, що належить перестрахувальнику …
РЕЗЕРВ СТАТУТНИЙ
рос. резерв уставной резервний фонд акціонерного товариства, який визначається статутом.
РЕЗЕРВАЦІЯ
рос. резервация 1. Збереження будь-чого, залишення про запас, у резерві. 2. Залишення за собою права знову повернутися до будь-якого питання. 3. …
РЕЗЕРВИ БАНКІВСЬКІ
рос. резервы банковские кошти комерційних банків та інших кредитних установ, які вони зобов'язані зберігати у центральному банку для забезпечення …
РЕЗЕРВИ ВАЛЮТНІ
рос. резервы валютные Див. Валютні резерви.
РЕЗЕРВИ ВИРОБНИЦТВА
рос. резервы производства внутрішні можливості кращого використання ресурсів підприємств, компаній, що дають змогу збільшувати обсяг виробництва …
РЕЗЕРВИ ДЕРЖАВНІ
рос. резервы государственные створювані державою запаси важливих видів сировини, матеріалів, палива, устаткування, зерна тощо.
РЕЗЕРВИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
рос. резервы коммерческих банков оперативно доступні активи на випадок виникнення раптових значних платіжних вимог вкладниками банків.
РЕЗЕРВИ МІНІМАЛЬНІ
рос. резервы минимальные Див. Резерв обов'язковий.
РЕЗЕРВИ ПОТЕНЦІЙНІ
рос. резервы потенциальные приховані резерви у діяльності акціонерного товариства, компанії, що дають змогу розраховувати на підвищення курсу …
РЕЗЕРВИ РОБОЧОГО ЧАСУ
рос. резервы рабочего времени джерела більш ефективного використання фонду робочого часу протягом робочого дня, місяця або року за рахунок …
РЕЗЕРВИ СТРАХОВІ
рос. резервы страховые фонди, що створюються страховими організаціями для гарантування виплати страхової компенсації.
РЕЗЕРВИ ФІНАНСОВІ
рос. резервы финансовые Див. Резервний капітелі, Фінансові резерви.
РЕЗЕРВНІ ФОНДИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
рос. резервные фонды банковских учреждений запаси грошових білетів і розмінної монети, які ще не перебувають в обігу. Розмір резервних фондів для …
РЕЗЕРВНА ВАЛЮТА
рос. резервная валюта 1. Загальновизнана у світі валюта, що використовується для створення в центральних банках резерву коштів з метою здійснення …
РЕЗЕРВНА НОРМА
рос. резервная норма встановлений у вигляді відсотків норматив депозитних зобов'язань, які комерційний банк повинен зберігати у центральному банку …
РЕЗЕРВНЕ УСТАТКУВАННЯ
рос. резервное оборудование устаткування, що фактично встановлене, але яке відповідно до потреби перебуває у резерві. Воно, як правило, призначене …
РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ
рос. резервный капитал частина власного капіталу компанії, що створюється за рахунок щорічних відрахувань від прибутку. Р. к. є джерелом для …
РЕЗЕРВНИЙ ФОНД
рос. резервный фонд Див. Резервний капітал. Фонд резервний.
РЕЗЕРВУВАННЯ
рос. резервирование (від латин. reservare — зберігати) — 1. Зберігання ресурсів про запас, тобто у резерві. 2. Залишення за собою права …
РЕЗИДЕНТ
рос. резидент (латин. resident- сидячий, той, хто залишається на місці) — юридична або фізична особа, що постійно зареєстрована або постійно …
РЕЗИДЕНЦІЯ
рос. резиденция (латин. residentia — місцеперебування, від residere — залишатися на місці) — 1. Місцеперебування глави держави, уряду, а також …
РЕЗОЛЮТИВНИЙ
рос. резолютивный (латин. resolutivus) — письмовий або усний виклад, що містить у собі остаточні висновки.
РЕЗОЛЮЦІЯ
рос. резолюция (від латин. resolutio — розв'язання, дозвіл) — рішення керівника за результатом розгляду документів. Як правило, Р. складаються з …
РЕЗОН
рос. резон (від фр. raison) — 1. Розумна основа, доказ, розуміння.
РЕЗОННИЙ
рос. резонный (фр. raison, від латин. ratio (rationis) — доказ, підстава, рація) — розумний, обґрунтований, беззаперечний, слушний.
РЕЗЮМЕ
рос. резюме (від фр. resume) — 1. Стислий виклад суті написаного, сказаного або прочитаного. 2. Висновок, підсумок чого-небудь. 3. Складений за …
РЕЙД
рос. рейд (голланд. rede) — 1. Частина акваторії порту, призначена для якірної стоянки судна і перевантаження вантажів. 2. Таємний похід …
РЕЙС
рос. рейс (нім. Reise — подорож) — 1. Закінчена операція переміщення пасажирів або вантажів автомобільним, повітряним, річковим чи іншими видами …
РЕЙТИНГ
рос. рейтинг (англ. rating) — оцінка, причислення до класу, розряду чи категорії. Комерційні організації, установи визначають Р. …
РЕЙТИНГ КРЕДИТНИЙ
рос. рейтинг кредитный (англ. credit rating) — оцінка кредитоспроможності позичальника через індекс, що обчислюється залежно від рівня ризику.
РЕЙТИНГ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ
рос. рейтинг кредитоспособности банка спеціальні показники здатності банків видавати короткотермінові та довготермінові кредити з урахуванням …
РЕЙТИНГ ОБЛІГАЦІЇ
рос. рейтинг облигации показник надійності облігації. Кожному їх випуску спеціальні рейтингові агенти присвоюють Р.о. Зміна рейтингу впливає на …
РЕЙТИНГ СТРАХУВАЛЬНИЙ
рос. рейтинг страховой рівень ставки страхового внеску, що обчислюється шляхом статистичних розрахунків з використанням математичних методів.
РЕЙТИНГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
рос. рейтинг ценных бумаг розряд, категорія, що регламентує якість і надійність цінних паперів щодо погашення і виплати процентів.
РЕКАМБІО
рос. рекамбио (від італ. recambio-зворотний вексель) — зворотний вексель, ретратта, вимога про відшкодування вексельної суми і сплати процентів за …
РЕКАПІТАЛІЗАЦІЯ
рос. рекапитализация зміна структури капіталу компанії (напр., обмін облігацій на акції), що найчастіше виникає через банкрутство.
РЕКАПІТУЛЯЦІЯ
рос. рекапитуляция (від ре... і латин. capitulum- глава, відділ) — 1. Скорочене, стисле повторення сказаного. 2. Звірка записів бухгалтерського …
РЕКВІЗИТ
рос. реквизит (латин. requisitum-необхідне, потрібне, від requiro — потребую) — 1. Сукупність речей, необхідних для здійснення певних дій (напр., …
РЕКВІЗИТ ДОКУМЕНТА
рос. реквизит документа обов'язкові дані, встановлені законодавчими актами або чинними правилами для документів, без яких вони не можуть бути …
РЕКВІЗИЦІЯ
рос. реквизиция (від латин. requisito — вимога) — примусове вилучення державою майна у власника в державних або громадських інтересах за певну …
РЕКВІРЕНТ
рос. реквирент (від латин. requirens — вимагаючий) — власник векселя, що звертається у судові інстанції з вимогою опротестувати вексель.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.