Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Р (615)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
РЕМЮР
рос. ремюр (від фр. remuer — рухати, зрушувати з місця) — оригінальна технологічна операція, що застосовується виноробами у процесі виготовлення …
РЕНАТУРАЛІЗАЦІЯ
рос. ренатурализация відновлення у правах громадянства даної країни осіб, які з будь-яких причин втратили їх.
РЕНАЦЮНАЛІЗАЦІЯ
рос. ренационализация повернення, зворотний перехід у державну власність колишньої приватної власності, яка виникла в результаті раніше проведеної …
РЕНДЖ
рос. рендж ряд портів на відзначеному відрізку берега. Напр.. "Афіни-Марсель рендж" означає, що фрахтівник має право направити судно в будь-який …
РЕНЕГАТ
рос. ренегат (латин. renegatus-від-ступник, від renego — зрікаюсь) — 1. Той, що перейшов у табір противників, зрадник, відступник. 2. Людина, яка …
РЕНОВАЦІЯ
рос. реновация (від латин. renovatio — відновлення) — економічний процес заміщення машин, обладнання, інструменту, що вибувають з виробництва …
РЕНОВАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
рос. реновация основных фондов дії, спрямовані на поновлення елементів (частин) основних виробничих фондів, які вибули внаслідок фізичного і …
РЕНОМЕ
рос. реноме (фр. renomee — репутація) — усталена думка про людину, фірму. Див. також Репутація.
РЕНТА
рос. рента (нім. Rente, фр. rente, від латин. reddo — повертаю, оплачую) — 1. Дохід, що отримується власником від використання землі, майна, …
РЕНТА ДИФЕРЕНЦІЙНА
рос. рента дифференциальная Див. Диференційна рента.
РЕНТА ДОВІЧНА
рос. рента пожизненная умовна рента, за якою платежі припиняються у випадку смерті певної особи (або осіб), як правило, ануїтента.
РЕНТА ЗЕМЕЛЬНА
рос. рента земельная економічна категорія за умов товарного виробництва, що відображає економічну форму реалізації права власності на землю як …
РЕНТА МОНОПОЛЬНА
рос. рента монопольная Див. Монопольна рента.
РЕНТА НАТУРАЛЬНА
рос. рента натуральная 1. Рента, яка дає дохід у вигляді періодичних виплат фіксованих грошових сум. 2. Рентна плата у вигляді частини врожаю …
РЕНТА ФІКСОВАНА
рос. рента фиксированная одна із форм ренти натуральної. Див. також Рента натуральна.
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
рос. рентабельность (від нім. rentabel — дохідний) — ефективність, прибутковість, дохідність підприємства або підприємницької діяльності. …
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ АКТИВІВ
рос. рентабельность активов показник рівня використання активів підприємства, компанії, який визначається відношенням отриманого прибутку до суми …
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ АКЦІЙ
рос. рентабельность акций показник, що дорівнює відношенню курсу акції до прибутку, який вона дає.
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ БАЗОВА
рос. рентабельность базовая Див. Базова рентабельність.
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
рос. рентабельность собственного капитала показник ефективності використання власного капіталу, який обчислюється діленням отриманого від …
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ
рос. рентабельность основного капитала показник ефективності використання основного капіталу підприємства, компанії, який обчислюється відношенням …
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
рос. рентабельность предприятия показник використання основних засобів підприємства, його виробничих ресурсів. Загальна рентабельність …
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПРОДАЖУ
рос. рентабельность продажи показник, що характеризує дохідність операцій від продажу товарів. Визначається відношенням прибутку, отриманого від …
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
рос. рентабельность продукции показник, який характеризує економічну вигідність продукції і визначається відношенням прибутку від її реалізації до …
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ РОЗРАХУНКОВА
рос. рентабельность расчетная рентабельність, визначена на основі розрахункового прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після …
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ ОПЕРАЦІЙ
рос. рентабельность страховых операций показник рівня дохідності страхових операцій, що обчислюється як процентне відношення суми прибутку до …
РЕНТАБЕЛЬНИЙ
рос. рентабельний (від нім. rentabel — дохідний) — виправдовую-чий витрати, доцільний з господарської точки зору, прибутковий, дохідний.
РЕНТИНГ
рос. рентинг (англ. renting) — короткочасна оренда машин і устаткування без права наступного їх викупу орендатором. Див. також Лізинг.
РЕНТНІ ПЛАТЕЖІ
рос. рентные платежи один із видів фіксованих платежів, що їх сплачують підприємства видобувних галузей промисловості. Див. також Фіксовані …
РЕНТНІ ПОЗИКИ
рос. рентные займы один із видів державних позик, коли держава не встановлює строку погашення позики і не бере на себе зобов'язання повернути в …
РЕОРГАНІЗАЦІЯ
рос. реорганизация перебудова, перетворення, зміна структури й організаційних форм підприємств, установ, державних або громадських організацій. …
РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ
рос. реорганизация внешнего долга зміна умов погашення зовнішнього боргу, погоджена країною-боржником з країнами або організаціями-кредиторами, що …
РЕПАРАЦІЯ
рос. репарация (латин. repara-tio — відновлення) — повне або часткове матеріальне або грошове відшкодування збитку, спричиненого війною, яке …
РЕПАТРІАНТ
рос. репатриант (латин. repatrians (repatriantis) — особа, яка повернулась на батьківщину внаслідок репатріації.
РЕПАТРІАЦІЯ
рос. рапатриация (від латин. repatriare — повертатись на батьківщину) — повернення капіталу, вкладеного за кордоном, для інвестицій у своїй країні.
РЕПАТРІАЦІЯ КАПІТАЛІВ
рос. репатриация капиталов (англ. repatriation) — повернення у свою країну капіталів із-за кордону. Може здійснюватись у формі переведення …
РЕПАТРІАЦІЯ ПОЗИК
рос. репатриация займов повернення у країну емітованих у ній облігацій, раніше розміщених серед іноземних позичальників, шляхом викупу цих …
РЕПО
рос. репо (фр. report, від латин. reporto- несу назад, передаю) — 1. Угода про зворотну купівлю раніше проданого товару. 2. Операція на …
РЕПОРТ
рос. репорт (фр. report від латин. reporto — несу назад, передаю) — 1. Біржова операція на ринку цінних паперів, яка полягає в тому, що …
РЕПОРТАЖ
рос. репортаж (фр. reportage, від англ. to report — повідомляти) — жанр журналістики, публіцистики, розповідь працівників преси, радіо, …
РЕПОРТЕР
рос. репортер (фр. reporter) — працівник засобів масової інформації, документального кіно, який збирає і передає інформаційний матеріал з місця …
РЕПОРТНА УГОДА
рос. репортная сделка (фр. report, від латин. reporto — несу назад, передаю) — продаж цінних паперів за курсом дня з умовою їх купівлі через …
РЕПРЕЗЕНТАНТ
рос. репрезентант (фр. representant — представник) — учасник представницької вибірки, що проводиться з метою несуцільного спостереження.
РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ
рос. репрезентативность (від фр. representant-представ-ник) — відповідність результатів несуцільного спостереження (що охоплює не всі одиниці …
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ
рос. репрезентация (від латин. representatio — наочне зображення, представлення) -представлення, ознайомлення, представництво.
РЕПРЕСІЯ
рос. репрессия (латин. repressio- придушення) — захід примусу, покарання, що здійснюється державними чи іншими органами.
РЕПРЕСАЛІЇ
рос. репрессалии (від латин. repressalial-утримувати, зупиняти) — примусові заходи, що застосовуються однією державою у відповідь на неправомірні …
РЕПРЕСИВНИЙ
рос. репрессивный той, що придушує, примусово припиняє щось.
РЕПРИВАТИЗАЦІЯ
рос. реприватизация (від латин. rе...- префікс, що означає відтворення, повторення, privatus — приватний, особистий) — повернення у приватну …
РЕПРИМАНД
рос. реприманд (фр. reprimande) — усна догана.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.