Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Р (615)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
РЕГІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
рос. региональный анализ дослідження питань ефективності розміщення економічної системи на території держави (або у світі) з точки зору поділу …
РЕГІОНАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ
рос. региональный бюджет сукупність бюджетів окремих районів і областей, що входять до складу даного регіону.
РЕГІОНАЛЬНИЙ СТРАХОВИЙ РИНОК
рос. региональный страховой рынок сукупність страхових організацій, національних страхових ринків окремих регіонів, інтеграційно пов'язаних між …
РЕГІСТР
рос. регистр спеціальний орган, що здійснює нагляд у певній сфері управління.
РЕГІСТР КОМЕРЦІЙНИЙ
рос. регистр коммерческий список, в який занесені всі комерційні фірми.
РЕГІСТР КРЕДИТОРІВ
рос. регистр кредиторов регістр, куди записуються кредитори за іпотечними кредитами. Зберігач регістру повідомляє кредиторам про всі зміни, які …
РЕГІСТР НЕРУХОМОСТІ
рос. регистр недвижимости регістр, згідно з яким визначається право на володіння конкретним об'єктом нерухомості з описанням його основних …
РЕГІСТР ТОРГОВИЙ
рос. регистр торговый Див. Торговий регістр.
РЕГАЛІЇ
рос. регалии 1. Підприємства, що ними відає держава, які слугують за джерело державних доходів, напр., пошта, телеграф. 1. У феодальній Західній …
РЕГАЛІЯ ГРОШОВА
рос. регалия денежная виключне право держави на випуск грошей.
РЕГЛАМЕНТ
рос. регламент 1. Правила, що регулюють порядок і час проведення заходів і дій, обмежують їх здійснення певними рамками (Р. зборів, Р. нарад, Р. …
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ
рос. регламентация встановлення правил, що визначають порядок певної діяльності.
РЕГЛАМЕНТУВАТИ
рос. регламентировать виконувати встановлені правила, регламент.
РЕГРЕС
рос. регресс 1. Процеси деградації, зниження рівня розвитку, ознаки застою, повернення до віджилих форм і структур. 2. Зворотна вимога про …
РЕГРЕСІЙНИЙ МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ
рос. регрессионный метод прогнозирования метод прогнозування, оснований на аналізі і використанні стійких статистичних зв'язків між сукупністю …
РЕГРЕСАНТ
рос. регрессант особа, що ставить зворотну вимогу другій особі про відшкодування збитків, які перша особа зазнала від другої. Напр., перша особа …
РЕГРЕСАТ
рос. регрессат особа, проти якої спрямована вимога регресанта.
РЕГРЕСИВНЕ ОПОДАТКУВАННЯ
рос. регрессионное налогообложение оподаткування, за якого зі збільшенням доходу частка (відсоток), що утримується у вигляді податку, зменшується. …
РЕГРЕСНИЙ ПОЗОВ
рос. регрессный иск позов юридичної чи фізичної особи (регресанта) до іншої особи (регресата) про відшкодування сплаченого регресантом збитку з …
РЕГРЕСНИЙ ПОЗОВУ СТРАХУВАННІ
рос. регрессный иск в страховании право вимог органів страхування до особи, винної у заподіянні шкоди.
РЕГРЕСО
рос. регрессо зворотна вимога про відшкодування оплаченої суми збитків, що подається однією фізичною чи юридичною особою другій, з вини якої …
РЕГРЕСУВАТИ
рос. регрессировать занепадати, рухатись назад у розвитку, погіршуватись.
РЕГУЛЬОВАНА ВАЛЮТА
рос. регулируемая валюта метод державного втручання в економіку через грошово-кредитну сферу, за допомогою впливу на валютний курс.
РЕГУЛЬОВАНА СТАВКА ЗА ЗАСТАВНОЮ
рос. регулированная ставка по закладной заставна угода, згідно з якою процентна ставка змінюється залежно від коливання кон'юнктури ринку. Інша …
РЕГУЛЮВАЛЬНІ РАХУНКИ
рос. регулирующие счета рахунки бухгалтерського обліку, призначені для уточнення вартості окремих видів господарських засобів, що здійснюється за …
РЕГУЛЮВАННЯ АНТИДЕМПІНГОВЕ
рос. регулирование антидемпинговое сукупність державних заходів, спрямованих проти продажу експортних товарів на світових ринках за цінами, значно …
РЕГУЛЮВАННЯ АНТИМОНОПОЛЬНЕ
рос. регулирование антимонопольное вжиття державою заходів, спрямованих на недопущення монополізації окремими виробниками тих чи інших видів …
РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНЕ
рос. регулирование валютное Див. Валютне регулювання.
РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНЕ
рос. регулирование государственное Див. Державне регулювання.
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
рос. регулирование экономики вплив органів управління на економіку з метою підтримки фінансово-господарських процесів на певному рівні і …
РЕГУЛЮВАТИ
рос. регулировать 1. Підкоряти певному порядку, правилу, упорядковувати. 2. Встановлювати правильну, необхідну для роботи взаємодію частин …
РЕГУЛЯТОР
рос. регулятор 1. Скеровуючий певний процес, діяльність, упорядковуючий, той, що налагоджує системність, порядок. 2, Організатор керованих …
РЕГУЛЯТОРИ ЕКОНОМІЧНІ
рос. регуляторы экономические економічні важелі, що впливають через механізм інтересів на учасників економічних процесів, суб'єктів господарювання …
РЕДАКТОР
рос. редактор 1. Особа, яка редагує, виправляє, опрацьовує і готує до видання, до друку тексти книг, журналів, наукових розробок, програм тощо. 2. …
РЕДАКТОР ЗВ'ЯЗКУ
рос. редактор связи програма обчислювальної машини, що використовується для побудови завантажувального модуля з одного або більше об'єктних чи …
РЕДАКТОР ЗОБРАЖЕНЬ
рос. редактор изображений програма редагування графічної інформації.
РЕДАКТОР ТЕКСТІВ
рос. редактор текстов програма, що забезпечує редагування текстів програм і документів згідно з командами, що посилаються користувачем. Див. також …
РЕДУКОВАНА СТРАХОВА СУМА
рос. редуцированная страховая сумма страхова сума за договором страхування життя, зменшена у зв'язку з достроковим припиненням оплати …
РЕДУКУВАТИ
рос. редуцировать зниження цінності монети шляхом зменшення вмісту в ній благородного металу.
РЕДУКЦІЯ
рос. редукция 1. Зменшення, послаблення чого-небудь. 2. Зведення складного до більш простого, доступного для аналізу або розв'язання. 3. Падіння …
РЕДУКЦІЯ ПРАЦІ
рос. редукция труда приведення різних видів праці різної складності до єдиної міри за допомогою використання коефіцієнтів складності, важкості …
РЕЕВАКУАЦІЯ
рос. реэвакуация повернення населення, підприємств, установ. майна, техніки у місцевість, звідки вони були вивезені (евакуйовані) внаслідок …
РЕЕКСПОРТ
рос. реэкспорт вивезення із країни раніше завезених, імпортованих сировинних та інших товарів з метою їх перепродажу іншим країнам у тому ж …
РЕЕМІГРАЦІЯ
рос. реэмиграция процес повернення назад у країну населення, яке раніше емігрувало з різних причин в інші країни.
РЕЖИМ
рос. режим 1. Державний устрій, система правління. 2. Встановлений порядок життя, праці, діяльності, відпочинку тощо. 3. Система правил, дій, …
РЕЖИМ ІНТЕРАКТИВНИЙ
рос. режим интерактивный режим взаємодії процесу обробки даних в обчислювальній системі з його користувачем, що полягає у різних формах впливу на …
РЕЖИМ ЕКОНОМІЇ
рос. режим экономии спосіб господарювання, в основу якого покладено принцип ощадливості, мінімізації витрат ресурсів, ресурсозбереження. …
РЕЖИМ КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНИЙ
рос. режим кредитования общий кредитування згідно з чинними інструкціями без надання пільг і застосування кредитних санкцій.
РЕЖИМ НАЙБІЛЬШОГО СПРИЯННЯ
рос. режим наибольшего благоприятствования умови економічних, торговельних відносин між країнами, що передбачають надання одна одній переваг, …
РЕЖИМ НАЦІОНАЛЬНИЙ
рос. режим национальный встановлення у міжнародних договорах і угодах нормативного положення про те, що юридичні особи і громадяни сторін, які …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.