Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру С (601)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
СУБРОГАЦІЯ
рос. суброгация перехід до страховика, який заплатив страхове відшкодування, права вимагати компенсацію від особи, з вини якої завдана шкода …
СУБСИДІЇ НЕПРЯМІ
рос. субсидии косвенные субсидії, що встановлюються у вигляді податкових або інших пільг.
СУБСИДІЇ ПРЯМІ
рос. субсидии прямые адресні субсидії у вигляді коштів, безпосередньо наданих економічним суб'єктам на фінансування капітальних вкладень в …
СУБСИДІАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
рос. субсидиарная ответственность додаткова цивільно-правова відповідальність за зобов'язанням іншої особи — основного боржника, якщо від нього …
СУБСИДІЯ
рос. субсидия вид допомоги, що надається державою окремим державним органам, підприємствам і громадянам з метою забезпечення непередбачених …
СУБСИДУВАННЯ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК
рос. субсидирование процентных ставок відшкодування різниці між встановленою державою пільговою процентною ставкою і розміром ринкових процентів …
СУБСТАНЦІАЛЬНІСТЬ
рос. субстанциальность витіснення із фрази дієслова і заміна його менш емоційно вираженою формою, як правило, віддієслівним іменником або …
СУБСТАНЦІЯ
рос. субстанция 1. Незмінна основа всього існуючого, реального, реалістичного, протилежна мінливому і випадковому. 2. Основа, сутність чого-небудь.
СУБСТИТУТ
рос. субститут товар, що заміняє інший товар, який має подібні з ним властивості. Див. також Замінники.
СУВЕНІР
рос. сувенир подарунок на згадку або річ, пов'язана зі спогадами.
СУВЕРЕНІТЕТ
рос. суверенитет економічна незалежність держави, регіону від інших держав, регіонів.
СУД
рос. суд спеціальний державний орган, який здійснює правосуддя шляхом розгляду й ухвал карних справ, цивільних, трудових або інших спірних питань …
СУДАНСЬКИЙ ФУНТ
рос. суданский фунт грошова одиниця Судану. Був уведений у 1957 р., дорівнює 100 піастрам (1000 мільємам).
СУДДЯ
рос. судья обрана у встановленому законом порядку службова особа, що здійснює від імені держави розгляд у суді цивільних і кримінальних справ. При …
СУДЖЕННЯ
рос. суждения найпростіша форма вираження змісту поняття, логіки мислення, в якій стверджується або заперечується певна дія пізнання. В С. …
СУДОВА ВЛАДА
рос. судебная власть система судових органів держави, що здійснює правосуддя.
СУКРЕ
рос. сукре грошова одиниця Еквадору, дорівнює 100 сентаво. Введена у 1884 р. із золотим вмістом у 1,4516 г чистого золота та срібним — 22,5 г …
СУКУПНІСТЬ СТАТИСТИЧНА
рос. совокупность статистическая множина (скінченна чи нескінченна) предметів або явищ (соціально-економічних, фізичних тощо), об'єднаних …
СУКУПНИЙ ПОПИТ
рос. совокупный спрос загальний обсяг товарів і послуг, на які є попит, або які можуть бути куплені при різних рівнях цін. Якщо ціна знижується, …
СУКУПНИЙ СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ
рос. совокупный общественный продукт сума матеріальних благ, вироблена за певний період (звичайно за рік) в усіх галузях матеріального виробництва …
СУМ
рос. сум грошова одиниця Узбекистану.
СУМІСНИЦТВО
рос. совместительство одночасне обіймання тим самим працівником, крім основної, іншої платної посади або виконання іншої постійної платної роботи …
СУМІЩЕННЯ ПРОФЕСІЙ
рос. совместительство профессий виконання працівником, поряд з основною, роботи за іншою професією, спеціальністю або посадою. На відміну від …
СУМА
рос. сумма загальна кількість, сукупність товарів, грошових ресурсів тощо.
СУПЕР...
рос. супер... префікс, що означає зверху, над, найвищу якість, посилену дію (напр., супермен, суперприз).
СУПЕРАРБІТР
рос. суперарбитр голова третейського суду, до складу якого входять кілька арбітрів.
СУПЕРВІЗОР
рос. супервизор частина керуючої програми операційної системи обчислювальної машини, яка реалізує введення і виведення інформації, обмін …
СУПЕРМАРКЕТ
рос. супермаркет великий універсальний магазин, у якому представлено широкий асортимент продовольчих і супутніх непродовольчих товарів з наданням …
СУПОЗИЦІЯ
рос. суппозиция припущення, здогад, домисел.
СУСПІЛЬНІ ЗВ'ЯЗКИ
рос. общественные связи діяльність, метою якої є інформування громадян, засобів масової інформації про рішення, що приймаються урядом, державними …
СУСПІЛЬНІ ФОНДИ СПОЖИВАННЯ
рос. общественные фонды потребления Див. Суспільне благо.
СУСПІЛЬНА АКТИВНІСТЬ
рос. общественная активность стан активності окремих осіб (фізичних і юридичних), який спонукається внутрішніми суб'єктивними регуляторами …
СУСПІЛЬНА ДОПОМОГА
рос. общественная помощь державні програми допомоги малодохідним, низькооплачуваним, малозабезпеченим верствам населення у вигляді різноманітної …
СУСПІЛЬНЕ БАГАТСТВО
рос. общественное богатство те саме, що й національне багатство.
СУСПІЛЬНЕ БЛАГО
рос. общественное благо суспільні фонди споживання — товари і послуги, що надаються державою її громадянам на рівних засадах. Такі блага не можуть …
СУСПІЛЬНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ
рос. общественное разделение труда відособлення різних видів праці в суспільстві, в результаті чого виробники здійснюють різноманітну виробничу …
СУСПІЛЬНО КОРИСНА ПРАЦЯ
рос. общественно полезный труд усі види трудової діяльності людини, що спрямовані на створення матеріальних і духовних благ для задоволення потреб …
СУСПІЛЬНО НЕОБХІДНИЙ РОБОЧИЙ ЧАС
рос. общественно необходимое рабочее время кількість робочого часу, потрібна для виготовлення будь-якої споживної вартості за середніх умов …
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ФОРМАЦІЯ
рос. общественно-экономическая формация певний історичний тип суспільства з властивими йому способом виробництва, базисом (Див. Базис) і …
СУСПІЛЬСТВО
рос. общество сукупність людей, об'єднаних певними відносинами, зумовленими історично змінним способом виробництва матеріальних і духовних благ.
СФЕРА
рос. сфера 1-У математиці — сукупність точок, рівно-напрямлених від даної точки. 2. Область дії, межі поширення чогось (напр. виробництва, …
СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ
рос. сфера обслуживания сукупність галузей і підгалузей народного господарства, продукти праці яких виступають у вигляді послуг — побутове …
СФЕРА ПОСЛУГ
рос. сфера услуг інфраструктура, що охоплює ті галузі народного господарства, які надають в основному послуги споживачам. До них належать …
СФРАГІСТИКА
рос. сфрагистика 1. Печаткове мистецтво (виготовлення печаток). 2. Печаткове право (правові норми) застосування печаток. 3. Печаткознавство (наука …
СХЕМА
рос. схема 1. Спрощене зображення, викладення чогось у загальних, основних рисах. 2. Кресленик, що передає основну ідею якоїсь моделі, приладу …
СХОВИЩА БАНКІВСЬКІ
рос. хранилища банковские спеціально обладнані місця збереження цінностей банку, готівки (паперових грошей і монет), золота, коштовностей, …
СХОВИЩЕ ГРОШОВЕ
рос. хранилище денежное Див. Сховища банківські.
СХОВУ ДОГОВІР
рос. хранения договор договір, за яким одна сторона зобов'язується зберігати майно, передане їй другою стороною, і повернути це майно в цілості. …
СЮРВАЙТЕР
рос. сюрвайтер особа, яка за дорученням заінтересованої сторони (фрахтувальника, вантажовідправника) робить офіційний висновок про стан вантажу, …
СЮРВЕЙЄР
рос. сюрвейер експерт, що на прохання страхувальника або страховика здійснює огляд застрахованих суден або тих, які підлягають страхуванню.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.