Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру С (601)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
СПОСТЕРЕЖЕННЯ СУЦІЛЬНЕ
рос. наблюдение сплошное вид статистичного спостереження, яке охоплює всі одиниці сукупності, що становлять досліджуване явище. Напр., загальний …
СПОСТЕРЕЖНА РАДА
рос. наблюдательный совет орган, що вибирається загальними зборами акціонерів для здійснення контролю за діяльністю правління акціонерного …
СПОТ
рос. спот біржова або позабіржова операція продажу наявного товару або валюти, що передбачає негайну поставку й оплату. Величина валютного курсу …
СПОТ-РИНОК
рос. спот-рынок ринок, на якому операції залагоджуються протягом кількох ділових днів з дня операції.
СПРАВА
рос. дело 1. Коло занять, галузь знань або навичок, професія. 2. Підприємництво. 3. Адміністративний або судовий розгляд будь-якого спірного …
СПРАВЖНЯ ВАРТІСТЬ
рос. истинная стоимость дійсна (реальна) вартість об'єкта, товарів у поточних цінах, що встановлюється при оцінці обсягів продажу, виторгу, …
СПРЕД
рос. спред 1. Одночасна купівля і продаж ф'ючерсних контрактів на один і той самий товар з різними строками поставки. 2. Одночасна купівля і …
СПРЕД ЗАГАЛЬНИЙ
рос. спред общий різниця між ціною придбання цінних паперів інвестором і ціною, за якою їх реалізує емітент, що обумовлюється наявністю знижок і …
СПРЕД КАЛЕНДАРНИЙ
рос. спред календарный спосіб ведення операцій з опціонами на купівлю і продаж, за яким продається опціон з коротким строком дії, а купується з …
СПРЕД ПОДАТКОВИЙ
рос. спред налоговый одночасні продаж і купівля ф'ючерсних контрактів з метою зниження податків.
СПРЕДЕР
рос. спредер біржовий торговець, який купує і одночасно продає ф'ючерсні контракти з різними термінами.
СТІЙКІ ПАСИВИ
рос. устойчивые пассивы суми постійної нормальної кредиторської заборгованості, які за умов їх використання прирівнюють до власних оборотних …
СТІЙКІСТЬ АСОРТИМЕНТУ
рос. устойчивость ассортимента ситуація на ринку, яка характеризується постійною відповідністю між пропозицією товарів у їх асортименті і …
СТІЙКІСТЬ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МАШИНИ ДО ПЕРЕШКОД
рос. помехоустойчивость вычислительной машины здатність обчислювальної машини зберігати якість функціонування під впливом на неї зовнішніх …
СТІЙКІСТЬ ЦІН
рос. устойчивость цен біржовий термін, що визначає показник рухомості цін. В операціях з цінними паперами, забезпеченими замовленнями, показник …
СТІЙКИЙ ГРОШОВИЙ ОБІГ
рос. устойчивое денежное обращение стан обігу грошей, що характеризується відповідністю грошової і товарної маси, наявністю грошей в обігу в такій …
СТАБІЛІЗАЦІЙНІ ПРОГРАМИ
рос. стабилизационные программы 1. Сукупність заходів, що здійснюються урядом країни з метою стабілізації економіки, виходу з економічної кризи. …
СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ ФОНД
рос. стабилизационный фонд Див. Фонд стабілізації.
СТАБІЛІЗАЦІЯ
рос. стабилизация 1. Поступове поліпшення економічного розвитку після виходу країни з кризового стану, що проявляється у зростанні виробництва …
СТАБІЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ
рос. стабилизация экономики гальмування, зупинення економічного спаду, інфляційних процесів, закріплення і підтримка показників функціонування …
СТАБІЛЬНІСТЬ ЦІН
рос. стабильность цен ситуація на ринку, за якої темпи інфляції настільки незначні, що не зумовлюють зростання цін на товари і послуги. Досягнення …
СТАБІЛЬНИЙ
рос. стабильный міцний, стійкий, постійний, сталий.
СТАВКА
рос. ставка економічний термін, що стосується податку, банківського процента, платежу й означає розмір, частку, процентну частку податкових …
СТАВКА ДИСКОНТНА
рос. ставка дисконтная ставка, за якою центральний банк надає кредити комерційним банкам за міжбанківськими позичками.
СТАВКА ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕНТА
рос. ставка учетного процента ставка, за якою центральний банк надає кредити комерційним банкам для поповнення їхніх грошових резервів і …
СТАВКА ПРОЦЕНТА
рос. ставка процента Див. Процентна ставка.
СТАВКА ПРОЦЕНТНА ОСНОВНА
рос. ставка процентная основная ставка, за якою комерційні банки надають позичку своїм стабільним, найкредитоспроможнішим, надійним клієнтам.
СТАВКА РЕАЛЬНА
рос. ставка реальная ставка податку, процента, платежу, що встановлюється в умовах інфляції. Дорівнює діючій номінальній ставці, зменшеній з …
СТАВКА РЕФІНАНСУВАННЯ
рос. ставка рефинансирования ставка, за якою комерційні банки залучають дешеві короткострокові міжбанківські позички або кредити центрального …
СТАВКА РОЗПОДІЛУ
рос. ставка распределения процент прибутку, одержаного підприємством і розподіленого між акціонерами у формі виплати дивідендів.
СТАВКА ТАРИФНА
рос. ставка тарифная Див. Тарифна ставка.
СТАВКА ФРАХТОВА
рос. ставка фрахтовая ціна морського перевезення вантажів, пасажирів. Вона включає витрати на транспортування продукції і середній прибуток. С.ф. …
СТАГНАЦІЯ
рос. стагнация застій в економіці, виробництві, торгівлі, що передує спаду, супроводжує спад.
СТАГФЛЯЦІЯ
рос. стагфляция особливий кризовий стан спаду економіки країни, що характеризується спадом виробництва і зростанням інфляції.
СТАДІЯ
рос. стадия період, фаза економічного процесу. У відтворювальному процесі розрізняють стадії виробництва, розподілу, обміну, споживання. У …
СТАДІЯ ВІДТВОРЕННЯ
рос. стадия воспроизводства етапи руху сукупного суспільного продукту: виробництво, розподіл, обмін і споживання. Між ними існує внутрішній …
СТАЖ
рос. стаж тривалість будь-якої діяльності людини. Див. також Трудовий стаж.
СТАЖ РОБОТИ
рос. стаж работы Див. Трудовий стаж.
СТАЖЕР
рос. стажер особа, яка набуває практичних навичок з певної спеціальності, професії.
СТАЖУВАННЯ
рос. стажировка форма виявлення придатності працівника до тієї чи іншої роботи або підвищення кваліфікації. За юридичною природою С. близьке до …
СТАЙЛІНГ
рос. стайлинг форма і зовнішній вигляд товару, що його просувають на ринок при маркетингових операціях.
СТАН НА РИНКУ
рос. положение на рынке ситуація на ринку певного виду товарів і послуг, що характеризується станом кон'юнктури, і в першу чергу рівнем попиту і …
СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ
рос. состояние профессиональной заинтересованности глибокий, ґрунтовний, суспільне та особисто мотивований, сильний інтерес до професійної праці; …
СТАНДАРТ
рос. стандарт 1. Затверджений відповідними державними органами зразок, еталон предмета, який береться за основу для зіставлення з іншими …
СТАНДАРТИ МІЖНАРОДНІ
рос. стандарты международные розроблені Міжнародною організацією стандартизації (180) документи, що регламентують основні показники, технічні …
СТАНДАРТИЗАЦІЯ
рос. стандартизация встановлення й застосування правил для впорядковування діяльності у певній галузі, зокрема для досягнення загальної …
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ
рос. стандартизация документов встановлення стандартних розмірів (за формою і змістом) певних бухгалтерських та інших документів, які …
СТАНДАРТНИЙ
рос. стандартный 1. Той, що відповідає вимогам стандарту, типовий. 2. Переносно — шаблонний, трафаретний, позбавлений оригінальності.
СТАНЦІЯ
рос. станция 1. Пункт зупинки (стоянка) сухопутного транспорту, а також сукупність будов, споруд, пристроїв на цьому пункті. 2. Підприємство, …
СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ
рос. старение населения збільшення у загальній чисельності населення частки (питомої ваги) осіб, старших працездатного віку. Якщо вона менша 8 %, …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.