Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру С (601)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
СТАРТ
рос. старт 1. Момент початку чогось (спортивних змагань, запуску машини). 2. Переносно — початкова стадія якоїсь справи.
СТАРТОВА ЦІНА
рос. стартовая цена початкова (номінальна) "відпускна" ціна на товари, призначена для реалізації на торгах, аукціонах. Як правило, реальна ціна, …
СТАТИСТ
рос. статист 1. Актор, що виконує ролі без слів; суфлер; учасник масових сцен. Інша назва — фігурант. 2. Переносно — пасивний спостерігач, …
СТАТИСТИКА
рос. статистика наука, яка вивчає кількісний бік масових суспільно-економічних явищ і процесів у взаємозв'язках і взаємозумовленості, а також у …
СТАТИСТИКА БАНКІВСЬКА
рос. статистика банковская система збору, узагальнення, передавання, накопичення і зберігання банківської інформації, необхідної для …
СТАТИСТИКА ЕКОНОМІЧНА
рос. статистика экономическая галузь статистики, що вивчає стан і динаміку економічного розвитку країни, матеріальне виробництво, підприємництво з …
СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНА
рос. статистика социальная розділ статистики, що містить систематичну кількісну інформацію узагальнюючого характеру щодо стану соціальних процесів …
СТАТИСТИЧНІ МИТА
рос. статистические пошлины мита, що стягуються при перевезенні товарів через кордон для компенсації відповідних адміністративних витрат на облік …
СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
рос. статистическая отчетность форма статистичного спостереження, за якою статистичні органи у визначені строки одержують від підприємств, установ …
СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
рос. статистическое моделирование моделювання економічних, демографічних, соціальних та інших явищ і процесів на основі статистичних даних, …
СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
рос. статистическое наблюдение перший етап і найважливіший метод статистичного дослідження, що полягає в систематичній реєстрації і планомірному …
СТАТИЧНА ЕКОНОМІКА
рос. статичная экономика стабільна економіка, що характеризується постійною пропозицією ресурсів, технікою, технологією, смаками споживачів. За …
СТАТИЧНИЙ
рос. статический пов'язаний зі статикою, нерухомий, той, що розглядається у стані спокою і рівноваги.
СТАТТІ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ
рос. статьи доходов и расходов бюджета окремі позиції, що характеризують різні види доходів і видатків у грошовому вираженні. Сумарні доходи …
СТАТУС
рос. статус правовий стан юридичних і фізичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності, що характеризується і визначається їх …
СТАТУС-КВО
рос. статус-кво 1. Термін у міжнародному праві, який застосовується для визначення становища, що існувало або існує у якийсь певний момент. 2. …
СТАТУТ
рос. устав документ, що визначає структуру, права та обов'язки підприємств, державних органів, громадських організацій.
СТАТУТ ПІДПРИЄМСТВА
рос. устав предприятия юридичний документ, який засвідчує, що дана організація здійснює виробничо-господарську діяльність, дозволену законом, на …
СТАТУТ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
рос. устав юридического лица нормативний акт (статут, положення тощо), що визначає завдання, мету, права й обов'язки, організацію діяльності, …
СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
рос. уставной капитал зафіксований у статуті акціонерного товариства, компанії вихідний капітал у грошовому вираженні, що створюється за рахунок …
СТАТУТНИЙ ФОНД
рос. уставной фонд сукупність грошових ресурсів, майна та інших матеріальних засобів, яка необхідна для започаткування і здійснення діяльності …
СТАТУТНИЙ ФОНД СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
рос. уставной фонд совместного предприягия сукупність матеріальних і грошових ресурсів, що являють собою постійний внесок вітчизняних і зарубіжних …
СТЕЛАЖ
рос. стеллаж подвійний опціон — форма термінових операцій купівлі-продажу цінних паперів, яка характеризується тим, що особа, яка купила С., має …
СТЕЛС-КОМПАНІЯ
рос. стелс-компания нелегальна компанія, що купує і продає товар за готівку.
СТЕНД
рос. стенд 1. Щит або інше обладнання, прилаштоване для демонстрації експонованих предметів, матеріалів, діаграм тощо. 2. Установка, де …
СТЕНД-БАЙ
рос. стенд-бай умови кредитного договору, згідно з яким банк резервує до встановленого строку обумовлену суму, а клієнт використовує її частково …
СТЕНОГРАМА
рос. стенограмма дослівний запис доповідей, промов, виступів на зборах, нарадах, засіданнях колегіальних органів. Підписується головою зборів …
СТЕНОГРАФІЯ
рос. стенография система спеціальних значків: геометричних та елементів літер рукописного письма, пристосована для швидкого запису слів промовця.
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
рос. стерилизация 1. Операції центрального банку на відкритому ринку, що здійснюються для компенсації резервів грошово-кредитної системи, …
СТЕРЛІНГ
рос. стерлинг встановлена законом проба англійських срібних та золотих монет.
СТЕРЛІНГОВА ЗОНА
рос. стерлинговая зона валютне угруповання держав, очолюване Великобританією, грошові системи та розрахунки за зовнішньоекономічними операціями …
СТИВІДОР
рос. стивидор офіційна особа (представник фірми), що відає завантаженням і розвантаженням судна в іноземних портах.
СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА
рос. стиль руководства сукупність неформалізованих прийомів керівництва в трудовому колективі. Є проявом специфічних особливостей праці керівника. …
СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА АВТОКРАТИЧНИЙ
рос. стиль руководства автократический спосіб управління економікою, підприємством, який заснований на зосередженні влади в руках однієї особи. За …
СТИМУЛ
рос. стимул 1. Причина, що спонукає до дії. 2. Предмет (об'єкт) зацікавленості у здійсненні чого-небудь. 3. Подразник, який викликає реакцію, дію. …
СТИМУЛЮВАННЯ
рос. стимулирование економічне спонукання, використання матеріальних стимулів з метою впливу на виробників, споживачів, покупців таким чином, щоб …
СТИПЕНДІЯ
рос. стипендия грошова допомога, що надається студентам, аспірантам, особам, які проходять спеціальний курс навчання.
СТИХІЙНЕ ЛИХО
рос. стихийное бедствие явище, спричинене дією сил природи (повінь, землетрус, снігові замети тощо), що завдало шкоди або порушило нормальний …
СТИХІЯ
рос. стихия 1. В античній філософії одне з матеріальних начал буття (повітря, вітер, земля, вогонь, вода). 2. Явище природи, що має характер …
СТОК-МАЙСТЕР
рос. сток-мастер 1. Орган. що дає змогу отримувати в будь-який момент інформацію щодо акцій і фірм, яким ці акції належать. 2. Спеціальний …
СТОКБРОКЕР
рос. стокброкер особа, яка діє від імені свого клієнта і здійснює операції купівлі-продажу акцій, паїв, інших цінних паперів за певну винагороду.
СТОКИСТ
рос. стокист фірма в країні-імпортері, що здійснює експортно-імпортні операції на підставі спеціального договору про консигнацію. Має власні …
СТОН
рос. стон міра ваги в англійській системі мір, дорівнює 6,35 кг.
СТОРНО
рос. сторно новий додатковий бухгалтерський запис в облікових документах, у яких допущена помилка. Для виправлення поруч з помилковим записом …
СТОРНУВАННЯ
рос. сторнирование 1. У страхуванні — скорочення страхового портфеля страхування життя шляхом дострокового призупинення договору через несплату …
СТОРОНИ
рос. стороны юридичні і фізичні особи, які укладають або уклали між собою договір.
СТОТИНКА
рос. стотинка болгарська розмінна монета, дорівнює 1/100 лева.
СТОХАСТИЧНИЙ
рос. стохастический випадковий, імовірнісний.
СТРІЧКОВИЙ ДРУКУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ
рос. ленточное печатающее устройство друкуючий пристрій ударної дії, в якому шрифт нанесений за допомогою методу травлення на сталевій стрічці. …
СТРІЧКОВИЙ ФАЙЛ
рос. ленточный файл файл, що має послідовну організацію і розміщується на магнітній стрічці.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.