Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру С (601)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
СТРАЙК
рос. забастовка масове призупинення роботи працівниками окремого підприємства, групи підприємств, галузі на певний строк або на необмежений строк …
СТРАЙКОВИЙ ФОНД
рос. забастовочный фонд фонд, що створений профспілкою для матеріальної підтримки страйкарів.
СТРАТЕГІЧНІ ЗАПАСИ
рос. стратегические запасы Див. Запаси стратегічні.
СТРАТЕГІЧНІ ТОВАРИ
рос. стратегические товары окремі види товарів (зброя, машини, обладнання, технічні та технологічні новинки тощо), експорт яких з країни обмежений …
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
рос. стратегическое планирование система дій, спрямована на вироблення комплексу цілей, завдань, програм і розробку шляхів, засобів і технологій …
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ
рос. стратегическое планирование маркетинга сукупність довгострокових ідей, настанов, розрахунків і прогнозів щодо перспектив розвитку і основного …
СТРАТЕГІЯ
рос. стратегия основні форми і методи перспективних дій, пов'язаних з вирішенням основних проблем, реалізацією стратегічних програм, досягненням …
СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ
рос. стратегия маркетинга формулювання і перспективне визначення основних довгострокових цілей, програм і завдань підприємства (фірми), …
СТРАТЕГІЯ РИНКУ
рос. стратегия рынка визначення основних напрямів розвитку товарного або регіонального ринків, виходячи з оцінок поточної кон'юнктури і перспектив …
СТРАТИФІКАЦІЯ
рос. стратификация 1. Упорядкування об'єктів системи за рівнями (стратами) для ієрархічного описання системи. 2. Підготовка насіння с.-г. культур …
СТРАТИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНА
рос. стратификация социальная термін, що позначає основні соціальні відмінності і нерівність у сучасному суспільстві.
СТРАХОВІ ЗАПАСИ
рос. страховые запасы запаси, що їх створюють для забезпечення безперервності виробничого процесу. Див. також Запаси виробничі.
СТРАХОВІ ЗБИТКИ
рос. страховой ущерб шкода, заподіяна страхувальникові внаслідок настання страхового випадку.
СТРАХОВІ ФОНДИ
рос. страховые фонды резерви сировини, палива, насіння, товарів, матеріалів, грошових ресурсів тощо, що створюються державою, підприємствами на …
СТРАХОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
рос. страховая ответственность обов'язок страховика виплачувати страхувальнику страхове відшкодування або страхову суму у разі настання …
СТРАХОВА КОМПАНІЯ
рос. страховая компания компанія, яка здійснює страхування життя, здоров'я людей, майна громадян і підприємств, транспортних засобів, вантажів, що …
СТРАХОВА МЕДИЦИНА
рос. страховая медицина форма медичного обслуговування населення з оплатою його із страхових фондів, які формуються з бюджетних асигнувань, …
СТРАХОВА ОЦІНКА
рос. страховая оцен-ка визначення вартості об'єкта страхування (будівлі, машини, тварини, врожай с.-г. культур та ін.), що є підставою для …
СТРАХОВА РЕНТА ДОВІЧНА
рос. страховая рента пожизненная регулярний дохід, що виплачується застрахованій особі до кінця П життя з фонду, накопиченого за рахунок страхових …
СТРАХОВА СУМА
рос. страховая сумма 1. Сума, на яку страхується об'єкт, або ризик; основний елемент страхування, згідно з яким встановлюються страхові платежі і …
СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ
рос. страховое возмещение грошова сума, що виплачується страховиком на відшкодування збитку внаслідок настання страхового випадку.
СТРАХОВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
рос. страховая оговорка умова страхового договору.
СТРАХОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
рос. страховое обязательство зобов'язання, що беруть на себе учасники страхування (страховик і страхувальник) і які при добровільному страхуванні …
СТРАХОВЕ СВІДОЦТВО
рос. страховое свидетельство документ, посвідчення про страхування, який видають органи страхування при оформленні майнового чи особистого …
СТРАХОВИЙ ВИПАДОК
рос. страховой случай випадок, у разі настання якого відповідно до закону або договору страхування страховик зобов'язаний виплатити страхове …
СТРАХОВИЙ ВНЕСОК
рос. страховой взнос 1. Грошова сума, що оплачується страхувальником страховику за страхування, тобто за зобов'язання відшкодувати втрати. 2. …
СТРАХОВИЙ ЗБІР
рос. страховой сбор плата за обов'язковим страхуванням пасажирів, яка входить у вартість квитка.
СТРАХОВИЙ ПОЛІС
рос. страховой полис Див. Поліс страховий.
СТРАХОВИЙ ПУЛ
рос. страховой пул об'єднання страхових компаній.
СТРАХОВИЙ РИНОК
рос. страховой рынок Див. Ринок страховий.
СТРАХОВИК
рос. страховщик організація, яка проводить страхування і бере на себе зобов'язання відшкодувати страхові збитки шляхом виплати страхової суми.
СТРАХУВАЛЬНИК
рос. страхователь фізична або юридична особа, яка страхує свої цінності шляхом укладання зі страховиком договору страхування.
СТРАХУВАННЯ
рос. страхование система заходів щодо організованого спеціальними страховими державними і недержавними органами захисту майнових інтересів …
СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
рос. страхование ответственности вид страхування, об'єктом якого є відповідальність страхувальника перед третіми особами, які страхуються …
СТРАХУВАННЯ ЕКСПОРТНИХ КРЕДИТІВ
рос. страхование экспортных кредитов здійснюється при всіх експортних зовнішньоекономічних операціях з метою запобігання ризиків, пов'язаних з …
СТРАХУВАННЯ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
рос. страхование экспортных операций при зовнішньоекономічних операціях цей вид страхування є обов'язковим. Здійснюється з метою запобігання …
СТРАХУВАННЯ КАСКО
рос. страхование каско страхування транспортних засобів (суден, літаків, гелікоптерів, автомашин та ін.) без майна, вантажів, що перевозиться ними.
СТРАХУВАННЯ КОРОТКОСТРОКОВЕ
рос. страхование краткосрочное страхування, строк якого не перевищує року: всі види добровільного страхування майна юридичних і фізичних осіб, …
СТРАХУВАННЯ МАЙНА
рос. страхование имущества система заходів щодо організованого захисту майна юридичних і фізичних осіб за рахунок створених з їх участю …
СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНЕ
рос. страхование медицинское 1. Інструмент для відшкодування витрат при платній медицині. 2. Додаткове джерело фінансування медичних витрат при …
СТРАХУВАННЯ ОБОВ'ЯЗКОВЕ
рос. страхование обязательное страхування. за якого страхові відносини виникають з огляду на закон. Його здійснення не потребує попереднього …
СТРАХУВАННЯ ОСОБИСТЕ
рос. страхование личное страхування, за якого об'єктом страхових відносин є життя, здоров'я, працездатність людини. Проводиться воно як у …
СТРАХУВАННЯ ПОЗИК
рос. страхование займов страхування кредитного ризику при здійсненні кредитних операцій (підписанні кредитних угод) з метою зменшення або …
СТРАХУВАННЯ РИЗИКУ
рос. страхование риска вид страхування, суть якого полягає в зменшенні комерційного ризику за рахунок страхування при здійсненні підприємницьких …
СТРАХУВАННЯ СОЦІАЛЬНЕ
рос. страхование социальное система матеріального забезпечення та обслуговування громадян у похилому віці, у випадку хвороби, повної чи часткової …
СТРИМУЮЧА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА
рос. сдерживающая фискальная политика заходи уряду, спрямовані на скорочення урядових закупок або на зростання чистих податків, щоб стримати …
СТРИМУЮЧИЙ МАРКЕТИНГ
рос. сдерживающий маркетинг діяльність у сфері ринку товарів, спрямована на обмеження ірраціонального попиту (попиту на товари, що негативно …
СТРИНГ
рос. стринг група однорідних товарів, які об'єднуються на аукціоні за певними ознаками і продаються разом, за однією (загальною) ціною.
СТРИП
рос. стрип купівля акцій з метою отримання дивідендів.
СТРОК АКЦЕПТУ
рос. срок акцепта період, протягом якого підприємство, організація, власник розрахункового рахунку може заявити банкові про свою відмову від …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.