Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру У (152)

< 1 2 3 4 > >>
УНІЯ МИТНА
рос. уния таможенная 1. Спільна митна територія з єдиним зовнішнім митним тарифом. Створюється для усунення перешкод у відносинах між країнами, що …
УНИКНЕННЯ ПОДАТКІВ
рос. избежание налогов зниження суми сплачуваних податків законним шляхом.
УНЦІЯ
рос. унция 1. Вагова одиниця ( 27 г) і римська монета. У середні віки — лічильно-грошова одиниця, що становила 20 динаріїв. 2. Тройська У. — …
УОЛЛ-СТРІТ
рос. Уолл-стрит 1. Всесвітньовідома вулиця в Нью-Йорку, на якій розташовано фондову біржу, ряд найбільших банків. 2. Переносно — фінансова …
УОРАНТ
рос. уорант свідоцтво, що видається власникові про одержання на зберігання товарів із зазначенням ваги, кількості місць, якості і кількості …
УОШ
рос. уош форма розрахункової угоди в ранній період діяльності бірж. Згідно з такою угодою розрахунки за продані і куплені товари між брокерами …
УОШ-АУТ
рос. уош-аут проведення розрахунків за контрактами, здійснених розрахунковою палатою шляхом взаємозаліку вимог при рахунках чистої позиції брокера.
УПАКОВКА , ПАКУВАННЯ
рос. упаковка певний матеріал (папір, картон, фольга, тканина, поліетилен, пластик), обшивка, тара та ін., у який упаковують товари. Витрати на …
УПАКУВАННЯ ДАНИХ
рос. упаковка данных розміщення структури даних у пам'яті або при переданні по лінії зв'язку, коли кожному її елементу виділяється мінімально …
УПОВНОВАЖЕНІ БАНКИ
рос. уполномоченные банки комерційні банки чи інші фінансово-кредитні установи, що мають дозвіл урядових органів на проведення "банківських …
УПОСЕРЕДНЕННЯ
рос. усреднение 1. Купівля цінних паперів у зв'язку зі зростанням попиту на них, щоб не допустити підняття середньої ціни покупки. 2. Продаж …
УПРАВА
рос. управа назва місцевих органів державного управління або місцевих органів самоврядування в Україні за часів підпорядкованості Росії (напр., …
УПРАВЛІННЯ
рос. управление елемент, складова виробничих, підприємницьких та інших відносин, що ставлять своїм завданням координувати, погоджувати діяльність …
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
рос. управление активами діяльність фірми щодо прибуткового (з мінімальним ризиком) розміщення власних і залучених коштів. Розрізняють управління …
УПРАВЛІННЯ ДІАЛОГОМ
рос. управление диалогом функція керуючої програми, що забезпечує взаємодію прикладних програм з користувачами в інтерактивному режимі на …
УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ
рос. управление имуществом 1. Встановлення власником майна правил, умов його використання, здання в оренду, продажу. 2. Право розпоряджатися …
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
рос. управление предприятием сукупність методів і прийомів керівництва колективом людей, усіма ланками підприємства для організації і координації …
УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ
рос. управление спросом використання методів податкової і грошово-кредитної політики для збільшення або зменшення обсягів попиту. Напр., зменшення …
УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ
рос. управление риском діяльність підприємства, фірми, банку, спрямована на скорочення можливих втрат, зумовлених ризиком. Найпоширенішими є …
УПРАВЛІННЯ РИНКОМ
рос. управление рынком регулювання з боку держави ринку і ринкових відносин, здебільшого через систему оподаткування та обмежень і …
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
рос. управление качеством продукции методи і діяльність, спрямовані на досягнення такої якості продукції, яка б відповідала …
УПРАВЛІНСЬКА ПРАЦЯ
рос. управленческий труд праця працівників апарату управління, що є частиною сукупної суспільної праці (діяльність усіх керівних, …
УПРАВЛІНСЬКЕ ОБСТЕЖЕННЯ
рос. управленческое обследование методична оцінка функціональних зон організації виробництва для вивчення слабких і сильних його сторін. Основними …
УПУЩЕНА ВИГОДА
рос. упущенная выгода Див. Вигода втрачена.
УРБАНІЗАЦІЯ
рос. урбанизация процес зосередження населення і виробництва в містах, як правило, великих. У. характерна для всіх країн світу, вона відбувається …
УРЕЧЕВЛЕНА ПРАЦЯ
рос. овеществленный труд минула праця, уречевлена в матеріальних благах: засобах виробництва і предметах споживання. У.п. не створює нової …
УРЯД
рос. правительство збірна назва найвищого виконавчого і розпорядчого органу державної влади, який здійснює безпосереднє управління державою. В …
УРЯДОВІ ЗАКУПКИ
рос. правительственные закупки закупки товарів і послуг, здійснювані центральними і місцевими органами влади. Сюди не входять трансфертні платежі, …
УСНІ ДОГОВОРИ
рос. усные договоры угоди, що укладаються на словах шляхом переговорів між сторонами (під час особистих зустрічей, переговорів по телефону тощо) і …
УСПАДКУВАННЯ
рос. наследование перехід майна і коштів померлого до його спадкоємців. Спадкоємцями стають або найближчі за законом родичі, або встановлюються за …
УСПАДКУВАННЯ ВКЛАДУ
рос. наследование вклада перехід вкладу після смерті вкладника до його спадкоємців згідно з заповітом чи за законом. Спадкоємцями за заповітом є …
УСТАВ
рос. устав 1. Важливий акт законодавства, який становив джерело права за княжої доби. Відомі устави Володимира Великого, Ярослава Мудрого, …
УСТАВНІ ГРАМОТИ
рос. уставные грамоты акти, якими визначалися відносини між селянами і поміщиками після селянської реформи 1861 р. У.г. фіксували розмір …
УСТАНОВА
рос. учреждение 1. Апарат центральних і місцевих представницьких органів державної влади. 2. Організація, що складається з певного штату …
УСТАНОВА БЮДЖЕТНА
рос. учреждение бюджетное Див. Бюджетна установа.
УСТАНОВА ФІНАНСОВА
рос. учреждение финансовое Див. Фінансова установа.
УСТРІЙ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
рос. уклад, общественно-экономический система виробничих відносин, що створює суспільно-економічну базу виробництва, яка існує в межах даної …
УСУСПІЛЬНЕННЯ
рос. обобществление передача об'єктів приватної власності, насамперед засобів виробництва, у розпорядження трудових колективів або державних …
УТИЛІЗАЦІЯ
рос. утилизация (від латин. utilis — корисний) — доцільне використання відходів виробництва і споживання; використання ресурсів, що не знаходять …
УТИЛІТАРИЗМ
рос. утилитаризм (фр. utilitarisme, від латин. utilitas користь, вигода) — економічна теорія, в основі якої лежить оцінка речей, предметів, явищ з …
УТИЛІТАРНИЙ
рос. утилитарный (фр. utilitaire, від латин. utilitas — користь, вигода) — 1. Розрахований виключно на практичне використання або вигоду. 2. …
УТИЛЬСИРОВИНА
рос. утильсырье відходи, речі, не придатні для вживання, але придатні для переробки, утилізації у вигляді сировини.
УТОПІЧНИЙ
рос. утопический 1. Заснований на утопії, ненауковий. 2. Нездійсненний, химерний, можливий тільки у мріях, примарний.
УТРИМАНЕЦЬ
рос. иждивенец людина, яка отримує кошти для існування протягом тривалого часу або постійно від інших фізичних або юридичних осіб. Розрізняють У. …
УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
рос. удержание из заработной платы усі види грошових утримань із заробітної плати працівників, у т. ч. податки, штрафи, кредитні платежі, грошові …
УТРИРУВАННЯ
рос. утрирование (фр. outrer — перебільшувати, від латин. ultra — понад) — перебільшування, спотворення істини, доведення чогось до безглуздя, …
УХИЛЕННЯ ВІД ПОДАТКІВ
рос. уклонение от налогов навмисна несплата податків, що полягає найчастіше у прихованні доходів, фактично одержаних юридичними чи фізичними …
УЦІНКА
рос. уценка зниження ціни порівняно з попередньо встановленою продавцем товару, власником.
УЦІНКА КОМІСІЙНА
рос. уценка комиссионная зниження первісної ціни, яка була встановлена на товар, прийнятий на комісію і виставлений на продаж, але не проданий у …
УЦІНКАЦІННОГО ПАПЕРУ
рос. уценка ценной бумаги уцінка, що здійснюється на вимогу продавця опціону на купівлю, виходячи з того, що ціна цінного паперу була завищеною і …

< 1 2 3 4 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.