Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Ф (299)

< 1 2 3 4 5 6 > >>
ФАБРИКАТ
рос. фабрикат (від латин. fabricatus — виготовлення) — виготовлений продукт виробничого або особистого споживання.
ФАБРИКАЦІЯ
рос. фабрикация (фр. fabrication — виготовлення) — 1. Створення чого-небудь у великих кількостях. 2. Виготовлення виробів фабричним способом. 3. …
ФАБРИЧНА МАРКА
рос. фабричная марка позначення, яке дає можливість встановити, вирізнити виготовлювача продукції. товару.
ФАВОР
рос. фавор (латин. favor — прихильність, схильність) — заступництво, підтримка, протекція впливової особи.
ФАВОРИТ
рос. фаворит (фр. favori, від латин. favor — прихильність) — 1. Особа, яка користується чиїмсь покровительством. 2. Фірма, що має більші шанси на …
ФАЗА
рос. фаза (грец. phasis — поява) — 1. Період, ступінь, плинність у розвитку чогось (напр., фаза тривалості реалізації товару). 2. В електротехніці …
ФАЗА ЗРІЛОСТІ ПРОДУКТУ
рос. фаза зрелости продукта одна із стадій життєвого циклу товару, яка характеризується тривалими виробничими періодами відповідно до сталих …
ФАЗА НОВОГО ПРОДУКТУ
рос. фаза нового продукта перша стадія життєвого циклу товару, яка характеризується нестійкими виробничими функціями, короткими виробничими …
ФАЙЛ
рос. файл (англ. file - реєстратор) — 1. Підшиті папери, картотека. 2. Набір даних, спеціально організована структура їх у зовнішній пам'яті ЕОМ, …
ФАЙЛ ІНДЕКСІВ
рос. файл индексов файл коротких записів, кожний з яких містить ключ і фізичну (дискову) адресу запису великого розміру в головному файлі. Див. …
ФАЙЛ-СЕРВЕР
рос. файл-сервер (англ. file-server) — Див. Процесор файловий.
ФАЙЛОВА СТАНЦІЯ
рос. файловая стан-ция Див. Процесор файловий.
ФАК
рос. фак (англ. FAC — fast on can — букв. швидко як тільки можна) — певні означені умови міжнародних комерційних угод, контрактів щодо здійснення …
ФАКС
рос. факс (англ. fax, facsmile, фр. facsimile. від латин. fac simile — зроби подібне) — прилад для швидкого обміну інформацією, що містить і …
ФАКСИМІЛЕ
рос. факсимиле (фр. facsimile, від латин. fac simile — зроби подібне) — 1. Точне відтворення будь-якого графічного оригіналу (рукопису, малюнка, …
ФАКСИМІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК
рос. факсимильная связь передача телефонними каналами з допомогою телефаксу зображень, листів, фотографій, документів на паперових носіях.
ФАКТ
рос. факт (від латин. factum — зроблене) — 1. Дійсна подія, явище. 2. Реальність, дійсність. 3. Фактичні результати в економіці (на відміну від …
ФАКТ ЮРИДИЧНИЙ
рос. факт юридический конкретні дії, обставини, з настанням яких норми права передбачають юридичні наслідки у вигляді виникнення, зміни чи …
ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ
рос. фактические величины показники, що відбивають реальний стан економічних процесів (на відміну від розрахункових, прогнозних, планових).
ФАКТИЧНІ РЕЗЕРВИ
рос. фактические резервы сума депозитів комерційного банку в центральному банку і касова готівка цього банку.
ФАКТИЧНИЙ
рос. фактический дійсний, наявний, той, що існує в реальному світі, реальний.
ФАКТОР
рос. фактор (англ. factor — посередник, від латин. factor — той, що робить, від facio — роблю) — 1. Умова, рушійна сила, причина будь-якого …
ФАКТОР ПОПИТУ
рос. фактор спроса підвищення рівня сукупного доходу, зумовлене економічним зростанням.
ФАКТОР ЧАСУ
рос. фактор времени показник (коефіцієнт), що застосовується для приведення рівночасових витрат і результатів виробництва до поточного моменту або …
ФАКТОР-КОМПАНІЯ
рос. фактор-компания компанія, яка здійснює послуги факторингових операцій.
ФАКТОРІЯ
рос. фактория (англ. factory, -той, що робить) — 1. Віддалена філія (переважно закордонна) торговельної контори. 2. Колишні поселення європейських …
ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА
рос. факторы производства ресурси, які необхідно витратити, щоб виготовити продукцію (товар).
ФАКТОРИ ЗЕМЛІ
рос. факторы земли природні ресурси, які сприяють виробництву товарів та послуг, корисних суспільству. Вони умовно класифікуються як …
ФАКТОРИНГ
рос. факторинг (англ. factoring — факторні операції, від англ. faktor — фактор, комісіонер) — 1. Різновид фінансової комерційної операції з …
ФАКТОРИНГ ЕКСПОРТНИЙ
рос. факторинг экспортный авансування клієнтів-експортерів з боку фактор-компаній під майбутній виторг від експорту з одночасним наданням …
ФАКТОРИНГ КОНВЕНЦІЙНИЙ
рос. факторинг конвенционный (англ. CONVEN-tional factoring) — універсальна система фінансового обслуговування клієнтів з боку банків, …
ФАКТОРИНГ КОНФІДЕНЦІЙНИЙ
рос. факторинг конфиденциальный (англ. konfidentional factoring) — надання банком чи фактор-фірмою послуг, які полягають в облікові рахунків …
ФАКТОРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ
рос. факторинговые операции спосіб фінансування торговельних операцій на основі факторингу — попередньої оплати розрахункових документів …
ФАКТОРИНГОВА КОМІСІЯ
рос. факторинговая комиссия винагорода банкові чи фактор-фірмі за здійснення факторингової операції. Звичайно її встановлюють як відсоток від …
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ
рос. факгорный анализ Див. Аналіз факторний.
ФАКТОРОІНТЕНСИВНІСТЬ
рос. фактороинтенсивность показник, що визначає відносні витрати факторів виробництва на виготовлення певного товару.
ФАКТОРОНАСИЧЕНІСТЬ
рос. факторонасыщенность показник, що визначає відносну забезпеченість країни факторами виробництва.
ФАКТОТУМ
рос. фактотум (латин. factotum — роби все) — довірена особа (уповноважений представник), що виконує будь-які доручені йому завдання.
ФАКТУРА
рос. фактура (латин. factura — оброблення, побудова) — 1. Особливості побудови та оздоблення поверхні будь-якого предмета. 2. Рахунок на товар на …
ФАЛЬСИФІКАТ
рос. фальсификат (латин. falsificatum — підроблене) — підроблений продукт, товар, документ.
ФАЛЬСИФІКАЦІЯ
рос. фальсификация (латин. falsificatio — підробка) — 1. Підробка товарів, продуктів. 2. Умисне викривлення або неправильне тлумачення подій, …
ФАЛЬШ
рос. фальшь (латин. falsus — неправильний, невірний, хибний, помилковий) — 1. Обман, підробка, умисно хибна дія. 2. Неприродність, …
ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВО
рос. фальшивомонетничество злочин, що полягає у виготовленні або збуті підроблених грошей чи цінних паперів як вітчизняних, так і іноземних.
ФАМІЛІЯ
рос. фамилия (латин. familia — сім'я) — 1-У стародавньому Римі — сімейна господарсько-юридична одиниця, до складу якої, крім членів сім'ї, входили …
ФАМІЛЬНИЙ
рос. фамильный (від фамілія) — спадковий, належний до родини, сім'ї, сімейний.
ФАМІЛЬЯРНИЙ
рос. фамильярный (латин. familiaris — сімейний, близький) — надто безцеремонний, розв'язний у поводженні, панібратський.
ФАНАБЕРІЯ
рос. фанаберия (польськ. fana-beria-чванливість, зарозумілість, дивацтво, пиха, примха.
ФАНАТИЗМ
рос. фанатизм (франц. fanatisme, від латин. fanaticus — несамовитий, шалений) — безрозсудна одержимість якимись ідеями, планами, поєднана з …
ФАНАТИЧНИЙ
рос. фанатический той, що відзначається фанатизмом.
ФАНТАЗЕР
рос. фантазер людина, що живе фантазіями, мріями, мрійник, видає свої ілюзії за дійсність.

< 1 2 3 4 5 6 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.