Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Ц (160)

< 1 2 3 4 > >>
ЦІНА ОПТИМАЛЬНА
рос. цена оптимальная пропонована для продажу-купівлі науково обґрунтована, підтверджена на ринку реальна ціна товару, за якою він може бути …
ЦІНА ОСТАТОЧНА
рос. цена заключительная значення цін, курсів, котирувань, зареєстрованих на біржі перед її закриттям.
ЦІНА ПІЛЬГОВА
рос. цена льготная спеціально визначена знижена ціна на товар (за рахунок державних дотацій) для стимулювання його випуску і споживання. …
ЦІНА ПАУШАЛЬНА
рос. цена паушальная ціна різнорідних за якістю товарів, що встановлюється в цілому як середня, незалежно від індивідуальних якостей товару.
ЦІНА ПИТОМА
рос. цена удельная середня ціна одиниці товару, яка являє собою статистичний показник динаміки ціни і торгівлі, розрахованої на основі інформації …
ЦІНА ПЛИННА
рос. цена скользящая ціна, що встановлюється на вироби з тривалим строком виготовлення на основі принципу плинності — з урахуванням змін у …
ЦІНА ПОВНА
рос. цена полная ціна, що містить у собі собівартість продукції з сумарною величиною всіх надбавок, нарахувань і додаткових витрат.
ЦІНА ПОЗОВУ
рос. цена иска грошовий вираз майнових вимог, заявлених позивачем у суді або арбітражі для подальшого відшкодування йому відповідачем у разі …
ЦІНА ПОПИТУ
рос. цена спроса ціна, яка застосовується в умовах такої ринкової кон'юнктури, коли пропозиція товарів набагато перевищує попит і покупець (група …
ЦІНА ПОСТАВКИ ТОВАРУ
рос. цена поставки товара вартість суми поставки товару за певними угодами, контрактами.
ЦІНА ПОСТАЧАННЯ
рос. цена поставки ціна на поставку товарів за строковими контрактами, яка встановлюється розрахунковою палатою.
ЦІНА ПРЕЙСКУРАНТНА
рос. цена прейскурантная Див. Прейскурантні ціни.
ЦІНА ПРОЕКТНА
рос. цена проектная ціна, що визначається у процесі створення нової продукції.
ЦІНА ПРОНИКНЕННЯ
рос. цена проникновения спеціально визначена (порівняно нижча) ціна, що забезпечує власника товару можливістю проникнути на товарний чи …
ЦІНА ПРОПОЗИЦІЇ
рос. цена предложения ціна, офіційно запропонована продавцем на ринку, коли складається кон'юнктура торгівлі (співвідношення попиту і пропозиції) …
ЦІНА РЕАЛІЗАЦІЇ
рос. цена реализации 1. Остаточно визначена ціна, за якою товар продається чи купується. 2. Офіційно визначений курс цінних паперів, за яким вони …
ЦІНА РОЗДРІБНА
рос. цена розничная Див. Роздрібна ціна.
ЦІНА СІФ
рос. цена сиф ціна товару, до вартості якого додаються витрати продавця на його страхування, завантаження, транспортування, а також на сплату мита …
ЦІНА СВІТОВА
рос. цена мировая Див. Світова ціна.
ЦІНА СЕРЕДНЯ
рос. цена средняя середній рівень ціни окремого різновиду товару (чи групи товарів). Визначається за формулою середньої арифметичної зваженої і …
ЦІНА СПОТ
рос. цена "спот" різновид ціни, що застосовується в угодах з термінових комерційних операцій. Напр., коли реалізація товару чи послуги …
ЦІНА СУБВЕНЦІОНОВАНА
рос. цена субвенционированная ціна товару, яка встановлена на рівні, меншому від затрат на його виробництво (його собівартості), внаслідок певних …
ЦІНА Ф'ЮЧЕРСНА
рос. цена фьючерсная ціна, сформована на підставі біржових ф'ючерсних угод.
ЦІНИ ЄДИНІ
рос. цены единые 1. Встановлені державою, її органами, окремими недержавними великими організаціями-монополістами фіксовані єдині (сукупні) ціни …
ЦІНИ ДОГОВІРНІ
рос. цены договорные Див. Договірні ціни.
ЦІНИ ЗАГОТІВЕЛЬНІ
рос. цены заготовительные договірні ціни, за якими проводиться закупівля с.-г. продуктів у колективних і фермерських господарствах, в окремих …
ЦІНИ ЗАКУПІВЕЛЬНІ
рос. цены закупочные ціни, за якими організації споживчої кооперації проводять закупівлі у с.-г. підприємствах і сільського населення …
ЦІНИ ПОРІВНЯЛЬНІ
рос. цены сопоставимые ціни. що використовуються для оцінки обсягу продукції, виробленої в різні періоди, з метою порівняння показників …
ЦІНИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
рос. цены рыночной экономики ціни, які встановлюють відповідно до стратегії розвитку ринкової економіки, що залежать, зокрема, від стану …
ЦІНИ СВІТОВОГО РИНКУ
рос. цены мирового рынка ціни, за якими здійснюються експортно-імпортні торговельні операції. Визначаються на підставі кон'юнктури світового …
ЦІННІ ПАПЕРИ АГРЕСИВНІ
рос. ценные бумаги агрессивные цінні папери, що мають забезпечити швидке зростання вкладеного в них капіталу.
ЦІННІ ПАПЕРИ ГРОШОВІ
рос. ценные бумаги денежные грошові облігації, векселі, грошові чеки, майнові сертифікати тощо.
ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРНІ
рос. ценные бумаги товарные папери, що закріплюють майнові права їх власників: коносаменти (товарні накладні), складські свідоцтва. Особливе …
ЦІННІСНА ОРІЄНТАЦІЯ
рос. ценностная ориентация вибіркове, індивідуальне (окремішне) відношення людини до матеріальних і духовних цінностей, система її установок, …
ЦІННОСТІ ВАЛЮТНІ
рос. ценности валютные до них належать: іноземна валюта в готівці; платіжні документи (чеки, векселі, тратти, акредитиви тощо) в іноземній валюті; …
ЦІНОВІ ВІЙНИ
рос. ценовые войны конкурентні дії та протидії, які порушують ринкову рівновагу. Щоб уникнути Ц.в., які завдають шкоди усьому загалу підприємців і …
ЦІНОВА ГНУЧКІСТЬ
рос. ценовая гибкость змінність цін залежно від кон'юнктури ринку, попиту і пропозиції та інших факторів, що впливають на ціноутворення (витрати …
ЦІНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ
рос. ценовая дискриминация продаж в один і той самий момент одного товару різним покупцям за різними цінами, коли різниця у цінах не виправдана …
ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ
рос. ценовая эластичность реагування ціни і її зміна залежно від співвідношення попиту, пропозиції та стану кон'юнктури ринку.
ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ДУГОВА
рос. ценовая эластичность дуговая залежність попиту і пропозиції від зміни цін, що вимірюється як середня на дузі кривої попиту і пропозиції.
ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ТОЧКОВА
рос. ценовая эластичность точечная залежність попиту і пропозиції від зміни цін, що вимірюється у точці кривої, яка описує (обґрунтовує) цю …
ЦІНОВА ЗНИЖКА
рос. ценовая скидка базисна ціна товару, зменшена на розмір знижки, що запроваджується у разі продажу великої партії товару або як заохочувальний …
ЦІНОВА КОНКУРЕНЦІЯ
рос. ценовая конкуренция один з видів конкуренції, пов'язаний з використанням цін як засобу досягнення кращих економічних умов збуту, проникнення …
ЦІНОВА РІВНОВАГА
рос. ценовое равновесие досягнення за допомогою цінової політики такого співвідношення цін на різні групи товарів, яке забезпечує рентабельну …
ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ
рос. ценовая стратегия маркетинга стратегія, що базується на основі вивчення сегментів ринку, особливостей категорій споживачів, корисності, …
ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ ПРОНИКНЕННЯ
рос. ценовая стратегия проникновения 1. Зниження ціни товару чи послуг для масового захоплення ринку. 2. Зваження (оцінка) ситуації з припущенням …
ЦІНОВА УГОДА
рос. ценовое соглашение контракт, договір, у якому встановлюється або закріплюється на певний строк ціна на товар, на цінні папери.
ЦІНОВИЙ ІНДЕКС
рос. ценовой индекс показник, який характеризує відносні зміни середнього рівня цін товарів у часі й територіальному (регіональному) розрізі.
ЦІНОВИЙ МАРКЕТИНГ
рос. ценовой маркетинг акції управління ціною продукції для забезпечення її збуту. Враховується дія таких факторів, як витрати виробництва, рівень …
ЦІНОУТВОРЕННЯ
рос. ценообразование процес утворення цін на товари і послуги на підставі існуючих методів і способів, єдиних для всіх товарів і послуг.

< 1 2 3 4 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.