Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Ч (91)

< 1 2 >>
ЧЕКОВИЙ БЛАНК
рос. чековый бланк формуляр чека, виготовлений друкарським способом на спеціальному папері і пронумерований послідовно. Він має вигляд брошури. …
ЧЕКОВИЙ ВКЛАД
рос. чековый вклад вклад у комерційному банку, на який можна виписати чек. До таких вкладів належать і безстрокові (до запитання) вклади з правом …
ЧЕКОВИЙ КЛІРИНГ
рос. чековый клиринг система руху грошових фондів між банками, за якою чек, що випускається одним банком, приймається іншим.
ЧЕКОВИЙ КРЕДИТ
рос. чековый кредит різновид кредиту, що надається комерційним банком своїм клієнтам шляхом відкриття чекових рахунків двох видів: овердрафні (з …
ЧЕКОДАВЕЦЬ
рос. чекодатель особа, яка виписала чек.
ЧЕКОДЕРЖАТЕЛЬ
рос. чекодержатель особа, що є власником виписаного чека.
ЧЕНТЕЗИМО
рос. чентезимо розмінна монета Італії, Ватикану, Сан-Маріно; дорівнює І/100 італійської, ватиканської ліри.
ЧЕРВІНЕЦЬ
рос. червонец 1. Назва іноземних золотих монет (дукатів, цехинів) у Московському князівстві. 2. Назва російської золотої монети 3-рублевої …
ЧЕРВОНЕ СТОРНО"
рос. "красное сторно" бухгалтерський запис, зроблений червоним чорнилом для виправлення помилок в облікових реєстрах, відомостях. Числа, написані …
ЧЕРГОВІСТЬ ПЛАТЕЖІВ
рос. очередность платежей послідовність платежів, якої повинні дотримуватись юридичні особи, особливо в умовах, коли наявні у них кошти недостатні …
ЧЕРГУВАННЯ
рос. дежурство перебування працівника за розпорядженням адміністрації на підприємстві, в установі, організації після закінчення робочого дня або в …
ЧЕСНА КОНКУРЕНЦІЯ
рос. честная конкуренция термін, що означає рівні умови для конкуренції, які досягаються вирівнюванням витрат на виробництво між зарубіжними та …
ЧЕТРУМ
рос. четрум розмінна монета рупії Бутану.
ЧИКАЗЬКА ШКОЛА
рос. чикагская школа напрям у теорії економічної науки, який стоїть на позиції неолібералізму. Виник у 60-ті роки XX ст. Головними представниками …
ЧИННІСТЬ ЗАКОНУ
рос. действие закона обов'язковість виконання закону, яка визначається часом (з якого періоду встановлюється дія закону), простором — на якій …
ЧИНОВНИК
рос. чиновник 1. Посадова особа, що є державним службовцем і має відповідний службовий ранг. 2. Переносно — людина, що ставиться до виконання …
ЧИНШ
рос. чинш 1. У феодальній Європі — регулярний фіксований податок продуктами або грішми, який сплачували селяни феодалові. 2. Переносно — дрібні …
ЧИНШОВЕ ПРАВО
рос. чиншовое право за феодалізму — система правових норм, що регулювала тимчасове або безстрокове спадкове землекористування селян і міщан …
ЧИСЕЛЬНІСТЬ
рос. численность економічний, статистичний показник, що визначає кількість людей, які належать до певної категорії, згрупованої за певними …
ЧИСЛА КОМУТАЦІЙНІ
рос. числа комутационные допоміжні розрахункові величини, які використовуються для спрощення математичних формул і полегшення розрахунків …
ЧИСЛЕННІСТЬ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ
рос. множественность валютных курсов диференціювання валютних курсів, різних видів операцій з валютою.
ЧИСЛО ПРОЦЕНТНЕ
рос. число процентное сумарний залишок коштів (заборгованості) за певний час на особистому рахунку клієнта банку, на який за встановленою …
ЧИСТІ ВИТРАТИ ОБІГУ
рос. чистые издержки обращения витрати, безпосередньо пов'язані з процесом купівлі-продажу товарів. Включають витрати на транспортування товарів, …
ЧИСТІ КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ
рос. чистые капиталовложения валові капіталовкладення, за вирахуванням амортизації.
ЧИСТА ПОЗИЦІЯ
рос. чистая позиция 1. Наслідковий показник, виражений у грошах, який показує суми всіх заявок брокерської контори на купівлю та продаж. Ч.п. може …
ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ
рос. чистая продукция частина валової продукції підприємства, яка залишається після покриття матеріальних і фінансових витрат на виробництво і …
ЧИСТИЙ ІМПОРТ
рос. чистый импорт різниця між сукупним обсягом імпорту країни та обсягами експорту тих товарів, що імпортуються в країну.
ЧИСТИЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
рос. чистый государственный долг величина державного боргу за вирахуванням зобов'язань, розміщених у різних установах.
ЧИСТИЙ ДОХІД
рос. чистый доход дохід, одержаний підприємством за вирахуванням сплачених податків, зборів. Становить собою чистий прибуток. Див. також Чистий …
ЧИСТИЙ ДОХІД СУСПІЛЬСТВА
рос. чистый доход общества вартість додаткового продукту, що становить частину національного доходу. У його складі розрізняють чистий дохід …
ЧИСТИЙ ЕКСПОРТ
рос. чистый экспорт різниця між експортом та імпортом експортних товарів.
ЧИСТИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ
рос. чистый национальный продукт сумарний обсяг усіх кінцевих товарів і послуг у грошовому обчисленні, що вироблені у країні протягом певного …
ЧИСТИЙ ОБЛІГАЦІЙНИЙ БОРГ КОМПАНІЇ
рос. чистый облигационный долг компании сума випущених компанією облігацій, що обліковуються як позичені кошти, за вирахуванням облігацій, …
ЧИСТИЙ ОБСЯГ ПРОДАЖУ
рос. чистый объем продажи загальна вартість проданих підприємством товарів і послуг, за вирахуванням вартості проданих у кредит (загальна сума …
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК
рос. чистая прибыль прибуток від виробничої чи іншої підприємницької діяльності, який залишається після вирахування витрат, сплати боргових …
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК НА АКЦІЮ
рос. чистая прибыль на акцию чистий прибуток на акцію звичайну, за вирахуванням привілейованих дивідендів, поділений на середньозважене число …
ЧИСТИЙ ПРОЦЕНТ
рос. чистый процент прибуток від операцій банківського підприємства за вирахуванням платежів з прибутку.
ЧИСТИЙ РИЗИК
рос. чистый риск ризик, пов'язаний із небезпекою втрати грошей.
ЧОВНИКИ"
рос. "челноки" торговці, що закуповують товари масового споживання оптом на дешевих, переважно зарубіжних, ринках і доставляють їх на …
ЧОН
рос. чон розмінна монета Корейської Народно-демократичної Республіки та Республіки Корея, дорівнює 1/100 вони.
ЧОРНА СКРИНЯ
рос. черный ящик термін, що вживається головним чином у системотехніці для позначення систем, структура і внутрішні процеси яких невідомі або …

< 1 2 >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.