Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру В (472)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
ВИБІРКОВА СУКУПНІСТЬ
рос. выборочная совокупность частина сукупності об'єкта економічного обстеження, відібрана за певними ознаками для проведення аналізу …
ВИБІРКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
рос. выборочное исследование часткове, вибране за певними ознаками дослідження, після здійснення якого результати його умовно поширюють на всю …
ВИБІРКОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ
рос. выборочное обследование вид вибіркового статистичного спостереження, що ґрунтується на використанні вибіркового методу.
ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
рос. выборочное наблюдение вид несуцільного спостереження за вибірковим методом. Проведення В.с. вимагає правильного відбору одиниць сукупності. …
ВИБІРКОВИЙ МЕТОД
рос. выборочный метод метод спостереження у статистиці, за яким для визначення характеристики всієї сукупності явищ, фактів або речей (генеральної …
ВИВІЗ КАПІТАЛУ
рос. вывоз капитала експорт капіталу в інші країни державою, підприємствами, фірмами, приватними особами з метою вигіднішого його використання, …
ВИВІЗНЕ МИТО
рос. вывозная пошлина вид митного збору, що застосовується як тимчасовий захід для регулювання торговельного й платіжного балансів країни. …
ВИГОДА ВТРАЧЕНА
рос. выгода упущенная дохід, який міг би отримати суб'єкт підприємництва в разі здійснення своїх прав, але не отримав через незалежні від нього …
ВИГОДОНАБУВАЧ
рос. выгодоприобретатель особа, на користь якої укладено договір (договір на користь третьої особи) і яка не брала безпосередньої участі в його …
ВИГРАШ ВІД СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
рос. выигрыш от специализации переваги, які отримує країна від того, що в умовах торгівлі вона зосередила свої зусилля на виробництві тих товарів, …
ВИГРАШ ВІД ТОРГІВЛІ
рос. выигрыш от торговли економічний ефект, який отримує кожна з країн, що бере участь у торгівлі, якщо вона спеціалізується на торгівлі тим …
ВИГРАШНА ПОЗИКА
рос. выиграшный заем державна, здебільшого безпроцентна позика, за якою прибуток (дивіденди) виплачується у вигляді виграшу за номерами облігації …
ВИДАВНИЧИЙ ДОГОВІР
рос. издательский договор один із видів авторських договорів. Укладають на видання (перевидання) літературних творів, наукових досліджень, творів …
ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР
рос. расходный кассовый ордер грошовий касовий документ, відповідно до якого оформляється касова грошова операція щодо видачі готівкових грошових …
ВИКЛЮЧНІ ПРАВА
рос. исключительные права права, надані їх власниками іншим особам, що дають можливість здійснювати певні, визначені законом дії, яких не можуть …
ВИКЛЮЧНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА
рос. исключительная зкономическая зона прилегла до суші смуга відкритого моря шириною у 200 морських миль (одна морська миля дорівнює 1652 лі), на …
ВИКОНАВЕЦЬ
рос. исполнитель будь-яка особа (підприємство, організація, фірма), що виконує роботу або послуги на замовлення чи за завданням іншої особи, …
ВИКОНАВСЬКА ДАВНІСТЬ
рос. исполнительная давность за цивільним процесуальним правом строк, протягом якого може бути виконане рішення суду або арбітражу. Рішення суду в …
ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ
рос. исполнительный лист документ встановленої форми, яким засвідчується право стягувача на примусове виконання рішення суду, а також актів інших …
ВИКОНАВЧИЙ ПРИПИС
рос. исполнительное предписание розпорядження нотаріуса про стягнення з боржника грошей або майна, зафіксоване на оригіналі боргового документа. …
ВИКОНАННЯ СУДОВИХ І АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ
рос. исполнение судовых и арбитражных решений примусове здійснення рішення суду або арбітражу, якщо боржник ухиляється від добровільного його …
ВИКУП
рос. выкуп придбання певною особою раніше випущених нею цінних паперів, орендованого майна.
ВИКУП ПІДПРИЄМСТВА
рос. выкуп предприятия форма роздержавлення власності, яка здійснюється через купівлю-продаж об'єкта підприємництва (майна), внаслідок чого …
ВИКУПНА ВАРТІСТЬ
рос. выкупная стоимость сума, що виплачується страховиком за полісом страхування життя застрахованій особі заздалегідь до строку погашення, але за …
ВИКУПНА СУМА
рос. выкупная сумма частина внесків, яка сплачується страховику у випадку дострокового зупинення договору страхування життя. Розмір В.с. залежить …
ВИКУПНИЙ ФОНД
рос. выкупной фонд кошти, відкладені компанією для погашення шляхом викупу певної кількості її преференційних акцій, які знаходяться в обігу, за …
ВИЛУЧЕННЯ ГРОШЕЙ І ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІЗ ОБІГУ
рос. изъятие денег и ценных бумаг из обращения зменшення обсягу обігових грошей і цінних паперів. Проводиться державою з метою скорочення …
ВИЛУЧЕННЯ З НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЖИМУ
рос. изъятия из национального режима інструменти внутрішньої економічної політики, які дискримінують на внутрішньому ринку послуги іноземних …
ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА
рос. изъятие имущества примусове вилучення майна у його власника (фізичної або юридичної особи) на підставі рішення суду чи арбітражу про …
ВИМУШЕНА КОНВЕРСІЯ
рос. вынужденная конверсия вимушена через певні обставини конверсія, яка відбувається за бажанням компанії. В.к. може відбутися в момент, коли …
ВИМУШЕНИЙ ПРОГУЛ
рос. вынужденный прогул відсутність працівника на роботі протягом одного або більше днів через неправильні дії адміністрації. В.п. може бути …
ВИНАЙМАЧ
рос. наниматель одна зі сторін договору найму, що набула право володіння і користування товаром на певний строк, за певну винагороду і на …
ВИНАЙМАЧ МАЙНА
рос. наниматель имущества юридична або фізична особа, яка набуває право користуватись майном іншої особи-власника на певний час на підставі …
ВИНАХІД
рос. изобретение принципово нове технічне рішення, що дає можливість значно підвищувати технічний рівень і якість продукції, вдосконалювати …
ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ
рос. опережающая стандартизация стандартизація, що полягає у встановленні підвищених стосовно уже досягнутого рівня, вимог до об'єктів …
ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ
рос. выплата дивидендов видача власникові цінних паперів дивідендів, які розподіляються залежно від чистого прибутку, одержаного внаслідок …
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ СТРОК
рос. испытательный срок зазначений у трудовому контракті період, протягом якого наймана особа проходить випробування для виявлення її придатності, …
ВИПУСК
рос. выпуск акт випуску в обіг і розміщення будь-яких цінних паперів, що мають одні й ті самі характеристики.
ВИПУСК ГРОШЕЙ В ОБІГ
рос. выпуск денег в обращение випуск в обіг паперових грошей. Див. також Емісія.
ВИРОБНИК
рос. производитель юридична або фізична особа, що бере участь у виготовленні предметів споживання.
ВИРОБНИК ПРОДУКЦІЇ
рос. изготовитель продукции виробник певного виду продукції, призначеної для реалізації.
ВИРОБНИЦТВО
рос. производство процес, у ході якого використовують речовини й сили природи і створюють продукти, необхідні для існування й розвитку …
ВИРОБНИЧІ ОСНОВНІ ФОНДИ
рос. производственные основные фонды сукупність ресурсів, засобів праці, що становлять матеріальну базу виробництва, забезпечують випуск …
ВИРОБНИЧА ЕСТЕТИКА
рос. производственная эстетика наука, що вивчає загальні закономірності та особливості прояву "законів краси" (естетики) у промисловому …
ВИРОБНИЧА КООПЕРАЦІЯ
рос. производственная кооперация форма виробничих, міжвиробничих і міжгалузевих зв'язків. Базується на юридичне оформленій єдності суб'єктів …
ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
рос. производственная мощность предприятия максимально можливий випуск продукції або обсягу виробітку і переробки сировини за одиницю часу при …
ВИРОБНИЧА СФЕРА
рос. производственная сфера сфера матеріального виробництва, у середовищі якої здійснюється виробництво матеріальних благ з участю інфраструктури, …
ВИРОБНИЧИЙ ЦИКЛ
рос. производственный цикл період перебування предметів праці у виробничому процесі з початку виготовлення до випуску продукту в межах одного …
ВИРУЧКА , ВИТОРГ
рос. выручка, выторг гроші, одержані (виручені) підприємством, фірмою, підприємцем від продажу товарів і послуг; виторг від реалізації продукції.
ВИРУЧКА ВАЛЮТНА
рос. выручка валютная виручка, одержана в іноземній валюті, від реалізації продукції, від експорту товарів чи послуг, а також від одержаних іншим …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.