Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Д (483)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
ДІЄЗДАТНІСТЬ
рос. дееспособность здатність фізичної або юридичної особи здійснювати дії; здатність, яка дає можливість наділяти цю особу правами й покладати на …
ДІАЛОГ
рос. диалог (від грец. dialog — розмова, бесіда) — 1. Розмова між двома або кількома особами. 2. Літературно-публіцистичний твір у формі розмови.
ДІАЛОГОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА
рос. диалоговая информационно-поисковая система автоматизована система, яка забезпечує пошук, перегляд і виведення інформації в діалоговому режимі.
ДІАЛОГОВА ОБРОБКА ДАНИХ
рос. диалоговая обработка данных метод обробки даних, за яким здійснюється безпосередній ефективний зв'язок у часі між одним або кількома …
ДІАЛОГОВА ПРОГРАМА
рос. диалоговая программа програма, що здійснює обробку даних в діалоговому режимі.
ДІАЛОГОВА СИСТЕМА
рос. диалоговая система обчислювальна система, в якій використовується діалоговий режим.
ДІАЛОГОВИЙ АБОНЕНТСЬКИЙ ПУНКТ
рос. диалоговый абонентский пункт абонентський пункт телеобробки даних, що здійснює перетворення порівняно невеликих масивів даних при незначній …
ДІАЛОГОВИЙ РЕЖИМ
рос. диалоговый режим режим взаємодії людини з цифровою обчислювальною системою, за якої людина (користувач) і обчислювальна система обмінюються …
ДІАПАЗОН
рос. диапазон (від грецьк. diapason — всеструнний) — межі, в яких знаходиться або може знаходитись, змінюватись економічна величина, показник.
ДІАСПОРА
рос. диаспора частина народу, яка назавжди залишила свою історичну вітчизну і поселилась в іншоетнічному середовищі. Українська діаспора одна з …
ДІЙСНА СТАВКА ПРОЦЕНТА
рос. действительная ставка процента ставка процента за умови його нарахування за час, що становить менше року.
ДІЙСНЕ ЧИСЛО
рос. действительное число число, яке може бути зображено скінченним або нескінченним числом цифр у системі обчислення з фіксованою основою.
ДІЛОВІ АКТИВИ
рос. деловые активы сукупність матеріального й нематеріального рухомого майна, яке використовує суб'єкт підприємницької діяльності — …
ДІЛОВІ БАРОМЕТРИ
рос. деловые барометры показники ділової статистики (попиту, пропозиції, цін, обсягів товарообігу та ін.), які характеризують кон'юнктуру ринку та …
ДІЛОВІ ОПЕРАЦІЇ
рос. деловые операции комерційні біржово-підприємницькі операції (угоди), спрямовані на розвиток підприємництва, активізацію ділового партнерства, …
ДІЛОВА ГРА
рос. деловая игра один із методів активного навчання, що базується на імітації, моделюванні, спрощеному відтворенні реальної економічної ситуації …
ДІЛОВА ЕТИКА \(ЕТИКА ПІДПРИЄМНИЦТВА\)
рос. деловая этика (этика предпринимательства) (від латин. ethica — звичай, характер) — сукупність визначених принципів, професійних правил та …
ДІЛОВА ПОСЛУГА
рос. деловая услуга зручності, що надаються споживачеві. Розрізняють послуги з технічного обслуговування й ремонту і послуги консалтингового …
ДІЛОВЕДЕННЯ
рос. делопроизводство ведення ділової документації організації, підприємства, фірми: приймання, реєстрація, систематизація, групування, …
ДІЛОВИЙ РИНОК
рос. деловой рынок утворюють підприємства, організації, компанії, окремі фізичні особи — ділові люди, котрі купують товари і послуги, що …
ДІЛОВИЙ СТИЛЬ
рос. деловой стиль комплекс норм поведінки, вироблений багаторічною міжнародною практикою ділового спілкування, який включає правила ділового …
ДІЮЧИЙ ПРЯМО
рос. "действующий напрямую" емітент (власник) цінних паперів, власник збутової організації (структури), який здійснює продаж цінних паперів …
ДІЮЧИЙ РИНОК
рос. действующий рынок ринок, на якому маклери (дилери) можуть здійснювати значні за обсягами комерційні операції на великі суми, а також впливати …
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКА
рос. деятельность предпринимательская ініціативна самостійна господарська діяльність громадян, організацій — суб'єктів підприємницької діяльності, …
ДАВАЛЬНИЦЬКА СИРОВИНА
рос. давальческое сырье сировина особи (юридичної, фізичної), власник якої є замовником на виготовлення товару з цієї сировини іншою …
ДАВНІСТЬ
рос. давность встановлений законом строк, протягом якого можуть бути заявлені будь-які вимоги або після закінчення якого втрачається чи …
ДАВНІСТЬ НАБУТТЯ
рос. давность приобретения факт тривалого користування майном (як правило, нерухомим), що за певних умов є підставою для набуття права власності …
ДАВНІСТЬ ПОЗОВНА
рос. давность исковая строк давності — строк, протягом якого позивач може подавати, а суд приймати позовні вимоги до відповідача з приводу …
ДАЙМ
рос. дайм (англ. dime) — срібна монета США до 1965 р., дорівнювала 1/10 долара.
ДАКТИЛОГРАФІЯ
рос. дактилография (від грец. daktylos — палець і grapho — пишу) — 1. Техніка письма (набору) на друкарській машинці чи комп'ютері. 2. Письмо …
ДАКТИЛОСКОПІЯ
рос. дактилоскопия розділ криміналістики, що вивчає будову шкірних мережив (узорів) пальців рук з метою встановлення особи, обліку й розшуку …
ДАЛАСІ
рос. даласи грошова одиниця Гамбії, поділяється на 100 бутутів.
ДАМНІФІКАЦІЯ
рос. дамнификация (від латин. damnum — збиток і facere — робити) — зазнання збитків, втрата майна, матеріальних цінностей.
ДАМНО
рос. дамно 1. Різниця між номінальною та реальною вартістю грошей відповідно до поточного ринкового курсу (курсової вартості). 2. Витрати …
ДАМОКЛІВ МЕЧ
рос. дамоклов меч 1. За давньогрецькою легендою меч, що його сіракузький тиран Діонісій Старший (V-IV ст. до н.е.) наказав повісити на волосині …
ДАНИНА
рос. дань примусове вилучення натуральних чи грошових засобів від переможеного народу, а також прямі податки, побори з населення.
ДАРОВІ БЛАГА
рос. даровые блага блага, необхідність виробництва й розподілу яких у суспільстві відсутня, оскільки їхня пропозиція є такою великою, що ціна …
ДАРОВИЙ ЕФЕКТ
рос. даровой эффект прибуток, який одержують банки від розміщення "безплатних" ресурсів клієнтів.
ДАРУВАННЯ
рос. дарение безоплатна довічна передача майнових цінностей особою, якій вони належать, у власність іншій особі. Д. є легальним, коли воно …
ДАРЧА
рос. дарственная юридичний документ, оформлений у нотаріальній конторі, про передачу (дарування) матеріальних цінностей особою, якій вони …
ДАТА
рос. дата (латин data, множ. від datum — дане) — 1. Календарний час будь-якої події. 2. Зазначення (фіксація) числа, місяця і року складання і …
ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ
рос. дата регистрации 1. У діловодстві установи, організації, фірми — дата офіційного запису (фіксації) надходження чи відправлення документів. 2. …
ДАТА РОЗРАХУНКОВА
рос. дата расчетная дата проведення грошових розрахункових операцій або дата повідомлення про необхідність внесення регулярних сум з …
ДАТО
рос. дато (італ. dato, від латин. datus- даний) — від сьогоднішнього числа; строк платежу, який встановлюється через певний час з дня видачі …
ДАТО-ВЕКСЕЛЬ
рос. дато-вексель (від італ. dato, латин. datus — дании і вексель) — різновид векселя, за яким платіж, зазначений у векселі, здійснюється не …
ДАТУВАННЯ
рос. датирование зазначення у документах дати їх складання, прийняття, затвердження.
ДАУН-ТІК
рос. даун-тик (мінус-тік) — термін, що використовується для позначення угоди (біржової операції) за ціною, нижчою від визначеної попередньою …
ДАЮ, ЩОБ І ТИ МЕНІ ДАВ
рос. "даю, что-бы и ты мне дал" (латин. do ut des) — формула римського права, яка встановлює відношення між двома особами: "Я даю тобі за тієї …
ДВІЙЧАСТИЙ КУРС
рос. двойной курс метод державного валютного регулювання, який полягає у подвійному котируванні курсу національної валюти: окремо щодо комерційних …
ДВОВАЛЮТНА ОБЛІГАЦІЯ
рос. двухвалютная облигация облігація, відсотки за якою оплачуються в одній валюті, а основна сума-в іншій.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.