Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Д (483)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
ДЕКХОЛДЕР
рос. декхолдер (англ. deck holder) — службовець біржі, який збирає доручення у клієнтів, а потім розподіляє їх між брокерами.
ДЕЛІВЕРІ
рос. деливери (англ. delivery order) — ордер, письмове розпорядження власника про видачу товару; виданий власником товару ордер на повну або …
ДЕЛІКТ
рос. деликт (від латин. delictum) — незаконна дія, правопорушення, що призводить до збитків, які правопорушник зобов'язаний відшкодувати.
ДЕЛІМІТАЦІЯ
рос. делимитация (латин. delimitatio — розмежування) — визначення державних кордонів з точним описом місць їх проходження і нанесенням на …
ДЕЛІНКВЕНТ
рос. делинквент (від латин. delinquens (delinduentis) — той, хто вчиняє провину) — правопорушник. Див. також Делікт.
ДЕЛЕГАТ
рос. делегат (від латин. delegatus- посланець) — обрана або призначена особа (представник), яка уповноважена представляти інтереси держави, …
ДЕЛЕГАЦІЯ
рос. делегация (від латин. delegatio — вислання) — група делегатів від держави, організації, установи, об'єднання, партії, що їх репрезентує і …
ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
рос. делегирование полномочий передання повноважень іншій особі. Проводиться з метою децентралізації управління шляхом залучення до управління …
ДЕЛСТИНГ
рос. делистинг (англ. delisting — виключення, вилучення) — виключення зі списку цінних паперів, запропонованих для продажу на біржових торгах, …
ДЕЛЬКРЕДЕРЕ
рос. делькредере (від італ. del credere — на віру) — запорука (поручительство) з майновою відповідальністю торгового посередника (комісіонера) …
ДЕЛЬТА-НЕЙТРАЛЬНА ПОЗИЦІЯ
рос. дельта-нейтральная позиция позиція продавця опціону, застрахована відповідно до коефіцієнта "дельта".
ДЕЛЬТА-СПРЕД
рос. дельта-спред співвідношення опціонів, установлене як нейтральна позиція. Цей нейтральний коефіцієнт визначається шляхом ділення дельти …
ДЕЛЬТА-ХЕДЖУВАННЯ
рос. дельта-хеджирование страхування продавцями опціонів ризику шляхом купівлі або продажу наявного інструменту фондового ринку відповідно до …
ДЕЛЬТА.
рос. дельта 1. Автоматизована електронна система безготівкових банківських розрахунків (операцій). В разі введення системи "Дельта" кожна особа …
ДЕЛЬФІЙСЬКИЙ МЕТОД
рос. дельфийский метод один з основних методів соціологічних досліджень, що широко застосовується у прогнозуванні. Полягає у збиранні, …
ДЕМАГОГ
рос. демагог (грец. demagogos, букв. — вождь народу) — 1-У Стародавній Греції демократичний політичний діяч. 2. Особа, яка намагається здобути …
ДЕМАГОГІЯ
рос. демагогія (від грец. dema-gogia, від demos — народ і ago — веду) — політиканство, брехливі обіцянки, перекручення фактів, грубі лестощі з …
ДЕМАРКАЦІЙНИЙ
рос. демаркационный (від фр. demarcation — розмежування) — прикордонний, розмежувальний (напр., демаркаційна лінія — межа, умовний тимчасовий …
ДЕМАРКАЦІЯ
рос. демаркация (від фр. demarcation — розмежування) — визначення лінії державного кордону на місцевості зі спеціальними прикордонними позначками …
ДЕМАРКЕТИНГ
рос. демаркетинг ситуація і лінія поведінки в маркетингу, зумовлена різкою зміною кон'юнктури — стрімким зростанням попиту на товари до рівня, …
ДЕМАРШ
рос. демарш (фр. (demarche, букв. — дія, виступ) — 1. У дипломатії — дії, рішучі заходи держави, спрямовані на застереження уряду іншої держави …
ДЕМЕРЕДЖ
рос. демередж (англ. demurrage, букв. — простій) — штраф, неустойка, що сплачується судновласникові фрахтувателем (вантажовласником) за простій …
ДЕМОГРАФІЧНА СТАТИСТИКА
рос. демографическая статистика галузь статистики, яка вивчає чисельність і структуру (склад) населення за певними ознаками: за соціальними …
ДЕМОГРАФІЧНИЙ ВИБУХ
рос. демографический взрыв прискорене зростання населення світу, що є наслідком революції суспільного здоров'я". До 1800 р. населення світу …
ДЕМОГРАФІЯ
рос. демография (від грец. demos — народ і grapho — пишу) — наука про населення (народонаселення) як сукупність людей, що проживають у межах …
ДЕМОКРАТІЯ
рос. демократия (грец. demo-kratia — влада народу, від demos — народ і kratos — влада) — форма політичної організації суспільства, що базується на …
ДЕМОНЕТИЗАЦІЯ
рос. демонетизация (від фр. demonetisation — втрата) — позбавлення державною владою монет з вмістом благородних металів (срібла і золота) сили …
ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ
рос. демонополизация державна політика, спрямована на ліквідацію чи стримування, зниження рівня державної чи іншої монополії одного чи кількох …
ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ЕФЕКТ
рос. демострационный эффект поширення споживальницьких намірів, які передаються через усі засоби зв'язку (включаючи подорожі), а також через …
ДЕМОНТАЖ
рос. демонтаж (фр. demontage, від demonter — розбирати) — розбирання або зняття з місця встановленого обладнання, пристроїв чи споруд зі …
ДЕМОРАЛІЗАЦІЯ
рос. деморализация (фр. demoralisation, від латин. de... -віддалення, припинення і moralis — моральний) — 1. Моральний занепад, розклад, …
ДЕМПІНГ
рос. демпинг (від англ. dumping- скидання) — продаж товарів монополіями, компаніями, великими фірмами за штучно заниженими, пільговими, …
ДЕМПІНГОВА ЦІНА
рос. демпинговая цена (від англ. dumping — скидання) — штучно занижена ціна, менша за середні роздрібні ціни, а іноді й нижча за собівартість …
ДЕМУНІЦИПАЛІЗАЦІЯ
рос. демуниципализация скасування муніципалізації (муніципальної власності), повернення колишнім власникам вилученого у них майна, продаж …
ДЕНАРІУС , ДЕНАРІЙ
рос. денариус, денарий (від латин. denarius — той, що складається з десяти) — стародавня римська срібна монета у 10 ассів, що містила 4,5 г …
ДЕНАТУРАЛІЗАЦІЯ
рос. денатурализация 1. Один з видів втрати громадянства тієї чи іншої держави. 2. Відновлення товарно-грошових відносин у державі, господарстві.
ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ГРОШОВА
рос. денационализация денежная повернення державою націоналізованих грошей колишнім власникам. Інша назва — реприватизація.
ДЕНДРОМЕТРІЯ
рос. дендрометрия (від грец. dendron — дерево і metreo — вимірюю) — деревовимірювання, визначення запасу й приросту деревини, об'єму ділових …
ДЕНОМІНАЦІЯ
рос. деноминация (латин. denominatio — найменування, позначення, від denomino — називаю) — зменшення номінальної вартості паперових грошових …
ДЕНОНСАЦІЯ
рос. денонсация (від фр. de-noncer — повідомляти, розривати) — відмова однієї зі сторін міжнародного договору від його виконання або заява про …
ДЕНЬ РОЗРАХУНКОВИЙ
рос. день расчетный спеціально призначений день, коли виконуються розрахункові платіжні операції у банку, на біржі. Визначається керівництвом …
ДЕНЬЄ
рос. денье (фр. denier) — і. Старовинна французька срібна монета, прототипом якої був римський денарій. Карбували з Х до початку XIX ст., в …
ДЕПАРТАМЕНТ
рос. департамент (від фр. departament, від departir — розділяти) — 1. Адміністративно-територіальна одиниця. 2. Підрозділ, управління, відділ в …
ДЕПЕША
рос. депеша (фр. depeche) — термінове повідомлення, телеграма.
ДЕПО
рос. депо (фр. depot, букв. — склад, сховище) — 1. Склад. 2. У бухгалтерському обліку — зведена відомість для нагромадження облікової інформації. …
ДЕПОЗИТ
рос. депозит (від латин. depositum — річ, віддана на збереження) — 1. Гроші чи цінні папери, золото, коштовності, які тимчасово віддані на …
ДЕПОЗИТ ІМПОРТНИЙ
рос. депозит импортный форма економічних санкцій до імпортерів, які порушують умови й порядок імпортних угод, контрактів щодо обсягів, якості, …
ДЕПОЗИТ ГАРАНТІЙНИЙ
рос. депозит гарантийный (від латин. depositum — річ, віддана на схов, і фр. загалі — поручитель) — обумовлена ф'ючерсним контрактом частина …
ДЕПОЗИТ ТЕРМІНОВИЙ
рос. депозит срочный 1. Депозит (вклад), який може бути вилучений лише після завершення визначеного угодою строку. У такому разі депозитна ставка …
ДЕПОЗИТАРІЙ
рос. депозитарий (від латин. depositum — річ, віддана на зберігання) — 1. Фізична або юридична особа, якій довірені депозити. 2. Держава або …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.