Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Eкономічна енциклопедія →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на лiтеру Е (327)

< 1 2 3 4 5 6 7 > >>
ЕМІСІЯ КАЗНАЧЕЙСЬКА
рос. эмиссия казначейская випуск в обіг казначейських білетів і державних цінних паперів, який здійснюється казначейством чи іншою відповідною …
ЕМІСІЯ ПОТОЧНА
рос. эмиссия текущая емісія державних цінних паперів, здійснена на фондовому ринку в поточному періоді з урахуванням його кон'юнктури.
ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
рос. эмиссия ценных бумаг випуск в обіг акцій, сертифікатів, облігацій та інших цінних паперів будь-якими емітентами, у т. ч. державою, кредитними …
ЕМІТЕНТ
рос. эмитент (від латин. emittens, (emittentis) — той, хто випускає) -установа, яка випускає в обіг цінні папери, банкноти або паперові гроші. …
ЕМІТУВАТИ
рос. эмитировать (від латин. emitto — випускаю) — випускати в обіг гроші і цінні папери (акції, облігації), проводити емісію.
ЕМАН
рос. эман (від латин. emano — витікаю) — одиниця радіоактивності; і Е. дорівнює 10-10 кюрі/л.
ЕМАНСИПАЦІЯ
рос. эмансипация (латин. emancipatio, від emancipo — звільняю сина від батьківської влади) — звільнятись від гніту, повинності, скасування якихось …
ЕМБАРГО
рос. эмбарго (від ісп. embargo — накладення арешту, заборона) — 1. Державна заборона на ввезення або вивезення з країни товарів, золота, цінних …
ЕМБЛЕМА
рос. эмблема (латин. emblema, від грец. emblema — вставка, рельєфне оздоблення) — 1. Знаки, що умовно або символічно відбивають певну ідею, …
ЕМЕРИТАЛЬНІ КАСИ
рос. эмеритальные кассы різновидність пенсійних кас, що охоплюють головним чином високооплачувану частину державних службовців, вищих військових …
ЕМОНСТРАЦІЯ
рос. демонстрация (латин. demonstratio, від demonstro — показую, пояснюю) — 1. Процесія, мітинг та інші форми прилюдного вираження суспільних …
ЕМПІРИЗМ
рос. эмпиризм (від грец. empeiria — досвід) — один із напрямів теорії пізнання, який на противагу раціоналізмові стверджує, що єдиним джерелом і …
ЕМУЛЯЦІЯ
рос. эмуляция (англ. emulation) — імітація функціонування всіх або частини однієї системи за рахунок засобів іншої, що реалізується в основному …
ЕМФІТЕВЗИС
рос. эмфитевзис (англ. emphyteusis) — передбачений ще римським правом особливий вид спадкоємного користування чужою землею, за яким держатель …
ЕНВІРОНІКА
рос. энвироника (від англ., фр. environs — оточення) — система знань, узагальнень, спостережень про вплив навколишнього середовища на людину, …
ЕНЕРГІЯ
рос. энергия (від грец. energeia — діяльність) — 1. Загальна міра всіх форм і видів руху матерії. 2. Переносно-наявність рушійного потенціалу, …
ЕНЕРГЕТИКА
рос. энергетика (від грец. energeios — діючий, діяльний) — 1. Наука, що досліджує розміщення і використання природних енергетичних ресурсів. 2. …
ЕНЕРГООЗБРОЄНІСТЬ ПРАЦІ
рос. энерговооруженность труда показник, який характеризує зв'язок затрат живої праці з виробничим споживанням енергії (механічної, електричної, …
ЕНТРОПІЯ
рос. энтропия (від грец. entropia — перетворення) — в теорії інформації: величина, яка характеризує ступінь невизначеності системи.
ЕНТУЗІАЗМ
рос. энтузиазм (грец. enthusiasms — захоплююсь) — особливе піднесення, порив до дії, натхнення, рішуча готовність до чогось.
ЕНЦИКЛОПЕДІЇ УКРАЇНИ
рос. энциклопе-дии украины систематизовані збірники, в яких подаються в абетковому або тематичному порядку статті про осіб, предмети і явища, …
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
рос. энциклопедия (грец. — коло загальноосвітніх знань, все-освіченість) — науково-довідкове видання з широкого кола найрізноманітніших …
ЕНЦИКЛОПЕДИЗМ
рос. энциклопедизм (фр. encyclopedisme, від грец. enkyklios paidia — навчання за колом знань) — всебічна освіченість, обізнаність, широке коло …
ЕПІЗОДИЧНИЙ
рос. эпизодический (від грец. epeisodionos — вставний, додатковий) — випадковий, перервний (час від часу) неперіодичний, не пов'язаний з повним …
ЕПУНІТ
рос. эпунит міжнародна грошова одиниця, золотий вміст якої становить еквівалент долара США.
ЕРГ
рос. эрг (від грец. ergon — робота) — одиниця роботи або енергії в СГС системі одиниць. Е. — робота сили в і дину на шляху в і см. і Е. = 10-7 дж.
ЕРГОНОМІКА
рос. эргономика (грец. ergon — робота, nomos — закон) — наука, яка вивчає поведінку людини, рух органів її тіла під час виконання роботи з метою …
ЕРЕ
рос. эре розмінна монета датської крони, норвезької крони, шведської крони.
ЕРЗАЦ
рос. эрзац (нім. Erzatz — неповноцінний замінник) — сурогат, підробка.
ЕРЛАНГ
рос. эрланг міжнародна одиниця завантаження товарами транспортних засобів.
ЕРМА
рос. эрма (англ. ERMA) — перша у світі повністю автоматизована електронна установка для обробки чеків і ведення поточних рахунків.
ЕРУДИТ
рос. эрудит (від латин. eruditus — освічений, вчений) — людина всебічно обізнана, освічена з широкого кола знань, з багатьох галузей науки, …
ЕСКІЗ
рос. эскиз (фр. esquisse — імпровізований вірш) — попередній начерк кресляра, художника, архітектора.
ЕСКІЗНИЙ
рос. эскизный відтворений у загальних і найхарактерніших рисах, формах (напр., виробничий ескізний проект — загальні форми, окреслення будови, …
ЕСКРОУ
рос. эскроу (англ. escrow) — депонування у третьої особи коштів на ім'я іншої особи з тим, щоб вони були їй видані після виконання певної умови.
ЕСКУДО
рос. эскудо (ісп., порт. excudo, букв. — герб, щит) — 1. Старовинна золота монета Португалії, Іспанії, країн Латинської Америки. 2. Грошова …
ЕСТЕТИКА
рос. эстетика (від грец. aistheti-kos — чуттєво сприйманий) — наука про прекрасне, його сприйняття та значення для суспільства, про загальні …
ЕСТИМАТИВНА ВАРТІСТЬ
рос. эстимативная стоимость (англ. estimated value) — приблизна, планова вартість об'єкта нерухомості згідно з оцінкою експерта.
ЕТАЛОНИ
рос. эталоны (фр. etalon, від etaler — виставляти, показувати) — зразкові міри та зразкові вимірювальні прилади, призначені для зберігання й …
ЕТАП
рос. этап (від фр. etape — перегін, перехід) — 1. Окремий момент, стадія якогось процесу. 2. Пункт на шляху пересування військ, в якому надають …
ЕТАП ЗРІЛОСТІ
рос. этап зрелости період, для якого характерне уповільнення темпів зростання збуту товарів.
ЕТАПИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ
рос. этапы жизненного цикла товара етапи періоду існування товару: виведення його на ринок, зрілість, зростання, занепад.
ЕТАТИЗМ
рос. этатизм (фр. tatisme від etat- держава) — активна участь держави в економічному житті суспільства.
ЕТИКА
рос. этика (латин. ethica, грец. ethika, від ethos — звичай) — 1. Наука, яка вивчає мораль. 2. Норми поведінки, сукупність загальноприйнятих …
ЕТИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН
рос. этика взаимоотношений формування взаємовідносин між керівництвом і підпорядкованим колективом на засадах взаємодопомоги і вимогливості один …
ЕТИКА ПІДПРИЄМНИЦТВА
рос. этика предпринимательства ділова етика, що ґрунтується на відвертості, чесності, вірності слову, поважанні законів, умінні вести бізнес.
ЕТИКЕТ
рос. этикет (фр. tiquette, від флам. steeken — встромляти) — 1. Правила поведінки людей. 2. Порядок дій, правил чемності при ділових зустрічах, …
ЕТИКЕТКА
рос. этикетка (фр. etiquette — ярлик, знак) — 1. Товарний ярлик, товарний знак, долучений до товару або до його упаковки, де зазначаються назва …
ЕТИКЕТНА ЦІНА
рос. этикетная цена роздрібна ціна, зазначена на етикетці, ярлику, прикріпленому до товару.
ЕТНІЧНИЙ
рос. этнический (від грец. ethi-kos — народний) — той, що належить до якогось народу, його традицій, духовності, культури або до окремої етнічної …

< 1 2 3 4 5 6 7 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.