Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Е (849)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
ЕКЛЕТИЗМ
(гр.) 1. Напрям в античній філософії 2 ст. до н.е. - 2 ст. н. е., для якого характерні поєднання елементів різних філософських систем і тенденція до …
ЕКЛЕТИКА
(гр.) 1. Напрям в античній філософії 2 ст. до н.е. - 2 ст. н. е., для якого характерні поєднання елементів різних філософських систем і тенденція до …
ЕКЛОГІТ
(гр., вибір) кристалічна гірська порода, що складається переважно з піроксену і гранату.
ЕКЛОГА
еклога; ж. (гр., вибірка, витяги) 1. Один з видів античної, а потім і європейської поезії про пастуше життя, близький до ідилії і пасторалі. 2. …
ЕКОГЕНЕЗ
екогенез; ч. (гр., оселя, середовище і ...генез) історичний процес зміни особливостей організмів, пов'язаний із змінами умов життя (екологічних …
ЕКОЛОГІЯ
екологія; ж. (гр., оселя, середовище й ...логія) 1. Наука про зв'язок організмів із середовищем. 2. Галузь знань, що розглядає сукупність наукових …
ЕКОНОМ
економ; ч. (гр., хазяїн, розпорядник) управитель господарства.
ЕКОНОМІКА
економіка; ж. (гр., від житло і закон) 1. Історично визначена сукупність суспільно-виробничих відносин, що характеризують економічний лад …
ЕКОНОМІКС
(англ. з гр.) галузь економіки, яка досліджує проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів або управілння ними з метою досягнення …
ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ
узгоджений розвиток і взаємне доповнення підприємств, галузей господарства, регіонів, держав у інтересах ефективнішого використання ресурсів; …
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
показник економії суспільної праці в результаті застосування певних заходів; ступінь віддачі виробництва, машин, апаратів.
ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
система економічних заходів, що їх здійснює держава
ЕКОНОМІЧНИЙ
еколого-економічний (гр., господарський) той, що стосується економіки або політичної економії; господарський, найвигідніший, раціональний; - …
ЕКОНОМІЧНИЙ МАТЕРІАЛІЗМ
напрям економічної думки, що визначає економіку єдиною силою суспільного розвитку і заперечуює роль політичної надбудови та ідеології в цьому …
ЕКОНОМІЯ
економія; ж. (гр., ведення домашнього господарства) 1. Ощадливість у витрачанні чого-небудь. 2. Заощаджені проти встановленої норми матеріали, …
ЕКОНОМАЙЗЕР
економайзер; ч. (англ., від заощаджувати, зберігати) пристрій для підігрівання води в котельних установках, повітря в теплообмінних апаратах або …
ЕКОНОМЕТРІЯ
(економіка і гр., міряю) вивчення економічних явищ та процесів засобами математичного і статистичного аналізу.
ЕКОНОМЕТРИКА
економетрика; ж. (гр.) вивчення економічних явищ і процесів засобами математичного і статистичного аналізу.
ЕКОНОМНИЙ
економний (гр.) 1. Ощадливий, поміркований, розсудливий у витрачанні. 2. заст. Дешевий.
ЕКОСЕЗ
екосез; ч. (фр., шотландський) старовинний шотландський народний танець під акомпанемент волинки. Поширився як бальний танець у 17 - 18 ст. в …
ЕКОСФЕРА
(гр., дім, середовище й сфера) шар атмосфери, що є фізіологічною межею для польотів у відкритій кабіні літального апарата.
ЕКОТИП
екотип; ч. (гр., дім, середовище і тип) група особин будь-якого виду, які пристосовані до існування в певному місці оселення та відрізняються від …
ЕКОТОП
екотоп; ч. (гр., дім, середовище і ...топ) сукупність природних факторів (кліматичних, грунтових), яка характеризує певну однорідну ділянку землі.
ЕКПОЗЕ
(фр.) 1. Короткий виклад якогось документа, твору тощо. 2. У парламентській практиці - коротке повідомлення представників уряду з питань поточної …
ЕКРАН
екран; ч. (фр., букв. - заслон, ширма) 1. Пристрій, поверхня якого поглинає, перетворює або відбиває енергію різного виду проміння. 2. Натягнута …
ЕКРАНІЗАЦІЯ
екранізація; ж. втілення на екрані засобами кіномистецтва літературних творів і сценічних вистав.
ЕКРАНУВАННЯ
екранування; с. захист апаратів, приладів, машин від зовнішніх впливів (найчастіше електричного, магнітного та електромагнітного полів).
ЕКС...
(лат., з, від) префікс, що у складних словах означає відокремлення, рух догори, позбавлення, звільнення, зміну якості, завершення.
ЕКСГАУСТЕР
ексгаустер; ч. (англ., від лат., вичерпую, виймаю) пристрій для відсмоктування (при невеликому розрідженні) газів і легких матеріалів.
ЕКСГУМАЦІЯ
ексгумація; ж. (екс... і лат., земля) в слідчій і судовій практиці викопування трупа з метою судовомедичного дослідження.
ЕКСЕДРА
екседра; ж. (гр.) напівкругла ніша з сидіннями вздовж стін; у давньогрецькій архітектурі - напівкруглий виступ у портику з місцями для сидіння; в …
ЕКСИКАТОР
ексикатор; ч. (лат., висушую) прилад для збезводнювання різних препаратів.
ЕКСИТОН
екситон; ч. (лат., збуджую) збуджений стан системи електронів у напівпровідниках і діелектриках, пов'язаний з утворенням пари електрон - дірка.
ЕКСКАВАТОР
екскаватор; ч. (англ., від лат., видовбую) самохідна землерийна машина для виймання й переміщування грунту, гірської породи тощо.
ЕКСКАВАЦІЯ
екскавація; ж. (лат., видовбування) 1. Виймання грунту, гірських порід тощо за допомогою вибухівок або екскаваторів. 2. анат. Заглиблення.
ЕКСКОРІАЦІЯ
екскоріація; ж. (лат., здираю шкіру) поверхневий дефект шкіри, який виникає внаслідок розчісування, при механічних ушкодженнях тощо.
ЕКСКРЕМЕНТИ
екскременти; мн. (лат., відхід, виділення) продукти випорожнення людини й тварин.
ЕКСКРЕТИ
екскрети; мн. (лат., виділене) кінцеві продукти обміну речовин, виділені організмом (напр., сеча).
ЕКСКРЕЦІЯ
екскреція; ж. (лат., від виділяю) виділення; робота залоз та інших органів, спрямована на вилучення з організму кінцевих продуктів обміну речовин, …
ЕКСКУРС
екскурс; ч. (лат., відступ, від вибігаю) у викладі або описі чого-небудь відхилення від основної теми з метою висвітлити побічні або додаткові …
ЕКСКУРСІЯ
екскурсія; ж. (лат., поїздка) 1. Колективне відвідування визначних місць з освітньою або іншою метою. 2. Група осіб, що здійснюють таке …
ЕКСЛІБРИС
екслібрис; ч. (лат., букв. - з книг) книжковий знак, який наклеюють на зворотний бік обкладинки; художньо виконана етикетка з позначенням імені …
ЕКСОД
(гр., букв. - вихід) в античному театрі - заключна частина трагедії, урочистий відхід акторів зі сцени.
ЕКСПІРАЦІЯ
експірація; ж. (лат., випаровування, видихання) видих; видихання повітря при творенні звуків мови.
ЕКСПАНДЕР
експандер; ч. (англ., від лат., розширюю) 1. Електричний пристрій, що "розширює" діапазон між сильними і слабкими звуковими сигналами. 2. …
ЕКСПАНСІОНІЗМ
експансіонізм; ч. (фр.) загарбницька політика, прагнення до експансії.
ЕКСПАНСІЯ
експансія; ж. (лат., розширення, поширення) загарбання державами та монополістичними об'єднаннями чужих територій, ринків, джерел сировини; …
ЕКСПАНСИВНИЙ
експансивний (фр., від лат., розширення, поширення) той, що бурхливо, нестримано виявляє свої почуття.
ЕКСПАТРІАЦІЯ
експатріація; ж. (екс... і лат, батьківщина) добровільне або примусове залишення батьківщини. Звичайно призводить до зміни або втрати громадянства.
ЕКСПЕДИТОР
експедитор; ч. (лат., споряджую) службова особа, обов'язком якої є відправлення або супроводження товарів, кореспонденції тощо.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.